5. «Συμβολή» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ) Τεύχη

PostHeaderIcon Τεῦχος 14

 

συμβολὴ

εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

 

ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ἱστοσελὶς διαδικτύου http://www.symbole.gr/

διάλογοι συμβολῆς http://www.symbole.gr/forum/

 

 

ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ (14) ΤΕΥΧΟΣ (πεντηκοστὴ 2006)

 

 

 

Συγγραφεῖς τῶν κειμένων καὶ συνεργάτες τοῦ 14ου τεύχους

 

Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας (†), καθηγητὴς Πανεπιστημίου

Γεώργιος Μπεκατῶρος (†), θεολόγος – τυπικολόγος

᾿Ιωάννης Μ. Φουντούλης, ὁμότιμος καθηγητὴς ᾿Α. Π. Θεσσαλονίκης

᾿Αχιλλεὺς Χαλδαιάκης, ἐπίκουρος καθηγητὴς Παν/μίου ᾿Αθηνῶν

Μάξιμος Ματθαῖος, ἀρχιμανδρίτης

᾿Αθανάσιος Σιαμάκης, ἀρχιμανδρίτης

᾿Αρίσταρχος Μακεδών, φιλόλογος

Μανόλης Θεοδωράκης, πολ. μηχανικὸς – ψάλτης – ἐρευνητὴς τυπικοῦ

Παναγιώτης Παπαδημητρίου, φυσικὸς – ψάλτης – ἐρευνητὴς τυπικοῦ

῎Αρχιππος Βελουχιώτης, θεολόγος

Δ. ᾿Ανατολικιώτης, πτυχιοῦχος θεολογίας

 

 

 

Φωτογραφία ἐξωφύλλου. Παλάτι στὴν Καλκούτα τῶν Ἰνδιῶν. Φωτο­γραφία· Ἰούλιος 2003.

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ (14) ΤΕΥΧΟΥΣ

 

Ἀφιέρωμα· Ἑορτολόγιον, Ἁγιολόγιον καὶ Ἐκκλησιαστικὸν Τυπικόν.

 

Ὁ καθηγητὴς Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας ὡς λειτουργιολόγος, Ἰωάννου Μ. Φουντούλη, ὁμ. Καθηγητοῦ Α.Π.Θ.

 

Αἱ ἑορταὶ τοῦ νέου Ἰσραήλ, Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα

 

Ἀρχαῖαι μαρτυρίαι περὶ τῆς Τεσσαρακοστῆς νηστείας, Γεωργίου Μπε­κα­τώρου.

 

Ἡ ἐν Ἰεροσολύμοις ἀνάπτυξις τοῦ ἑορτολογίου, Παναγιώτου Ν. Τρεμ­πέλα

Ἑορταὶ τῶν Χριστουγέννων, τῶν Ἐπιφανίων καὶ τῆς Ὑπαπαντῆς

Ἡ Τεσσαρακοστὴ ἐν Ἰεροσολύμοις

 

Χριστιανικὲς ἑορτές, Ἀρχίππου Βελουχιώτη.


Ἡ διπλῆ τέλεσις τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ τῶν Θεοφανείων, Γεωργίου Μπε­κατώρου

Γένεσις καὶ ἐξέλιξις τῆς ἀκολουθιας τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ

Περὶ τοῦ προβλήματος τῶν δύο ἁγιασμῶν

 

Θεομητορικὲς ἑορτὲς χωρὶς ἁγιογραφικὴ κατοχύρωση, Μανόλη Θεο­δω­ράκη

 

Οἱ Κυριακὲς πρὸ τῶν Χριστουγέννων, Δ. Ν. Μ.

 

῾Η νέα ἔκδοσις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, Μαξίμου Ματ­θαίου, ἀρχιμανδρίτου

 

Τὸ συναξάριον τοῦ μηναίου, Παναγιώτη Δ. Παπαδημητρίου

 

Ζητήματα ἐκ τοῦ ἁγιολογίου, Ἀθανάσιος Σιαμάκης, ἀρχιμανδρίτης

 

Ἀκολουθίες ἁγίων καὶ ἐκκλησιαστικὸ τυπικό, Δ. Ἀνατολικιώτης.

 

Ὁ ἄρχων Πρωτοψάλτης Βασίλειος Νικολαΐδης (1915-1985), Ἀχιλλέως Χαλδαιάκη, ἐπικούρου Καθηγητοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν.

 

Ἦταν ὁ Χριστὸς ἐπαναστάτης ἢ ἀναρχικός; Ἀριστάρχου Μακεδόνος