5. «Συμβολή» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ) Τεύχη

PostHeaderIcon Τεῦχος 5

 

συμβολὴ

εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

 

ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ἱστοσελὶς διαδικτύου http://www.symbole.gr/

διάλογοι συμβολῆς http://www.symbole.gr/forum/

 

 

ΠΕΜΠΤΟ (5) ΤΕΥΧΟΣ (ἀπρίλιος-ἰούνιος 2004)

 

 

Συγγραφεῖς τῶν κειμένων καὶ συνεργάτες τοῦ 5ου τεύχους·

 

Νικόδημος, μητροπολίτης Πατρῶν

᾿Αθανάσιος, ἱερομόναχος, ὑμνογράφος τῆς μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας

᾿Ιωάννης Φουντούλης, καθηγητὴς παν/μίου Θεσσαλονίκης

Κωνσταντῖνος Λαγοῦρος, πρωτοψάλτης τῆς Μητροπόλεως Καναδᾶ

᾿Αθανάσιος Σιαμάκης, ἀρχιμανδρίτης, θεολόγος, συγγραφεύς

Μάξιμος Ματθαῖος, ἀρχιμανδρίτης

Γεώργιος Μαγκιρίδης, θεολόγος

Κωνσταντῖνος Σιαμάκης, φιλόλογος, διδάκτωρ θεολογίας

Εὔβουλος ῾Ρωμαῖος, θεολόγος

Νικόλαος Μενελάου

᾿Αρίσταρχος Μακεδών

Διονύσιος Σαβράμης

῾Ρωμανὸς Πικρίδης, φιλόλογος

Χρῆστος Γαρνάβος, μάστερ νομικῆς καὶ θεολογίας

Δ. Ἀνατολικιώτης, πτυχιοῦχος θεολογίας

 

Φωτογραφία ἐξωφύλλου. «Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν». Ὀστᾶ μονα­χῶν ἑνὸς αἰῶνος σὲ ὀστεοφυλάκιο τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Φωτο­γραφικὸν ἀρχεῖον Δ.Ν.Μ., Ἰούλιος 2000.

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΜΠΤΟΥ (5) ΤΕΥΧΟΥΣ

 

 

Κείμενον τῆς συντάξεως.

 

Ἀπόφασις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διὰ τὸ ἑωθινὸν εὐαγγέλιον.

 

᾿Ετήσιοι πίνακες συμπτώσεως κινητῶν καὶ ἀκινήτων ἑορτῶν, Κων­σταν­τί­νου Λαγούρου.

 

Τὰ ἀναγνώσματα τῆς Θεοτόκου, Σ.Ν.Α.

 

Τυπικαὶ σημειώσεις

ΜΑΪΟΥ 5, 8, 9, 12, 15

ΙΟΥΝΙΟΥ 4, 5, 8, 20

ΙΟΥΛΙΟΥ 1, 11, 13, 20, 26

 

Τὰ κοντάκια καὶ αἱ καταβασίαι τῆς περιόδου τοῦ πάσχα (2), Δ. Ἀνα­τολικιώτου.

 

᾿Απορούμενα τοῦ τυπικοῦ.

16. «Κύριε, ἐλέησον» ἢ «Ἀμήν»;

17. Κοινωνικὸν ἢ μικρὰ παράκλησις;

18. Οἱ στίχοι τῶν ἀντιφώνων.

19. Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ τεσσα­ρα­κοστῆς ἄνευ προηγιασμένης.

20. Τὸ β΄ Σάββατον τῶν νηστειῶν.


Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Κασσιανοῦ.


«Εὐφρανθῶμεν ἐνθέως», ἀρχιμανδρίτου Ἀθανασίου Σιαμάκη.


῾Η ἀποκάλυψις τοῦ ᾿Ιωάννου. Εἰσαγωγὴ β΄. ὑπὸ Κωνσταντίνου Σια­μάκη.


Ἀειπάρθενος, Κωνσταντίνου Σια­μάκη.

 

Οἱ Ἱεροὶ Κανόνες καὶ τὸ Σύνταγμα τῆς ῾Ελλάδος (2). Χρήστου Γαρ­νάβου.

 

Σῳζόμενοι ἀβάπτιστοι (2), Κωνσταντίνου Σια­μάκη.


Ἀρχιμανδρίτης Κωνσταντῖνος Οἰκονόμου, Δ.Ν.Μ.


Τὸ καταργούμενον τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, Κωνσταντίνου Σια­μάκη.


Τὸ Ἀνατολικὸν τῆς Αἰτωλοακαρνανίας, Ἀνατολικιώτου


Ἀλληλογραφία.


Βιβλιοπαρουσιάσεις.