3. Τυπικόν Θέματα τυπικοῦ (ἐρωταποκρίσεις, ἄρθρα, μελέτες) ΤΟ ΜΕΓΑ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ

PostHeaderIcon ΤΟ ΜΕΓΑ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ

 

τοῦ Διονυσίου ᾿Ανατολικιώτου*

symbole@mail.com

 

Τὸ μέγα εὐχολόγιον εἶναι βασικὸ λειτουργικὸ βιβλίο γιὰ τοὺς ἱερεῖς καὶ διαμορφώθηκε ἀρχικῶς βάσει τῶν ἐνοριακῶν ἀναγκῶν. κατὰ τὸν εὔσ­τοχο χαρακτηρισμὸ συγχρόνου εἰδικοῦ ἐπιστήμονος, μὲ τὴν πάρο­δο τοῦ χρόνου τὸ εὐχολόγιον ὑπῆρξε ἕνας «σωρείτης» ἀκο­λου­θιῶν, εὐχῶν καὶ συναφῶν κειμένων, πολλὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἐνσω­μα­τώθηκαν στὸ ἱερὸ βιβλίο μεταγενεστέρως καὶ ἀνεξελέγκτως. ὡς ἐκ τούτου γιὰ πολλὰ ἀπὸ τὰ περιεχόμενά του ἐνδεχομένως ἡ ἐπιστη­μο­νικὴ ἔρευνα θὰ διαπιστώσῃ ὅτι χρειάζονται διόρθωσι ἢ ἀκόμη καὶ ἀπο­βολή, καὶ ἤδη γίνονται τέτοιες μελέτες.

Διάφορες ἀκολουθίες τοῦ εὐχολογίου ἔχουν γίνει κατὰ καιροὺς ἀντικείμενο ἰδιαιτέρας ἐρεύνης ἀπὸ τοὺς λειτουρ­γιο­λόγους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐπισημάνει πλῆθος προβλημάτων σ᾿ αὐτὲς καὶ ἔχουν καταλήξει σὲ ἐνδιαφέροντα συμπεράσματα ἀλλὰ καὶ προ­τάσεις γιὰ τὴν ἀπο­κα­τάστασί τους εἴτε σὲ μία συντομώτερη μορφή, καταλληλότερη γιὰ τὶς σημερινὲς ἐνοριακὲς ἀνάγκες, εἴτε σὲ μορφὴ πλησιέστερη στὴν ἀρχική. ὅλα αὐτὰ φαίνεται ὅτι ἔχουν με­γάλη ἀπήχησι σὲ πολλοὺς κληρικούς, οἱ ὁποῖοι ἐφαρμόζουν αὐτοβούλως ὡρισμένες ἀπὸ τὶς ὑποδείξεις τῶν ἐρευνητῶν, ἐνῶ πολλοὶ εἶναι καὶ ἐκεῖνοι ποὺ διε­ρω­τῶνται γιὰ τὴν ἐγκυρότητα τῶν προτεινομένων ἀλλαγῶν καὶ κρα­τοῦν ἐπιφυλακτικὴ στάσι.

Πρέπει ὅμως νὰ τονιστῇ ὅτι, γιὰ νὰ ἀφαιρεθοῦν τελικῶς κά­ποια σημεῖα ἀπὸ τὴν σήμερα ἀπο­κρυ­σταλλωθεῖσα μορφὴ τοῦ εὐχο­λογίου ἀπαιτεῖται μεγάλη προσοχὴ καὶ ἔρευνα καὶ ἐξέτασι, καὶ βά­σανος τῶν πραγμάτων πολὺ περισ­σότερη ἀπὸ ὅ,τι θὰ ἀπαιτεῖτο, ἂν ἐξαρχῆς ὑπῆρχε κάποια ἐπιτροπὴ κρίνουσα τί πρέπει νὰ ἐνταχθῇ στὸ Εὐχολόγιον καὶ τί ὄχι. δηλαδὴ ἐνῷ, ὅταν τὸ περιεχόμενό του ἐμ­πλουτιζόταν, κανένας δὲν ἤλεγχε τὸ φαινόμενο, ἂν καὶ θὰ ἔπρε­πε, τώρα δὲν μποροῦμε νὰ ἀφαι­ρέ­σωμε κάτι, ἂν δὲν ὑπάρξῃ σχετικὴ ἄδεια καὶ ἀπόφασι τῆς ἱερᾶς συνόδου. τοῦτο, διότι εἶναι πιθανὸν νὰ προκληθῇ περισσότερη ζημιὰ ἀπὸ τὴν ὠφέλεια ποὺ ἐκ πρώτης ὄψεως θὰ προκύψῃ ἀπὸ τὴν προτεινόμενη κατὰ περίπτωσι μετα­βολή, καθόσον τὰ ἐπιστημονικὰ κριτήρια δὲν εἶναι πάν­τοτε ἐπαρκῆ, ἀλλὰ χρειάζονται καὶ τὰ ἐκκλησιολογικὰ κριτήρια, ἀπαιτεῖ­ται ἐνίοτε ἡ θεώρησι τῶν πραγμάτων καὶ ἀπὸ ποιμαντικῆς σκοπιᾶς, ὥστε νὰ καταλήξωμε στὰ καλλίτερα συμπεράσματα.

