5. «Συμβολή» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ) Τεύχη

PostHeaderIcon ᾿Αρχιμανδρίτου ᾿Αθανασίου Σιαμάκη, «῾Ο δίκαιος ᾿Αβραάμ» (βιβλιοπαρουσίασις)

 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ

 

᾿Αρχιμανδρίτου ᾿Αθανασίου Σιαμάκη, «῾Ο δίκαιος ᾿Αβραάμ, ὁ Πατριάρχης τοῦ ᾿Ισραήλ». ῾Αγιολογικὴ Μυριόβιβλος 5, ᾿Εκδόσεις «Κάλαμος», ᾿Αθήνα 2002, σελ. 120.

 

Κυκλοφόρησε πρόσφατα ἀπὸ τὴ σειρὰ «῾Αγιολογικὴ Μυριόβιβλος» τῶν ἐκδό­σεων «Κάλαμος» τὸ πέμπτο κατὰ σειρὰ βιβλίο μὲ θέμα τὸν βίο τοῦ δικαίου ᾿Αβραὰμ τοῦ Πατριάρχη τοῦ ᾿Ισραὴλ μὲ συγγραφέα αὐτοῦ τὸν πανοσιολογιώτατο ἀρχιμανδρίτη ᾿Αθανάσιο Σιαμάκη.

Τὸ βιβλίο διαιρεῖται σὲ 3 κεφάλαια. Στὸ 1ο ὁ συγγραφέας ἀναφέρεται λε­πτο­μερῶς στὴν καταγωγὴ τοῦ ᾿Αβραάμ, στὴν ἔλευσή του στὴ γῆ Χαναάν, στὴν παρουσία του στὴν Αἴγυπτο, στὴ σχέση του μὲ τὸν Λώτ, στὴ νίκη του κατὰ τοῦ Χοδολλογομόρ, τοῦ βασιλέα τῆς ᾿Ελάμ, στὴ συνάντησή του μὲ τὸν Μελχισεδέκ, στὴ συμφωνία του μὲ τὸν βασιλέα τῶν Σοδόμων Βαλλά, στὴν ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ ὅτι οἱ ἀπόγονοι τοῦ ᾿Αβραὰμ θὰ κυριαρχήσουν ἀπὸ τὸν Νεῖλο ὣς τὸν Εὐφράτη καὶ στὴν ῎Αγαρ καὶ τὸν υἱὸ ποὺ ἀπέκτησε μὲ αὐτή, τὸν ᾿Ισμαήλ.

Στὸ 2ο κεφάλαιο ὁ συγγραφέας ἀναφέρεται στὴ συμφωνία ποὺ συνῆψε ὁ Θεὸς μὲ τὸν ᾿Αβραάμ, τὸν ὁποῖο κατέστησε πατέρα καὶ πατριάρχη πολλῶν ἐθνῶν, καθι­ερώνοντας τὴν περιτομὴ γιὰ τοὺς ἀπογόνους του, στοὺς ὁποίους ὑποσχέθηκε τὴ γῆ Χαναάν· ἐπίσης περιγράφεται ἡ φιλοξενία τοῦ ᾿Αβραάμ, ἡ ἱκεσία του νὰ σω­θοῦν τὰ Σόδομα κι ὁ Λώτ, ἡ παρουσία του στὴ γῆ τῶν Γεράρων κι ἡ σχέση του μὲ τὸν βασιλιά τους ᾿Αβιμέλεχ. ᾿Ακόμη περιγράφονται οἱ διηγήσεις τῆς γέννησης τοῦ ᾿Ισαάκ, τῆς φυγῆς τοῦ ᾿Ισμαήλ, τοῦ φρέατος τοῦ ὅρκου, τῆς θυσίας τοῦ ᾿Α­βραάμ, τοῦ θανάτου τῆς Σάρρας, τοῦ ὅρκου τοῦ ᾿Ελιέζερ, τῆς ἐπιλογῆς τῆς Ρε­βέκκας ὡς συζύγου τοῦ ᾿Ισαάκ, τοῦ γάμου τους, τῆς μνημόνευσης τῶν ἄλλων υἱῶν τοῦ ᾿Αβραὰμ καὶ τοῦ θανάτου του.

