ΕΠΙΛΟΓΕΣ
4. Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ, ᾿Αθήνα 2018-2019 Ἔναρξις μαθημάτων λειτουργικοῦ τυπικοῦ 2018-2019

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΛΑΚΗΣ»

ΑΘΗΝΑΙ 2018 - 2019

 

 

Ἔναρξις μαθημάτων λειτουργικοῦ τυπικοῦ

 

῾Υπενθυμίζεται σὲ ὅσους ἐνδιαφέρονται ὅτι ἀπὸ τὴν Τρίτη 6 νοεμβρίου 2018 ξεκινοῦν τὰ προγραμματισμένα μαθήματα λειτουργικοῦ τυπικοῦ.

Τὰ μαθήματα θὰ γίνωνται κάθε ἑβδομάδα στὴν ᾿Αθήνα στὸ βιβλιοπω­λεῖο τῶν ᾿Εκδόσεων Ν. Παναγόπουλος στὴν διεύθυνσι· Χαβρίου 3 καὶ Κο­λοκοτρώνη, Σύνταγμα ᾿Αθηνῶν, τηλ. 210-322.4819.

Τὰ μαθήματα θὰ διαρκέσουν μέχρι τέλος Μαΐου, καὶ κάθε μάθημα θὰ ἔχῃ διάρκεια 2 ἐκπαιδευτικῶν ὡρῶν. Συνολικὰ 8 ἐκπαιδευτικὲς ὧρες τὸν μῆνα.

῞Οσοι ἀπὸ τοὺς ἐγεγραμμένους στὰ μαθήματα ἔχουν τὸ Τυπικὸν τοῦ Γεωργίου Βιολάκη (Τυπικὸν Μεγάλης ᾿Εκκλησίας), καλὸν θὰ εἶναι νὰ τὸ ἔχουν μαζί τους.

᾿Επίσης ὅσοι τυχὸν ἔχουν ἀπὸ παλαιότερα τὶς δακτυλογραφημένες σημειώσεις παρακαλοῦνται ἐπίσης νὰ τὶς φέρουν μαζί τους στὰ πρῶτα μαθήματα ποὺ θὰ γίνουν.

Τὰ μαθήματα τυπικοῦ εἶναι ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ σεμινάριο. Δηλαδὴ κάποιος ποὺ δὲν παρακολουθεῖ τὸ σεμινάριο μπορεῖ νὰ παρακολουθήσῃ τὰ μαθήματα, ἢ καὶ τὸ ἀντίθετο φυσικά.

Γιὰ ὁποιαδήποτε ἄλλη πληροφορία ἢ διευκρίνισι οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νὰ ἐπικοινωνοῦν μὲ τὸ βιβλιοπωλεῖο τῶν ᾿Εκδόσεων Ν. Παναγό­πουλος (Χαβρίου 3 καὶ Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα ᾿Αθηνῶν, τηλ. 210-322.4819).