5. «Συμβολή» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ) Τεύχη

PostHeaderIcon Τεῦχος 23

 

συμβολὴ

εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

 

ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ἱστοσελὶς διαδικτύου http://www.symbole.gr/

διάλογοι συμβολῆς http://www.symbole.gr/forum/

 

 

ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ (23) ΤΕΥΧΟΣ (ἰούλιος-σεπτέμβριος 2008)

 

 

Συγγραφεῖς τῶν κειμένων καὶ συνεργάτες τοῦ 23ου τεύχους


Διονύσιος μοναχὸς Ξενοφωντινός (18ος αἰῶνας)

Χρυσόστομος μοναχὸς Ξενοφωντινός (20ὸς αἰῶνας)

Νικόλαος Κουτσαυτάκης, πρωτοπρεσβύτερος

Κωνσταντῖνος Παπαγιάννης, πρωτοπρεσβύτερος

Θεμιστοκλῆς Στ. Χριστοδούλου, πρωτοπρεσβύτερος

᾿Αθανάσιος Σιαμάκης, ἀρχιμανδρίτης – ἱεροκήρυξ

Κωνσταντῖνος Σιαμάκης, φιλόλογος – διδάκτωρ θεολογίας

᾿Ανδρέας ᾿Αναστασιάδης Χατζῆς, πρωτοψάλτης

Μανόλης Θεοδωράκης, πολιτικὸς μηχανικὸς – ψάλτης

Δ. Ἀνατολικιώτης, πτυχιοῦχος θεολογίας

 

 

 

᾿Εξώφυλλον. σχέδιο τοῦ ἁγιογράφου πρωτοπρεσβυτέρου Χριστοδούλου Φεργαδιώτη (1998)· παρεχωρήθη άπὸ τὸν ὁμότιμο καθηγητὴ τοῦ πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν Π. Β. Πάσχο.

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ 

 

Κείμενον τῆς συντάξεως.


Εἰδικαὶ συντμήσεις.


Οἱ εὐχὲς τοῦ Εὐχολογίου, Θεμιστοκλέους Χριστοδούλου, πρωτοπρεσβυτέρου.


Συνέντευξις μὲ τὸν πρωτοψάλτην Ἀνδρέαν Ἀναστασιάδην Χατζῆν


Τὰ ἑορταστικὰ θέματα τῆς 9ης Δεκεμβρίου, Κωνσταντίνου Παπαγιάννη, πρωτοπρεσβυτέρου


῾Η στιχολογία τῶν ᾠδῶν τοῦ ὄρθρου, Μανόλη Θεοδωράκη

 

῾Η ἀποκατάστασις τῆς ζ΄ ᾠδῆς τοῦ ὄρθρου


Τὸ τυπικὸν τῆς ῾Ι. Μονῆς Ξενοφῶντος ῾Αγίου Ὄρους Ἄθω


Τελετουργική, Νικολάου Κουτσαυτάκη, πρωτοπρεσβυτέρου


Ἀποκάλυψις (ἑρμηνεία), Κωνσταντίνου Σιαμάκη


῾Αγιολογικὸν δελτίον


῾Ιερεὺς ᾿Ιωάννης Κληντσάρης, οἰκονόμος (1924-2007), ᾿Αθανασίου Σιαμάκη, ἀρχιμανδρίτου

 

Παρὰ τῷ ἀναλογίῳ, Εὔθυμα καὶ ...δυσάρεστα

 

῾Ιστορία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, Κωνσταντίνου Σιαμάκη


Βιβλιοπαρουσιάσεις