᾿Επὶ παραδείγματι ὁ ἐπιστήμων ποὺ ἐρευνᾷ μία ἀκο­λου­θία ἐνδια­φέρεται γιὰ τὴν φιλολογικὴ-κριτικὴ ἀποκα­τά­στασι τῶν ὕμνων ὅπως ἀκριβῶς βγῆκαν ἀπὸ τὸν κάλαμο τοῦ ὑμνογράφου. γι᾿ αὐτὸ στηρίζεται στὰ ὑπάρχοντα χειρόγραφα, καὶ ἂν αὐτὰ μαρτυροῦν ἰσχυ­ρῶς καὶ ἐπαρ­κῶς μία συγκεκριμένη φράσι, δὲν εἶναι δυνατὸν παρὰ νὰ τὴν ἀποδεχθῇ. ἡ ἐκκλησία ὅμως εἶναι πιθανὸν νὰ ἔρθῃ καὶ νὰ πῇ ὅτι, ναὶ μὲν ἡ φράσι ὄντως γράφτηκε ἀρχικῶς ὅπως μαρ­τυ­ροῦν τὰ χειρόγραφα, ὅμως ἐμπε­ριέ­χει δογματικὸ ἢ ἱστορικὸ λάθος ἢ ἄλλο σημαντικὸ σφάλμα, ὁπότε πρέπει νὰ διορθωθῇ βάσει τῶν ἐκκλη­σια­στικῶν κριτηρίων καὶ ποιμαντικῶν ἀναγκῶν, γιὰ νὰ καταστῇ ἡ ἀκο­λουθία κατάλ­ληλη πρὸς χρήση. πράγ­ματι ὑπάρχουν τέτοια παραδείγματα στὸν τομέα τῆς ὑμνολογίας.

῾Επομένως δὲν πρέπει νὰ σπεύδωμε αὐτοβούλως, μεμο­νω­μέ­νως καὶ ἰδιωτικῶς σὲ μεταβολὲς καὶ ἀλλοι­ώσεις τῶν παρα­δε­δο­μένων λει­τουρ­γι­κῶν κειμένων μὲ σκοπὸ τὴν δῆθεν βελτίωσι αὐτῶν, καὶ μά­λι­στα χωρὶς τὴν συνεργασία ὅλων τῶν συναρμοδίων παρα­γόντων, οὔτε εἶναι ἐπαρκὴς καὶ ἀσφαλὴς ὁδηγὸς μόνη της ἡ ἐπι­στημονικὴ ἔ­ρευνα ἄνευ τῶν λοιπῶν ἐκ­κλησιαστικῶν κριτηρίων. γιὰ ἀλλαγὲς λοι­πὸν σὲ ὁποιαδήποτε ἱερὰ ἀκολουθία δὲν ἀρκεῖ ἡ πρό­τασι τῶν ἐπι­στημόνων καὶ ἐρευνητῶν, ἀλλὰ χρειάζεται καὶ ἡ ἐπισφράγισι ὑπὸ τῆς ἱερᾶς συνό­δου. καὶ πράγματι κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ ἱερὰ σύνοδος τῆς ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχει ἐγκρίνει τὴν ἔκδοσι λει­τουρ­γικῶν βι­βλίων, στὰ ὁποῖα καὶ τὰ νεώτερα ἐπιστημονικὰ συμπεράσματα ἀξιο­ποι­οῦν­ται μὲ τὸν καλλίτερο τρόπο καὶ ἡ μακραίωνη λειτουργικὴ πα­ρά­δοσι παραμένει σεβαστή.

 

 

* ῾Ο Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης (www.symbole.gr) εἶναι διδάκτωρ τῆς φιλοσοφικῆς σχολῆς ᾿Αθηνῶν (μουσι­κολόγος-τυπικολόγος), διπλωματοῦχος βυζαντινῆς μουσικῆς, διορθωτὴς κειμένων φιλολογικῶς, ἐ­πιμελητὴς ἐκδό­σεων, πτυχιοῦχος κοινωνικῆς θεολογίας, ἀπόφοιτος τῆς 4ης τάξεως τοῦ ἐκ­κλησιαστικοῦ λυκείου Πατρῶν, καὶ συγγραφεύς· ἀρθρογραφεῖ ἀπὸ τὸ 1985 σὲ διάφορα ἔντυπα καὶ ἀπὸ τὸ 2001 στὸ διαδίκτυο.

 

 

«᾿Εκκλησιολόγος», φ. 252, 26/5/2012