3. Τυπικόν Θέματα τυπικοῦ (ἐρωταποκρίσεις, ἄρθρα, μελέτες) Kανόνες ὄρθρου Κυριακῆς Σταυροπροσκυνήσεως (2013)

 

Οἱ κανόνες τοῦ ὄρθρου

τς Κυριακς τς Σταυροπροσκυνήσεως

 

Διονυσίου ᾿Ανατολικιώτου

δρος μουσικολόγου-τυπικολόγου

ἐπιμελητοῦ τῶν Διπτύχων

diptyxa@yahoo.gr

 

 

Στὸ τυπικὸ τῆς Κυριακῆς τς Σταυροπροσκυνήσεως ὑπάρχουν κά­ποιες ἰδιαίτερες διατάξεις ποὺ ἀξίζει νὰ διερευνηθοῦν, ὥστε νὰ κατανο­ηθοῦν καλλίτερα. Στος κανόνες το ρθρου διαπιστώνομε μία διαφορ μεταξ το σχύοντος «Τυπικοῦ τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας» (Τ.Μ.Ε.) «Τυπικοῦ Βιολάκη» (ἐκδόσεως 1888) κα το «Τυπικοῦ (τῆς λαύρας) τοῦ ῾Αγίου Σάββα» (Τ.Α.Σ.).

Γράφει τ Τ.Μ.Ε. στν ρθρο τς συγκεκριμένης Κυριακς (τυπικ διάταξις Τριδίου §39)· «... κανν το Τριδίου ες η΄· πρτον ερμς Ο θειότατος προετύπωσεν”, ετα ες τ α΄ τροπάριον κάστης δς “Δόξα τ γί ναστάσει σου”, κα ες τ λοιπ “Δόξα σοι, Θες μν, δόξα σοι”, ες δ τ δύο τελευταα Δόξα, Κα νν». Τ διο περίπου σημειώνουν κα τ δύο προγενέστερα Τυπικ το Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου (Τ.Κ.Π. 1838 καὶ 1851).

Τ Τ.Α.Σ. (κδόσεις 1545 ἕως 1691, κεφ. λδ΄· ἔκδοσις 1771, κεφ. λγ΄) σημειώνει τ κόλουθα· «...Ο ναστάσιμοι κανόνες κα τς Θεο­τόκου· ετα το Τριδίου ες η΄, ποίημα το κυρίου Θεοδώρου το Στουδίτου, χος πρτος, πρς ᾿Αναστάσεως μέρα”· “Πανηγύρεως μέρα τ γέρσει Χριστο». Σύμφωνα λοιπν μ λες τς παλαίτυπες κδόσεις το Τ.Α.Σ. στν ρθρο τς 3ης Κυριακς τν νηστειν δν λέ­γεται μόνον κανν το Τριδίου, λλ προηγοῦνται «ο ναστάσιμοι κανόνες» τς Παρακλητικς, ἤ τοι ναστάσιμος κα σταυροανα­στάσιμος. (῾Ο κανν τς Θεοτόκου πολογίζεται ς νας μαζὶ μ τν σταυροαναστάσιμο.)

Ἂς δομε καὶ κάποια χειρόγραφα το Τ.Α.Σ..

Κδιξ Μ. Λαύρας Γ-5, 12ου αἰῶνος, φ. 121· «Κανόνες να­στάσιμος, τς Θεοτόκου, κα το τιμίου Σταυρο, χος α΄, ᾿Αναστά­σεως μέρα”, το Στουδίτου, ες η΄». (Παραπλησίως ἀναφέρουν καὶ οἱ κώδικες τοῦ ἴδιου αἰῶνος Σιν 1094, φ. 80β, καὶ Σιν 1095, φ. 123α-β).

