3. Τυπικόν Θέματα τυπικοῦ (ἐρωταποκρίσεις, ἄρθρα, μελέτες) Σεμινάριον Τυπικοῦ 24 Σεπτεμβρίου 2018

PostHeaderIcon Σεμινάριον Τυπικοῦ 24 Σεπτεμβρίου 2018

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

᾿Αθῆναι, 2018 - 2019

 

Θεματικὸς κύκλος·

«Νεώτερες ἐξελίξεις στὸ λειτουργικὸ Τυπικό»

 

 

᾿Αγαπητοὶ φίλοι τοῦ Τυπικοῦ,

 

῾Η 4η διάλεξι τοῦ σεμιναρίου θὰ πραγματοποιηθῇ στὸ βιβλιοπωλεῖο τῶν ᾿Εκδόσεων Ν. Παναγόπουλος (διεύθυνσι· Χαβρίου 3 καὶ Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα ᾿Αθηνῶν, τηλ. 210-322.4819)

— τὴν Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018, ὥρα 19.00 (7 μ.μ.), μὲ θέματα·

α) «῾Η προσφορὰ τοῦ Γ. Μπεκατώρου στὸ τυπικό», καὶ

β) «Τάξις ἱ. ἀκολουθιῶν» 1951-1993 (παρουσίασις).

 

Τὸ σεμινάριο ἀπευθύνεται σὲ ὅσους διακονοῦν στὸ ἱερὸ ἀναλόγιο καὶ στὸ ἅγιο βῆμα ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε φιλακόλουθο πιστό.

῞Οποιος ἐνδιαφέρεται γιὰ τὶς βασικὲς ἀρχὲς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ (καὶ πρακτικῶν λειτουργικῶν θεμάτων), ἀρχὲς ἀντικειμενικὲς βάσει τῆς ἐπιστήμης καὶ ὄχι ἀπόψεις προσωπικὲς καὶ αὐθαίρετες, ἀσφαλῶς θὰ ὠφεληθῇ πολύ.

Μὲ τὴν ὁλοκλήρωσι τοῦ σεμιναρίου (Μάιος 2019) θὰ δοθοῦν βεβαιώσεις συμμετοχῆς σὲ ὅσους ἐγγραφοῦν καὶ τὸ παρακολουθήσουν συστηματικῶς.

῾Η συμμετοχὴ εἶναι ἐντελῶς ΔΩΡΕΑΝ.

 

Λεπτομέρειες γιὰ τὶς ἑπόμενες διαλέξεις τοῦ σεμιναρίου (ἀπὸ ᾿Οκτώβριο καὶ μετὰ) θὰ ἀνακοινωθοῦν προσεχῶς (ἱστοσελὶς «Συμβολὴ» www.symbole.gr – φόρουμ «Διάλογοι Συμβολῆς» http://www.symbole.gr/forum/).

 

ΧΟΡΗΓΟΙ

— Βιβλιοπωλεῖον-᾿Εκδόσεις Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος

— ῾Ελληνικὲς ῾Υπεραγορὲς ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.

— ᾿Εκδόσεις «Κάλαμος», ᾿Αθῆναι

 

᾿Επισυνάπτονται (σὲ ἀρχεῖα εἰκόνος) 2 σχετικὲς ἀφίσσες γιὰ τὸ σεμινάριο καὶ τὴν 4η διάλεξι.

 

Μὲ ἐκτίμησιν

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης

δρ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ

Βυζαντινο-μουσικολόγος, Τυπικολόγος

πτυχ. Κοινωνικῆς Θεολογίας

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it