Στὸ 3ο κεφάλαιο ὑπάρχουν οἱ ἀναφορὲς τῆς ῾Αγίας Γραφῆς καὶ τῶν λει­τουρ­γικῶν βιβλίων τῆς ᾿Εκκλησίας στὸ πρόσωπο τοῦ ᾿Αβραάμ, καθὼς καὶ ἡ σχετικὴ βιβλιογραφία.

Τὸ ἔργο ὁλοκληρώνεται μὲ ἁγιολογικὸ παράρτημα, ὅπου γίνεται ἀφ᾿ ἑνὸς ἁγιολογικη ἀνάπτυξη τῶν Κυριακῶν πρὸ τῶν Χριστουγέννων ἀπὸ τὸν Δ.Ν.Μ., ἀφ᾿ ἑτέρου ὁ ἴδιος ὁ συγγραφέας ἀρχιμανδρίτης ᾿Αθανάσιος Σιαμάκης παραθέτει συν­οπτικὰ βιογραφικὰ στοιχεῖα τῶν τιμωμένων τὴν 9η ᾿Οκτωβρίου ἁγίων (ἀποστόλου ᾿Ιακώβου τοῦ ᾿Αλφαίου, Ποπλίας ἢ Πουπλίας τῆς διακόνισσας καὶ ὁμολογήτριας, τοῦ ἱερομάρτυρος Δωροθέου, ἐπισκόπου Τύρου, τῶν ἁγίων ᾿Ανδρονίκου καὶ ᾿Αθα­νασίας, τῶν μαρτύρων Φήλικος τοῦ πρεσβυτέρου καὶ Εὐσεβίου τοῦ διακόνου, τοῦ ὁσίου Πέτρου, καὶ τῶν μαρτύρων Στρατονίκου καὶ Σελευκείας).

῾Ο συγγραφέας στηριζόμενος στὶς διηγήσεις τῶν κεφαλαίων 11-25 τῆς Γενέ­σεως, τοῦ πρώτου βιβλίου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης περιγράφει περιστατικὰ τοῦ ὅλου βίου καὶ τῆς δράσης τοῦ ᾿Αβραάμ, τονίζοντας τὴν ἁγνότητα, τὴν εὐσέβεια καὶ τὴ δικαιοσύνη τοῦ πατριάρχη, καθὼς καὶ τὴν ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ ὅτι οἱ ἀπό­γονοί του θὰ εἶναι ὁ περιούσιος λαὸς τοῦ Θεοῦ. Φυσικὰ πολὺ σωστὰ τονίζει ὅτι οἱ πνευματικοὶ ἀπόγονοι τοῦ ᾿Αβραὰμ θὰ κερδίσουν τὴ γῆ τῆς ἐπαγγελίας.

῾Ο συγγραφέας πολὺ εὔστοχα χρησιμοποιεῖ τὸν διάλογο στὴ διήγησή του, γιὰ νὰ παρουσιάσει καλύτερα τὰ γεγονότα, ἐνῶ ὅπου χρειάζεται προβαίνει σὲ γραμ­ματικὴ καὶ ἐτυμολογικὴ ἀνάλυση σημαντικῶν λέξεων καὶ φυσικὰ τονίζει μὲ σα­φήνεια καὶ πυκνότητα τὰ γεγονότα ποὺ χαρακτηρίζουν τὸν ᾿Αβραὰμ ὡς ἄνθρωπο εὐσεβῆ, ὡς πατριάρχη καὶ δίκαιο, ὡς οἰκογενειάρχη, ὡς πλούσιο νομάδα μὲ πολ­λὰ κοπάδια καὶ δούλους, καθὼς καὶ ὡς φιλόξενο καὶ πρᾶο ἡγέτη καὶ ἄνθρωπο.

Τελειώνοντας συστήνω ἀνεπίφυλακτα αὐτὸ τὸ βιβλίο ὄχι μόνο στοὺς θεολόγους καὶ στοὺς κληρικοὺς τῆς ᾿Εκκλησίας μας, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε πιστό, ποὺ θέλει νὰ γνω­ρίσει τὸν πατριάρχη τοῦ ᾿Ισραὴλ ᾿Αβραὰμ μέσα ἀπὸ ἕνα καλογραμμένο καὶ εὐκο­λοδιάβαστο βιβλίο.

 

Χρῆστος Γαρνάβος

 

 

 

Συμβολὴ 1 (2003)