5. «Συμβολή» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ) Τεύχη

 

 

συμβολὴ


εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

 

ἱστοσελὶς διαδικτύου http://www.symbole.gr/

διάλογοι συμβολῆς http://www.symbole.gr/forum/

ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

ΠΡΩΤΟ (1) ΤΕΥΧΟΣ (ἰανουάριος-ἀπρίλιος 2003)

 


 

Συγγραφεῖς τῶν κειμένων καὶ συνεργάτες τοῦ 1ου τεύχους


Νικόδημος, μητροπολίτης Πατρῶν

Δανιήλ, μητροπολίτης Βύρωνος Καισαριανῆς καὶ ῾Υμηττοῦ

᾿Αθανάσιος, ἱερομόναχος, ὑμνογράφος τῆς μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας

᾿Ιωάννης Φουντούλης, καθηγητὴς παν/μίου Θεσσαλονίκης

Κωνσταντῖνος Τερζόπουλος, πρωτοπρεσβύτερος, διδάκτωρ θεολογίας, μου­σικολόγος
᾿Αθανάσιος Σιαμάκης, ἀρχιμανδρίτης – ἱεροκήρυξ

Γεώργιος ᾿Ιωάννου, φιλόλογος, ἀρχαιολόγος

Κωνσταντῖνος Σιαμάκης, φιλόλογος – διδάκτωρ θεολογίας

Χρῆστος Γαρνάβος, μάστερ νομικῆς καὶ θεολογίας

῾Ρωμανὸς Πικρίδης, φιλόλογος

Ι. Κ. Γ.

Δ. Ἀνατολικιώτης, πτυχιοῦχος θεολογίας

 

 

Φωτογραφία ἐξωφύλλου. Χιονισμένος κῆπος στὴν Ἁγία Παρασκευὴ Ἀττικῆς. Θεοφάνεια 2002. Φωτογραφικὸ ἀρχεῖο Δ.Ν.Μ..

Σημείωσις. ὁ κῆπος αὐτὸς δὲν ὑπάρχει πλέον. στὴν θέσι του ἀνεγέρθησαν τὸ 2004 δύο πολυκατοικίες.

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ (1) ΤΕΥΧΟΥΣ

 

Κείμενον τῆς συντάξεως

 

῾Η ἀκολουθία τοῦ ψυχοσαββάτου, Δ.Ν.Μ.

 

῾Η στιχολογία τοῦ ψαλτηρίου (κατὰ τὰ τυπικὰ τῆς λαύρας τοῦ ἁγίου Σάββα καὶ τῆς μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας), Διονυσίου Μπιλάλη

᾿Επιστολαὶ - κριτικαί (τοῦ μητροπολίτου Πατρῶν, τοῦ μητροπολίτου Καισαριανῆς, τοῦ καθηγητοῦ ᾿Ιωάννου Φουντούλη, τοῦ ὑμνογράφου Μ.Χ.Ε. ἱερομονάχου ᾿Αθανασίου Σιμωνοπετρίτου).

῾Η στιχολογία τοῦ ψαλτηρίου (1).

 

Τυπικαὶ σημειώσεις

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1, 4 (σάββατον πρὸ τῶν φώτων), 5η (κυριακὴ πρὸ τῶν φώτων), 6, 7,

11, 19 (κυριακή, Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ), 30.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1, 2, 23.

ΜΑΡΤΙΟΥ 15, 16, 17, 22, 23.

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 6, 10.

ΜΑΪΟΥ 5, 27.

 

᾿Απορούμενα τοῦ τυπικοῦ

1. Τὰ παραλειφθέντα ἀναγνώσματα

2. Μνήμη ἁγίου κατὰ τὴν διακαινήσιμον ἑβδομάδα

3. Περὶ τῆς ἑμμελοῦς ἀπαγγελίας

 

῾Ο ἀπόστολος Παῦλος (1), Κωνσταντίνου Σιαμάκη

 

῾Η ἀναγραφὴ τοῦ θρησκεύματος στὰ πιστοποιητικὰ ποὺ ἐκδίδουν οἱ δῆμοι, Χρήστου Γαρνάβου

 

Πονηρὰ συνθήματα, ᾿Αθανασίου Σιαμάκη ἀρχιμανδρίτου

 

᾿Εκκλησία καὶ ὀλυμπιακοὶ ἀγῶνες, Κωνσταντίνου Σιαμάκη

 

Τὸ νέο εὐρωπαϊκὸ νόμισμα, ῾Ρωμανοῦ Πικρίδη

 

Τὸ «σύνδρομον» τοῦ Βαραββᾶ, ᾿Ι. Κ. Γ.

 

Βιβλιοπαρουσιάσεις

Ματθαίου τοῦ Καμαριώτου, «Κανόνες εἰς τὴν Μεταμόρφωσιν». π. Κωνσταντῖνος Τερζόπουλος.

᾿Αρχιμανδρίτου ᾿Αθανασίου Σιαμάκη, «῾Ο δίκαιος ᾿Αβραάμ, ὁ πατριάρχης τοῦ ᾿Ισραήλ». Χρῆστος Γαρνάβος.