5. «Συμβολή» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ) Τεύχη

PostHeaderIcon Τεῦχος 6

συμβολὴ

εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

 

ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ἱστοσελὶς διαδικτύου http://www.symbole.gr/

διάλογοι συμβολῆς http://www.symbole.gr/forum/

 

 

ΕΚΤΟ (6) ΤΕΥΧΟΣ (ἰούλιος-σεπτέμβριος 2004)

 

 

 

 

 

 

Συγγραφεῖς τῶν κειμένων καὶ συνεργάτες τοῦ 6ου τεύχους

 

᾿Ιάκωβος, μητροπολίτης Μυτιλήνης

Μάξιμος Ματθαῖος, ἀρχιμανδρίτης

᾿Αθανάσιος Σιαμάκης, ἀρχιμανδρίτης, θεολόγος, συγγραφεύς

Χρυσόστομος Νάσσης, διάκονος

Κωνσταντῖνος Σιαμάκης, φιλόλογος, διδάκτωρ θεολογίας

῾Ρωμανὸς Πικρίδης, φιλόλογος

Χρῆστος Γαρνάβος, μάστερ νομικῆς καὶ θεολογίας

Δ. Ἀνατολικιώτης, πτυχιοῦχος θεολογίας

 

 

 

 

 

Φωτογραφία ἐξωφύλλου. «Ἀκολουθία τῶν ἐκκλησιαστικῶν διατάξεων». ῾Ενετίησιν 1801, σελὶς 28. ᾿Αρχεῖον Δ.Ν.Μ., Αὔγουστος 2002.

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΤΟΥ (6) ΤΕΥΧΟΥΣ

 

Κείμενον τῆς συντάξεως.

 

Γράμμα μητροπολίτου Μυτιλήνης κ. Ἰακώβου.

 

Διακονικαὶ διατάξεις, διακόνου Χρυσοστόμου Νάσση.

 

Τέλεσις προηγιασμένης κατὰ τὴν παραμονὴν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ἀρχι­μαν­δρίτου Μαξίμου Ματθαίου.

 

Πίνακες ἡμερομηνιῶν Τριῳδίου καὶ Πεντηκοσταρίου.

 

Τυπικὸν 9ης Μαΐου 2004, Δ. Ἀνατολικιώτου.

 

Τυπικαὶ σημειώσεις.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 5, 7, 8, 22, 26, 28.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1, 4, 19, 24, 26.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1, 3, 6, 20.

 

Τὸ «Ἐπὶ σοὶ χαίρει, κεχαριτωμένη» τῆς λειτουργίας τοῦ μεγάλου Βασιλείου, ἀρχι­μαν­δρίτου Μαξίμου Ματθαίου.

 

Σοβαρὸν λάθος εἰς τὸ εὐχέλαιον, ὑπὸ ῾Ρωμανοῦ Πικρίδη.

 

᾿Απορούμενα τοῦ τυπικοῦ.

21. Τὰ ἀναγνώσματα τῆς 7ης καὶ τῆς 16ης Αὐγούστου.

22. Προ­βλή­ματα τοπικῆς ἑορτῆς.

23. Περὶ τῶν ἀντιφώνων τῆς Κυριακῆς.

24. Τὸ δεύτερον προκείμενον εἰς τὴν προφητείαν τοῦ Ἰερεμίου.

25. Συνα­ξά­ριον μηναίου κατὰ τὴν μεγάλην ἑβδομάδα.

 

῾Η ἀποκάλυψις τοῦ ᾿Ιωάννου. Εἰσαγωγὴ γ΄. ὑπὸ Κωνσταντίνου Σια­μάκη.

 

Οἱ Ἱεροὶ Κανόνες καὶ τὸ Σύνταγμα τῆς ῾Ελλάδος (3). Χρήστου Γαρνάβου.

 

Ἀρχιμανδρίτης Κωνσταντῖνος Οἰκονόμου, Δ.Ν.Μ.

 

Ἡ γυναίκα σήμερα, ἀρχιμανδρίτου Ἀθανασίου Σιαμάκη

 

Πολιτικὸς γάμος καὶ πολιτικὴ κήδευση. Χρήστου Γαρνάβου.

 

Τὸ ἀλφάβητο (1). Κωνσταντίνου Σια­μάκη.

 

Βιβλιοπαρουσιάσεις

Π. Β. Πάσχου, «Τὸ πένθος καὶ τὸ φῶς τῆς ἡμέρας».

Δ. ᾿Ανατολικιώτου, «῾Ο χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ».

 

Ἐκδόσεις βιβλίων καὶ λοιπῶν ἐντύπων