5. «Συμβολή» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ) Συνεργάτες Κωνσταντῖνος Τερζόπουλος, ἱερεύς

PostHeaderIcon Κωνσταντῖνος Τερζόπουλος, ἱερεύς

 

Κωνσταντῖνος Τερζόπουλος, ἱερεύς (σταυροφόρος οἰκονόμος). Ἀναγορεύτηκε διδάκτωρ στὴ Θεο­λογικὴ Σχολὴ τοῦ ᾿Εθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανε­πι­στημίου ᾿Αθηνῶν, στὸ ἀντικείμενο τῆς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας· ἡ διατριβή του «῾Ο πρω­το­ψάλτης τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ᾿Εκκλησίας Κων­σταν­τῖνος Βυζάντιος· ἡ συμβολή του στὴν ψαλτικὴ τέχνη», ἐκδόθηκε τὸ 2004· ἔχει διατελέσει καθη­γητὴς τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς στὴ Θεο­λογικὴ Σχολὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βο­στώνης· ὑπηρέτησε σὲ διάφορες ἐνορίες στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμε­ρι­κῆς καὶ στὴν ᾿Εκκλησία τῆς ῾Ελλάδος· ἐπίσης παρουσιάζει ἐπιστημονικὲς μελέτες καὶ ἐρ­γασίες του στὸ διαδίκτυο. στὴν «Συμ­βο­λὴ» δημο­σιεύτηκε τὸ ἄρθρο του «Ματ­θαίου τοῦ Κα­μα­ριώ­του, Κανόνες εἰς τὴν Μεταμόρφωσιν» (τεῦχος 1).