5. «Συμβολή» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ) Τεύχη

PostHeaderIcon Τεῦχος 15

 

συμβολὴ

εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

 

ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ἱστοσελὶς διαδικτύου http://www.symbole.gr/

διάλογοι συμβολῆς http://www.symbole.gr/forum/

 

 

ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ (15) ΤΕΥΧΟΣ (ἰούλιος-σεπτέμβριος 2006)

 

 

 

 

Συγγραφεῖς τῶν κειμένων καὶ συνεργάτες τοῦ 15ου τεύχους

 

 

Νικόλαος Κουτσαυτάκης, πρωτοπρεσβύτερος

Μάξιμος Ματθαῖος, ἀρχιμανδρίτης

῾Ρωμανὸς Πικρίδης, φιλόλογος

Μανόλης Θεοδωράκης, πολ. μηχανικὸς _ ψάλτης

Κωνσταντῖνος Σιαμάκης, φιλόλογος _ διδάκτωρ θεολογίας

Μιχαὴλ Γαλενιανός, διδάκτωρ θεολογίας

Χρῆστος Γαρνάβος, master νομικῆς καὶ θεολογίας

Δ. ᾿Ανατολικιώτης, πτυχιοῦχος θεολογίας

 

 

 

 

 

Φωτογραφία ἐξωφύλλου. «Διακοσμητικὸ σχέδιο μὲ ἡμιπο­λύ­τιμους λίθους». Καλκούτα Ἰνδιῶν. Φωτογράφισι· Ἰούλιος 2003.

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ (15) ΤΕΥΧΟΥΣ

 

Κείμενον τῆς συντάξεως


Τὸ ἐπορκιστὸν ἔλαιον, ῾Ρωμανοῦ Πικρίδη


Ἐπιλογὲς ἀπὸ τὴν ἐπισκόπηση λειτουργικῶν χειρογράφων, Μανόλη Θεο­δωράκη


Ἡ πραγματικὴ ἡμερομηνία τῆς τοῦ Χριστοῦ γεννήσεως, Δ. Ἀνα­το­λι­κιώτου

 

Οἱ λειτουργικὲς μεταρρυθμίσεις τῆς Β΄ Βατικάνειας συνόδου, Μαξίμου Ματθαίου, ἀρχιμανδρίτου

 

Ἀπορούμενα τοῦ τυπικοῦ

39. Ἓν τοπικὸν λειτουργικὸν ἔθος

40. Δόξα, Καὶ νῦν πρὸ τοῦ κοντακιου τῆς λειτουργίας

41. Πότε λέγεται ἡ ἀπόλυσις τοῦ ὄρθρου

42. Δόξα, Καὶ νῦν εἰς τοὺς κανόνας τοῦ ὄρθρου

43. Ὑπάρχουν κανόνες «ἄνευ στίχου»;

44. Δεσποτικαὶ ἑορταὶ καὶ τρισάγιον.

45. Ἓν ἰδιαίτερον ἐνοριακὸν τυπικὸν διὰ τὴν μνήμη τῶν ἁγίων τεσσαράκοντα

 

Τελετουργική, Νικολάου Κουτσαυτάκη, πρωτοπρεσβυτέρου

Σχέσεις Τελετουργικῆς καὶ λοιπῆς ἐπιστήμης

Τελετουργικὰ προσόντα

Δομὴ τῆς ἐργασίας

 

Ἡ καθιέρωσις καὶ τὸ τυπικὸν τῆς ἑορτῆς τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, Δ. Α.


«᾿Αποκάλυψις» (ἑρμηνεία), Κωνσταντίνου Σιαμάκη


Τὰ δογματικὰ στοιχεῖα τοῦ χριστολογικοῦ ὕμνου τῆς πρὸς Φιλιπ­πη­σίους ἐπιστολῆς, Μιχαὴλ Γαλενιανοῦ

 

Πιστοὶ στὴν διδασκαλία τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας, Δ. Ν. Μ.

 

Ἡ αἱμομιξία στὴν ἀρχαιότητα (2), Κωνσταντίνου Σιαμάκη.

 

Τὸ πρόβλημα τῆς ὀνομασίας τῶν «μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ», Χρήστου Γαρ­νάβου

 

Ἑκατόνταρχος καὶ ἑκατοντάρχης, Κωνσταντίνου Σιαμάκη

 

Βιβλιοπαρουσιάσεις

 

Ἐκδόσεις βιβλίων καὶ λοιπῶν ἐντύπων