Κδιξ Λειμνος 134, τους 1428, φ. 103· «Κανόνες, ναστάσι­μος, τς Θεοτόκου, κα το Σταυρο, χος α΄, πρς ᾿Αναστάσεως μέρα”, Θεοδώρου το Στουδίτου, ν γρ στμεν στίχους η΄». (῾Ομοίως καὶ ὁ κδιξ Λειμνος 88, 14ου αἰῶνος, φ. 129)

Παρατηρομε τι τ περισσότερα χειρόγραφα ναφέρουν μόνον ναν ναστάσιμο κανόνα, διαφοροποιούμενα τσι π τ ντυπα. ᾿Αλλὰ καὶ μία πρόσφατη κδοσις το Τ.Α.Σ. (᾿Αθναι 2009, κεφ. λδ΄) γράφει· «...῾Ο ναστάσιμος κανν κα τς Θεοτόκου· ετα το τριδίου ες η΄, ποίημα το κὺρ Θεοδώρου το Στουδίτου, χος α΄...» κα τ λοιπά. ῾Η συγκεκριμένη ἔκδοσις λοιπν δὲν εἶναι πλὴ πανέκδοσις λλ προσφέ­ρει ναθεωρημένο (καί γε πλουσίως σχολιασμένο) κείμενο.

ς δομε κα κάποια λλα νδιαφέροντα τυπικά, κα πρτον τ τς μονς Εεργέτιδος Κωνσταντινουπόλεως (11ου-12ου αἰῶνος). Κδιξ ΕΒΕ 788, φ. 134β· «Κανόνες γ΄, α΄ ναστάσιμος ες f΄ κα δύο τροπάρια το λλου, τοι το β΄ να­στασίμου, κα το Σταυρο ες f΄ , χος α΄, πρς τ ᾿Αναστάσεως μέρα”, Ο θειότατος”».

Τὸ Τυπικὸν τῆς μονῆς ῾Αγ. Παύλου το ῾Αγίου Ὄρους θω, κδιξ 372, τους 1850, σ. 274· «Κανόνες ναστάσιμος ες δ΄, τς Θεοτόκου ες β΄, κα το τιμίου Σταυρο ες κτώ, χος α΄, “Πανηγύ­ρεως μέρα”». Συμφωνον καὶ οἱ κώδικες μονς Ξενοφντος 344, τους 1906, σ. 214, καὶ μονς Διονυσίου 850, τους 1909, σ. 450.

᾿Απ τ προηγούμενα προκύπτει ὅτι τ Τ.Μ.Ε. στν ρθρο ρίζει μό­νον ἕναν κανόνα, τὸν το Τριδίου, ν παράδοσις το Τ.Α.Σ. ρίζει τολάχιστον δύο κανόνες, τν ναστάσιμο κα το Τριδίου. Πς προέ­κυψε ατ διαφορά; κα ποιά διάταξις εναι ρθότερη; Γιατί τ Τυπι­κ τς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας παραλείπουν τν ναστάσιμο κανόνα;

Στ συμπλήρωμα το Τ.Α.Σ., πο χει τίτλο «Σύνταγμα ες τ πορούμενα το τυπικο» (περ τν 11ο αἰῶνα), ν Εαγγελισμς τς Θεοτόκου συμπέσ τν Κυριακ τς Σταυροπροσκυνήσεως (᾿Απορούμε­να, κεφ. λα΄), πάρχει μία νδιαφέρουσα διάταξις (λαμβάνω τ κείμενο π χειρόγραφο, διότι στὶς περισσότερες ἐκδόσεις πάρχει μικρ χάσμα κειμένου). Κδιξ Αγ. Σάββα 306, 16ου αἰῶνος, φ. 315· «Ο κανόνες, ναστάσιμος ες δ΄, το Σταυρο ες δ΄, κα τς ορτς ες f΄· καταβα­σία ᾿Ανοίξω τ στόμα μου” μο ο δύο χοροί· ε δ χοι κανν το Σταυρο κατ δν ναστάσιμον <τροπάριον> ν, καταλιμπάνεται ναστάσιμος κανν το χου κα λέγεται ερμς το κανό­νος το Σταυρο δίς, τροπάριον τ ναστάσιμον δίς, κα τ τερα τροπάρια το Σταυρο ες δ΄, κα τς ορτς ες f΄».

῾Ομοίως κα οἱ κώδικες Λειμνος 88 (φ. 190β-191) κα Λειμνος 134 (φ. 147), καθὼς κα οἱ ἐκδόσεις Τ.Α.Σ. 1771 καὶ 2010. Ο πρὸ τοῦ 1771 κδόσεις καὶ ἡ νεωτάτη τοῦ 2012 στ σημεο ατ χουν παρά­λειψι κειμένου κ τυπογραφικς βλεψίας, πο γινε στν 1η κδοσι Τ.Α.Σ. 1545.

