5. «Συμβολή» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ) Τεύχη

PostHeaderIcon Τεῦχος 19

 

συμβολὴ

εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

 

ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ἱστοσελὶς διαδικτύου http://www.symbole.gr/

διάλογοι συμβολῆς http://www.symbole.gr/forum/

 

 

ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ (19) ΤΕΥΧΟΣ (ἰούλιος-σεπτέμβριος 2007)

 

 

 

Συγγραφεῖς τῶν κειμένων καὶ συνεργάτες τοῦ 19ου τεύχους

 

 

Διονύσιος Ψαριανός, μητροπολίτης Σερβίων καὶ Κοζάνης (†)

᾿Ονούφριος ὁ ᾿Ιβηρίτης, μοναχός (19ος αἰών)

Κωνσταντῖνος Παπαγιάννης, πρωτοπρεσβύτερος

Ἀθανάσιος Σιαμάκης, ἀρχιμανδρίτης

Μάξιμος Ματθαῖος, ἀρχιμανδρίτης

Νικόλαος Κουτσαυτάκης, πρωτοπρεσβύτερος

Νικόδημος Κανσίζογλου, ἀρχιμανδρίτης

Θεόκλητος Τσίρκας, ἀρχιμανδρίτης

Ἀνάργυρος Παπαρίδης, θεολόγος – δρ χριστ. ἀρχαιολογίας

Κωνσταντῖνος Σιαμάκης, φιλόλογος – διδάκτωρ θεολογίας

῾Ρωμανὸς Πικρίδης, φιλόλογος

Μανόλης Θεοδωράκης, πολ. μηχανικὸς – ψάλτης

Δημήτριος Φαλλῆς, ἱστοριοδίφης, συγγραφεύς

᾿Αργύριος Παραλικίδης, ἐρευνητὴς ὑμνογραφίας

Δ. Ἀνατολικιώτης, πτυχιοῦχος θεολογίας

 

 

 

Φωτογραφία ἐξωφύλλου. «Μάρκῳ ἁμαρτωλῷ ἱερομονάχῳ· Σύνταγμα εἰς τὰ ἀπορούμενα τοῦ Τυπικοῦ». Ἔκδοσις Βενετίας 1643.

 

 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ (19) ΤΕΥΧΟΥΣ 

 

Κείμενον τῆς συντάξεως.


῾Η Θεία Λατρεία, Μητροπολίτου Κοζάνης Διονυσίου (†)

 

῾Εσπερινὸς καὶ ὄρθρος μὲ ῾Ωρολόγιο καὶ Ψαλτήριο, Μανόλη Θε­ο­δωράκη

 

Καθίσματα καὶ Εὐλογητάρια, Κωνσταντίνου Παπαγιάννη, πρωτο­πρε­σβυτέρου.

 

῾Η εὐλογία καὶ ἡ ποίησις, Νικολάου Κουτσαυτάκη, πρωτοπρεσβυτέρου.

 

῾Η θυμίασι τοῦ Εὐαγγελίου κατὰ τὸ ἀλληλουιάριον, Μαξίμου Ματθαίου, ἀρχιμανδρίτου.

 

Τὸ κείμενο τῆς μεγάλης Δοξολογίας, Μανόλη Θεοδωράκη.

 

Ἀκολουθία τοῦ ὁσιομάρτυρος ᾿Ιγνατίου τοῦ νέου, ᾿Ονουφρίου τοῦ ᾿Ιβηρίτου, μοναχοῦ

 

Ἀπορούμενα τοῦ τυπικοῦ

46. Πότε ψάλλεται ὁ ν΄ ψαλμός.

47. Τὰ ἐξαποστειλάρια τοῦ Σαββάτου

48. Τὸ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ» εἰς τὴν 14ην Σεπτεμβρίου

 

Ἀποκάλυψις (ἑρμηνεία), Κωνσταντίνου Σιαμάκη.

 

῞Ενα μοναστῆρι ξαναβρίσκει ζωή, Δημητρίου Φαλῆ

 

Σχολικὴ ἐκπαίδευσι καὶ γλωσσικὴ διδασκαλία, ῾Ρωμανοῦ Πικρίδη.

 

Ὁ ἀπόστολος Πέτρος καὶ ἡ ῾Ρώμη, π. Ἀθανασίου Σιαμάκη

 

Ἑνὸς δὲ (φαγητοῦ) ἐστι χρεία. Παναγιώτου Μπούμη

 

Φρυκτωρία, ἡ τηλεπικοινωνία τῶν ἀρχαίων, Κωνσταντίνου Σιαμάκη.

 

῾Ο βυζαντινὸς ναὸς τοῦ Σωτῆρος ᾿Αμφίσσης, Ἀναργύρου Παπαρίδη.

 

῾Η «μετάφρασι Νέου Κόσμου» τῆς ἑταιρείας «Σκοπιά». Δ. Ἀνατολικιώτου.

 

Ἁγιολογικὸν δελτίον

 

Βιβλιοπαρουσιάσεις

 

Ἀλληλογραφία

Νικόδημος Κανσίζογλου, ἀρχιμανδρίτης

Θεόκλητος Τσίρκας, ἀρχιμανδρίτης

 

᾿Εκδόσεις βιβλίων καὶ λοιπῶν ἐντύπων