5. «Συμβολή» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ) Συνεργάτες ᾿Αντώνιος ᾿Αβραμιώτης, ἐπίσκοπος

PostHeaderIcon ᾿Αντώνιος ᾿Αβραμιώτης, ἐπίσκοπος

 

Ἀντώνιος Ἀβραμιώτης, ἐπίσκοπος Σαλώνων. Σπούδασε νομική, θεολογία καὶ οἰκονομικὰ στὸ πανεπιστήμιο ᾿Αθηνῶν· ὑπη­ρετεῖ χρόνια στὴν ᾿Εκκλησιαστικὴ Κεντρικὴ Ὑπηρεσία Οἰκονομικῶν τῆς ᾿Εκ­κλη­σίας τῆς ῾Ελλάδος – σήμερα στὴν θέσι τοῦ γενικοῦ διευθυντοῦ· ἀνήκει στὸ μοναχολόγιο τῆς ἱ. μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη καὶ ὡς ἀρχιμανδρίτης ἦταν μέλος τοῦ ἡγουμενο­συμ­βουλίου αὐτῆς.  στὴν ἔντυπη «Συμ­βο­λὴ» δημο­σιεύτηκε τὸ ἄρθρο του (ὡς ἀρχιμανδρίτου) «Αἱ αἰτήσεις τῆς τελετῆς τῆς ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ» (τεῦχος 12).