Τν δυνατότητα παραλείψεως το ναστασίμου κανόνος (ταν το Εαγγελισμο τύχ τν Κυριακ τς σταυροπροσκυνήσεως) μνημονεύ­ουν κα τ θωνικ τυπικά, ὅπως ὁ κδιξ Διονυσίου 850, σ. 264· «Ο κανόνες ( ναστάσιμος καταλιμπάνεται), το Τριδίου κανν μετ τν ερμν ες η΄· ερμς δς κα τ α΄ τροπάριον δίς, κα τ λοιπ ες δ΄. Ερμος δ λέγομεν ος χει ν τ τέλει τν δν τ Τριδιον καταβασίας Ο θειότατος προετύπωσε πάλαι Μωσς. ᾿Επειδ εναι νάρμοστον τ ᾿Αναστάσεως μέρα”, ψάλλομεν λοιπν τος τοιούτους ερμος μ τ τροπάρια ες η΄ κα τς ορτς τν κανόνα μετ τν ερμν ες f΄». (Παρομοίως καὶ ὁ κῶδιξ γ. Παύλου 372, σ. 170, ἀναφέρει· «Κανν τς κτωήχου ο ψάλλεται»). Μόνον τ τυπικν τς Ξενοφντος ρίζει πάντοτε κα τν ναστάσιμον κανόνα, κα γι᾿ ατν τν λόγο σημειώνει· «λλ᾿ πειδ κα­νν το Σταυρο χει κάστ δ ναστάσιμον τροπάριον, καταλιμπάνομεν ατό» (Κδιξ Ξενοφντος 344, σ. 140).

Τὰ νωτέρω μᾶς παρέχουν σημαντικς πληροφορίες.

α΄) ᾿Αρχικς κανν το Σταυροῦ δν περιεχε ναστάσιμο τροπά­ριο, λλ ατ προστέθηκε στερα. Τν 12ο αἰῶνα (μεταβατικ περίο­δος) λλα χειρόγραφα Τριδια εχαν τ ναστάσιμο τροπάριο κα λλα χι.

β) ῞Οπου δν πρχε ναστάσιμο τροπάριο, λέγετο ναστάσιμος κανν τς ᾿Οκτωήχου, κα ατ προφανς εναι ρχαιοτέρα τάξις.

γ) ῾Η π προϋποθέσεις παράλειψις το ναστασίμου κανόνος τν Κυριακ τς Σταυροπροσκυνήσεως εναι πίσης μοναστηριακ διάταξις ρχαιοτάτη (ἀπὸ τὸν 11ο-12ο αἰῶνα τοὐλάχιστον).

δ΄) Ἂν παραλειφθ ναστάσιμος κανν το χου, τότε ρίζεται π τ Τ.Α.Σ. κα τ λλα μοναστηριακ τυπι­κ ποα λληλοσυμπληρώνονται κα λληλοερμηνεύονται) τι στν ρχ το κανόνος το Σταυρο θ προταχθ ερμς ατο χι το Πάσχα «᾿Αναστάσεως μέρα» λλ εδικς γι τν περίστασι ποιηθες μοιος ερμς «Ο θειότατος προετύπωσε». Τοτο προβλέπε­ται γι πρώτη φορ ἐπίσης τν 11ο-12ο τολάχιστον αἰῶνα π τ Τ.Α.Σ. κα τ τυπικν Εεργέτιδος κα χι π τ πατριαρχικ τυπικ το 19ου αἰῶνος.

Γιὰ τὴν 3η Κυριακὴ τν νηστειν λοιπὸν ὡς πρς τοὺς κανόνες τοῦ ὄρθρου τ Τ.Μ.Ε. δν καινοτομε οτε νεωτερίζει· πλς καταγράφει καὶ κολουθε μία μοναστηριακ διάταξι πο εἶχε καθιερωθ τολά­χι­στον 7 αἰῶνες νωρίτερα!

 

 

(᾿Εφημέριος, ἔτος 62, τ. 4, ᾿Αθῆναι, ἀπρίλιος 2013)