5. «Συμβολή» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ) Τεύχη

PostHeaderIcon Τεῦχος 12

 

συμβολὴ

εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

 

ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ἱστοσελὶς διαδικτύου http://www.symbole.gr/

διάλογοι συμβολῆς http://www.symbole.gr/forum/

 

 

ΔΩΔΕΚΑΤΟ (12) ΤΕΥΧΟΣ (ἰανουάριος-μάρτιος 2006)

 

 

 

 

Συγγραφεῖς τῶν κειμένων καὶ συνεργάτες τοῦ 12ου τεύχους

 

᾿Αθανάσιος Σιαμάκης, ἀρχιμανδρίτης

᾿Αντώνιος ᾿Αβραμιώτης, ἀρχιμανδρίτης

Νικόλαος Κουτσαυτάκης, πρωτοπρεσβύτερος

Γρηγόριος Νανακούδης, ἀρχιμανδρίτης

Μανόλης Θεοδωράκης, πολ. μηχανικὸς – ψάλτης

῾Ρωμανὸς Πικρίδης, φιλόλογος

Κωνσταντῖνος Σιαμάκης, φιλόλογος – διδάκτωρ θεολογίας

Χρῆστος Γαρνάβος, μάστερ νομικῆς καὶ θεολογίας

᾿Αρίσταρχος Μακεδών, φιλόλογος

Εὐκρατίδας Βιθυνός, φιλόλογος

Δ. ᾿Ανατολικιώτης, πτυχιοῦχος θεολογίας

῎Αρχιππος Βελουχιώτης, θεολόγος

 

 

 

Φωτογραφία ἐξωφύλλου. Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Θεοφάνους. Ἀρχεῖον Δ.Ν.Μ., Αὔγουστος 2002.

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟΥ (12) ΤΕΥΧΟΥΣ

 

Κείμενον τῆς συντάξεως

 

Ἐμπειρία ἀρχιερατικῆς λειτουργίας, Ἀθανασίου Σιαμάκη, ἀρχιμανδρίτου.

 

Τὸ ἰσχῦον σύστημα περικοπῶν τῆς Καινῆς διαθήκης (ἐν τῇ καθ᾿ ἡμέραν λειτουργίᾳ),     Σ. Α.

 

Τελετουργική, Νικολάου Κουτσαυτάκη, πρωτοπρεσβυτέρου

 

᾿Απορούμενα τοῦ τυπικοῦ

34. Οἱ αἶνοι τῆς Κυριακῆς ἐν μνήμῃ μὴ ἑορταζομένου ἁγίου

35. Τὸ κοινωνικὸν ἐν μνήμῃ οἰκουμενικῆς συνόδου

36. Τὸ κοντάκιον τῆς Κυριακῆς τῆς τυρινῆς

 

᾿Αρχέτυπες Διατάξεις, Μανόλη Θεοδωράκη

 

Τὰ διπλᾶ ἀναγνώσματα τοῦ ἔτους, Σ.Ν.Α.

 

Αἱ αἰτήσεις τῆς τελετῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, Ἀντωνίου Ἀβραμιώτου, ἀρχιμανδρίτου.

 

Ἀναπλήρωσις τῆς ἀκολουθίας τῶν μεγαλομαρτύρων Ἰωνᾶ καὶ Βαρα­χησίου.

 

Διορθωτέα εἰς τὸν ὄρθρον καὶ τὴν λειτουργίαν, Δ. ᾿Ανατολικιώτου.

 

«᾿Αποκάλυψις» ῾Ερμηνεία, Κωνσταντίνου Σιαμάκη.

 

Ἀνορθόδοξη «χριστιανικὴ ἀγωγή», τοῦ διευθυντοῦ συντάξεως.

 

Ἡμερολόγια τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας, Κωνσταντίνου Σιαμάκη.

 

Γλῶσσες, Κωνσταντίνου Σιαμάκη.

 

῾Αγιολογικὸν δελτίον

 

῾Η ἐπίδραση τῆς μοναχικῆς κουρᾶς στὸν ὑφιστάμενο γάμο, Χρήστου Γαρνάβου

 

Τὸ «ἀφορίζεσθαι στοὺς κανόνες», Κωνσταντίνου Σιαμάκη.

 

Βιβλιοπαρουσιάσεις

 

᾿Εκδόσεις βιβλίων καὶ λοιπῶν ἐντύπων