5. «Συμβολή» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ) Τεύχη

PostHeaderIcon Τεῦχος 3

 

συμβολὴ

εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

 

ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ἱστοσελὶς διαδικτύου http://www.symbole.gr/

διάλογοι συμβολῆς http://www.symbole.gr/forum/

 

 

ΤΡΙΤΟ (3) ΤΕΥΧΟΣ (σεπτέμβριος-δεκέμβριος 2003)

 

 

Συγγραφεῖς τῶν κειμένων καὶ συνεργάτες τοῦ 3ου τεύχους·

 

Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, μητροπολίτης ᾿Εφέσου (ἅγιος)

Διονύσιος Ξενοφωντηνός, ἱερομόναχος (18ου αἰῶνος)

Πέτρος Πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας

Γεώργιος Μεταλληνός, πρωτοπρεσβύτερος, καθηγητὴς παν/μίου

Κωνσταντῖνος Λαγοῦρος, πρωτοψάλτης τῆς Μητροπόλεως Καναδᾶ

Κωνσταντῖνος Σιαμάκης, φιλόλογος, διδάκτωρ θεολογίας

Πέτρος Πανταζῆς, πρεσβύτερος

Γεώργιος ᾿Ιωάννου, φιλόλογος, ἀρχαιολόγος

᾿Αθανάσιος Σιαμάκης, ἀρχιμανδρίτης, θεολόγος, συγγραφεύς

῎Αρχιππος Βελουχιώτης, θεολόγος

῾Ρωμανὸς Πικρίδης, φιλόλογος

Χρῆστος Γαρνάβος, μάστερ νομικῆς καὶ θεολογίας

Δ. Ἀνατολικιώτης, πτυχιοῦχος θεολογίας

 

 

Φωτογραφία ἐξωφύλλου. Ἡ προμετωπὶς τοῦ τυπικοῦ τῆς λαύρας τοῦ ἁγίου Σάββα. Ἔκδοσις Βενετίας, 1643.

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΙΤΟΥ (3) ΤΕΥΧΟΥΣ

 

 

Γράμμα τοῦ πατριάρχου ᾿Αλεξανδρείας


Κείμενον τῆς συντάξεως

 

῾Η λειτουργικὴ τάξη τῆς ὀρθοδοξίας. π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ

 

Ο πλήρης τύπος τῆς ἀκολουθίας τῆς ἱερᾶς σκέπης τῆς Θεοτόκου (1η καὶ 28η ὀκτωβρίου).

 

Τυπικαὶ σημειώσεις.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 5, 12, 19.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1, 2, 9.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1, 2, 3, 7, 8, 16.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 3, 4, 6, 7, 24, 25.

 

῾Υμνογραφικὰ εἰς τὴν ἁγίαν Αἰκατερῖναν. ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ.

 

᾿Απορούμενα τοῦ τυπικοῦ.

8. ῾Η παράλειψις τῶν ἀναστασίμων ἑωθινῶν εὐαγγελίων.

9. Τὰ προκείμενα τῶν ἀποστολικῶν ἀναγνωσμάτων

 

Αἱ ἀκολουθίαι τῆς 4ης καὶ τῆς 17ης δεκεμβρίου, Δ.Ν.Μ.

 

Περὶ τῆς ἐμμελοῦς ἀπαγγελίας, Κωνσταντίνου Λαγούρου.

 

῾Η στιχολογία τοῦ ψαλτηρίου (3), Διονυσίου Μπιλάλη.

 

῾Ο ἀπόστολος Παῦλος (3), Κωνσταντίνου Σιαμάκη

 

῾Ο βίος τοῦ ὁσίου ᾿Ιωακὶμ τοῦ ἐν Πάτραις. Διονυσίου ᾿Ανατολικιώτου.

 

᾿Αποστολικά, ᾿Αρχίππου Βελουχιώτη.

 

Πρακτικὰ προβλήματα κατὰ τὴν τέλεση καὶ δήλωση 2ου καὶ 3ου θρη­σκευ­τικοῦ γάμου, Χρήστου Γαρνάβου.

 

Λάθη στὶς ἐκκλησιαστικὲς ἐκδόσεις, ῾Ρωμανοῦ Πικρίδη.

 

«Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε!» ἀρχιμανδρίτου ᾿Αθανασίου Σιαμάκη.

 

25 δεκεμβρίου· νέον τροπάριον χριστουγέννων.

 

Εἰς μνημόσυνον.

 

᾿Αλληλογραφία, «Οἱ ἱερὲς εἰκόνες στὰ ἔντυπα», πρεσβυτέρου Πέτρου Πανταζῆ.

 

Βιβλιοπαρουσιάσεις.