5. «Συμβολή» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ) Τεύχη

PostHeaderIcon Τεῦχος 7

συμβολὴ

εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

 

ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ἱστοσελὶς διαδικτύου http://www.symbole.gr/

διάλογοι συμβολῆς http://www.symbole.gr/forum/

 

 

ΕΒΔΟΜΟ (7) ΤΕΥΧΟΣ (ὀκτώβριος-δεκέμβριος 2004)

 

 

 

Συγγραφεῖς τῶν κειμένων καὶ συνεργάτες τοῦ 7ου τεύχους

 

Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, μητροπολίτης ᾿Εφέσου (ἅγιος)

Μάξιμος Ματθαῖος, ἀρχιμανδρίτης

Εἰρηναῖος Δεληδῆμος, ἀρχιμανδρίτης

Παναγιώτης Μπούμης, ὁμότιμος καθηγητὴς παν/μίου

Κωνσταντῖνος Σιαμάκης, φιλόλογος – διδάκτωρ θεολογίας

Εὐάγγελος ῾Ρουσέτης, οἰκονόμος – ἐφημέριος

῾Ρωμανὸς Πικρίδης, φιλόλογος

Παναγιώτης Παπαδημητρίου

᾿Αθανάσιος Σιαμάκης, ἀρχιμανδρίτης, θεολόγος, συγγραφεύς

Χρῆστος Γαρνάβος, μάστερ νομικῆς καὶ θεολογίας

Δ. ᾿Ανατολικιώτης, πτυχιοῦχος θεολογίας

 

 

 

Φωτογραφία ἐξωφύλλου. Θαλάσσιος βυθὸς στὴν Φλόριδα τῶν Η.Π.Α.. Φωτογραφικὸν ἀρχεῖον Ν.Κ.Λ..

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΒΔΟΜΟΥ (7) ΤΕΥΧΟΥΣ

 

Κείμενον τῆς συντάξεως .

 

Τὸ Ψυχοσάββατον τῆς ᾿Απόκρεω, Μαξίμου Ματθαίου, ἀρχιμανδρίτου.

 

Περὶ τῆς τελετῆς τῆς ᾿Αναστάσεως καὶ τοῦ Ζ΄ ῾Εωθινοῦ δοξαστικοῦ, Εἰ­ρηναίου Δεληδήμου, ἀρχιμανδρίτου.

 

Τυπικαὶ σημειώσεις

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1, 6, 25, 27.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 16, 18, 19, 26.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2, 6, 7, 9, 15, 22, 23, 24.

 

Τύπος καὶ οὐσία, Δ. ᾿Ανατολικιώτου

 

᾿Ακολουθία εἰς τὸν ὅσιον ᾿Ιωάννην τὸν Δαμασκηνόν, Μάρκου τοῦ Εὐγε­νικοῦ (ἁγίου)

 

᾿Απορούμενα τοῦ τυπικοῦ

26. Τὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον εἰς τὸν ἑσπερινόν

27. Τὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον εἰς τὴν λειτουργίαν

28. Τὸ «῎Αξιον ἐστὶ» μετὰ τὸν εἱρμὸν τῆς 9ης ᾠδῆς.

29. Τὰ καθίσματα τῶν ὄρθρων τῆς μεγ. ῾Εβδομάδος

30. Αἰτήσεις τῆς τελετῆς τῆς ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ.

31. ῾Η ἀντικατάστασις τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς».

 

«᾿Αποκάλυψις» Εἰσαγωγή, Κωνσταντίνου Σιαμάκη

 

᾿Αρχιμανδρίτης Κωνσταντῖνος Οἰκονόμου, Δ. Ν. Μ.

 

῾Ο ἅγιος Παράμονος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 370 μάρτυρες, ᾿Αθανασίου Σια­μάκη, ἀρχιμανδρίτου

 

Τὸ ἀλφάβητο (2), Κωνσταντίνου Σιαμάκη

 

᾿Αλληλογραφία

Γιὰ τοὺς ἱεροὺς κανόνες, Παναγιώτου Μπούμη, ῾Ομ. Καθ. Καν. Δικαίου

Γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο τὸν ἐν Βουνένοις, Οἰκ. Εὐαγγέλου ῾Ρουσέτη

Μελῳδίες κατάλληλες γιὰ ἐκκλησιαστικὴ χρῆσι, Παν. Παπαδημητρίου

 

Βιβλιοπαρουσιάσεις, ὑπὸ Χρήστου Γαρνάβου, Ρ. Π.

 

᾿Εκδόσεις βιβλίων καὶ λοιπῶν ἐντύπων

 

Θεματολόγιον περιπτώσεων τυπικοῦ

 

Περιεχόμενα τῶν τευχῶν τῶν ἐτῶν 2003-2004