5. «Συμβολή» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ) Τεύχη

PostHeaderIcon Τεῦχος 4

 

συμβολὴ

εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

 

ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ἱστοσελὶς διαδικτύου http://www.symbole.gr/

διάλογοι συμβολῆς http://www.symbole.gr/forum/

 

 

ΤΕΤΑΡΤΟ (4) ΤΕΥΧΟΣ (ἰανουάριος-μάρτιος 2004)

 

 

 

Συγγραφεῖς τῶν κειμένων καὶ συνεργάτες τοῦ 4ου τεύχους

 

Κωνσταντῖνος Λαγοῦρος, πρωτοψάλτης τῆς Μητροπόλεως Καναδᾶ

Δημήτριος Φαλλῆς, ἱστοριοδίφης, συγγραφεύς

Κωνσταντῖνος Σιαμάκης, φιλόλογος, διδάκτωρ θεολογίας

Μιχαὴλ Γαλενιανός, διδάκτωρ θεολογίας

᾿Αρίσταρχος Μακεδών

Διονύσιος Σαβράμης

Νικόλαος Μενελάου

Εὐκρατίδας Βιθυνός

῾Ρωμανὸς Πικρίδης, φιλόλογος

Χρῆστος Γαρνάβος, μάστερ νομικῆς καὶ θεολογίας

Δ. Ἀνατολικιώτης, πτυχιοῦχος θεολογίας

 

 

 

Φωτογραφία ἐξωφύλλου. Διακόσμησι τοίχου μὲ ἡμιπολυτίμους λίθος στὴν Καλκούτα τῶν Ἰνδιῶν. Φωτογράφισι· Ἰούλιος 2003.

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ (4) ΤΕΥΧΟΥΣ

 

 

Κείμενον τῆς συντάξεως.

 

Πίναξ τοῦ ἑορτοδρομίου, Κωνσταντίνου Λαγούρου

 

Τυπικαὶ σημειώσεις.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1, 2, 3, 14 (Ψυχοσάββατον), 23.

ΜΑΡΤΙΟΥ 4 (Προηγιασμένη ἐκτὸς Τετάρτης καὶ Παρασκευῆς), 10, 12 (Τε­τάρ­τη καὶ Παρασκευὴ ἄνευ προηγιασμένης), 17, 24.

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1, 15, 19 (προβλήματα εἰς τὰ μηναῖα).

 

᾿Απορούμενα τοῦ τυπικοῦ.

10. «Τὴν γὰρ σὴν μήτραν» εἰς τὴν λειτουργίαν τοῦ μεγάλου Βασιλεί­ου.

11. Τὸ κοινωνικὸν τῆς Ὑπαπαντῆς.

12. Τὸ κοινωνικὸν τῶν θεο­μη­τορικῶν ἑορτῶν.

13. Ἡ 15η Φεβρουαρίου ἐν Σαββάτῳ.

14. Ἀγρυ­πνία ἐντὸς τῆς μεγάλης τεσσαρακοστῆς.

15. Πανηγυρικὸς ἑσπερινὸς εἰς τὴν διακαι­νήσιμον.

 

Τὰ κοντάκια καὶ αἱ καταβασίαι τῆς περιόδου τοῦ πάσχα (1), Δ. Ἀνα­τολικιώτου.

 

Ὁ ἀνύπαρκτος ἅγιος Λεωνίδης Ἀθηνῶν καὶ ὁ πραγματικὸς ὁμώνυμος μάρτυς, Δημητρίου Φαλλῆ.

 

῾Η ἀποκάλυψις τοῦ ᾿Ιωάννου. Εἰσαγωγὴ α΄. ὑπὸ Κωνσταντίνου Σια­μά­κη.

 

Ἡ παρακαταθήκη τῶν Ἀπολογητῶν τοῦ Β΄ μ.Χ. αἰώνα, Μιχαὴλ Β. Γα­λενιανοῦ.

 

Ἀρχιμανδρίτης Κωνσταντῖνος Οἰκονόμου, Δ.Ν.Μ.

 

Φορητὸ καὶ ὄχι κινητό, ῾Ρωμανοῦ Πικρίδη.

 

Σῳζόμενοι ἀβάπτιστοι (1), Κωνσταντίνου Σιαμάκη.

 

Οἱ Ἱεροὶ Κανόνες καὶ τὸ Σύνταγμα τῆς ῾Ελλάδος. Χρήστου Γαρνάβου.

 

Βιβλιοκρισία, Κωνσταντίνου Σιαμάκη.

 

Τεζάρισμα τῆς φορεσιᾶς, Κωνσταντίνου Σιαμάκη.

 

Ἀλληλογραφία.

 

᾿Εκδόσεις βιβλίων καὶ λοιπῶν ἐντύπων.