5. «Συμβολή» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ) Πληροφορίες Σύντομον χρονικὸν τῆς ἐντύπου ἐπιθεωρήσεως «Συμβολή»

PostHeaderIcon Σύντομον χρονικὸν τῆς ἐντύπου ἐπιθεωρήσεως «Συμβολή»

 

 

Τὸ 1994 κάποιος ἐκδότης μοῦ πρότεινε νὰ συνεχίσω τὴν ἔκδοσι τῆς «Τάξεως» τοῦ Γεωργίου Μπεκατώρου, ὁ ὁποῖος ζοῦσε ἀκόμη τότε, ἀλλὰ εἶχε διακόψει τὴν ἔκδοσι τοῦ ἐτησίου τυπικοῦ του βοηθήματος λόγῳ ἀσθενείας. ᾿Αρνήθηκα εὐγενῶς θεωρῶντας τὸ ἔργο ὑπεράνω τῶν γνώσεων καὶ τῶν δυνατοτήτων μου.

᾿Απὸ τὸ 1996 ἄρχισα νὰ συνεργάζωμαι ὡς ἐπιμελητὴς στὴν ἔκδοσι ἑνὸς ἐτησίου ἰδιωτικοῦ τυπικοῦ (Τ.Δ.Α.Π.). ῾Η συνεργασία ἐκείνη διήρκεσε μέχρι τὸ 2006.

Τὸ 2001-2002 στὰ πλαίσια τῆς διδασκαλίας μαθημάτων ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς ἀναλαμβάνω κάποιες παραδόσεις τυπικοῦ.

Τὸ 2002 ἕνας γνωστός μου (Ι.Κ.Γ.) μὲ προτρέπει ἐπιμόνως νὰ ἐκδώσω ἢ νὰ δημοσιεύσω τὶς σημειώσεις ἐκείνων τῶν παραδόσεων ἐμπλουτισμένες, ἀλλὰ ἀρχικὰ δὲν μὲ πείθει. ῞Υστερα ἀπὸ ἐπανειλημμένες συζητήσεις μαζί του καὶ κατόπιν θετικῶν προτροπῶν διαφόρων φιλικῶν μου προσώπων καταλήγουμε στὸ συμπέρασμα ὅτι εἶναι δυνατὴ ἡ ἔκδοσις ἑνὸς περιοδικοῦ ἐντύπου μὲ κύρια θεματολογία του τὴν ἔρευνα γύρω ἀπὸ τὸ τυπικὸ καὶ τὴν λειτουργικὴ ζωὴ τῆς ἐκκλησίας. ῞Οταν βρέθηκε καὶ ἐκδότης (ὁ φίλος Νεκτάριος Παναγόπουλος) ποὺ δέχτηκε νὰ ἀναλάβῃ τὴν νέα ἔκδοσι, ἄρχισε ἡ πυρετώδης προετοιμασία γιὰ τὸν σχεδιασμὸ τοῦ ἐντύπου καὶ τὴν συγκέντρωσι συνεργατῶν καὶ ὕλης. ῾Η ἔκδοσις ὠνομάστηκε «Συμβολὴ εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας» (ἐπιθεώρησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ).

Τὸ 2003 ἐκδόθηκαν τὰ τρία πρῶτα τεύχη τῆς «Συμβολῆς», τρόπον τινὰ δοκιμαστικῶς.  ῾Η ἐπιθεώρησις βρίσκει ἀνταπόκρισι ἀπὸ κληρικοὺς καὶ ψάλτες, καὶ πλέον προγραμματίζεται ἀπὸ τὸν ἑπόμενο χρόνο ἡ τακτικὴ ἔκδοσί της ἀνὰ τρίμηνο μὲ βάσι τὸ σύστημα τῶν συνδρομῶν.

Τὸ 2004 καὶ τὸ 2005 ἐκδίδονται κανονικῶς 4 τεύχη ἀνὰ ἔτος.

Τὸ 2006 ἐκδίδονται κατ᾿ ἐξαίρεσιν 5 τεύχη· ἐκδίδεται δηλαδὴ ἕνα ἐπιπλέον ἔκτακτο τεῦχος, ποὺ δόθηκε δωρεὰν στοὺς τακτικοὺς συνδρομητές. Μὲ αὐτὸ τὸ ἔκτακτο τεῦχος κατὰ κάποιον τρόπο συμπληρώθηκε τὸ κενὸ ποὺ ὑπῆρχε ἀπὸ τὸ 2003, ὅταν τὴν πρώτη χρονιὰ ἐκδόθηκαν 3 τεύχη ἀντὶ γιὰ 4. Τὸ φθινόπωρο τοῦ ἴδιου ἔτους δημιουργεῖται καὶ ἕνας διαδικτυακὸς χῶρος γιὰ τὴν προβολὴ τῆς ὅλης προσπάθειας.  ῾Ο χῶρος αὐτὸς λειτούργησε τοὺς πρώτους μῆνες δοκιμαστικῶς καὶ μὲ δυσκολίες, φιλοξενούμενος σὲ πρόσφορο ἱστότοπο.

Τὸ 2007 ἐκδίδονται κανονικὰ ἄλλα 4 τεύχη «Συμβολῆς». Τὴν ἴδια χρονιὰ (1/2/2007) ξεκινᾷ καὶ ἡ ἐπίσημη λειτουργία τῆς ἱστοσελίδος τῆς «Συμβολῆς» (μὲ δική της πλέον ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσι καὶ ὄνομα), ἡ πορεία τῆς ὁποίας περιγράφεται σὲ ἄλλα κείμενα (βλέπε στὸ τέλος τοῦ κειμένου).

Τὸ 2008 συνεχίζεται κανονικὰ ἡ ἔκδοσις τῆς «Συμβολῆς» (4 τεύχη). ῾Η ἱστοσελίδα ἐμπλουτίζεται μὲ τὸν χῶρο συζητήσεων (φόρουμ) «Διάλογοι Συμβολῆς». ῾Η ἔντυπη «Συμβολὴ» ὅμως ἀρχίζει νὰ ἀντιμετωπίζῃ ἔντονα προβλήματα στὴν ἔκδοσί της.

Τὸ 2009 δὲν κατέστη τελικῶς ἐφικτὸ νὰ ἐκδοθοῦν τὰ προγραμματισμένα 4 τεύχη, καὶ ἔκτοτε ἡ ἔκδοσι τῆς ἐπιθεωρήσεως ἀναστέλλεται. Οἱ λόγοι ποὺ ἐμπόδισαν τὴν ἐκδοτικὴ συνέχεια τῆς «Συμβολῆς» ἦσαν πολλοί· οἰκονομικοὶ λόγοι, προβλήματα συνεργασίας μὲ ἀρθρογράφους καὶ ἄλλους συνεργάτες, τὸ ἐτήσιον τυπικὸν καὶ ἄλλες εὐθῦνες ἐπαγγελματικῆς φύσεως, ἡ ἐκπόνησις διδακτορικῆς διατριβῆς, οἰκογενειακὲς ὑποχρεώσεις, λόγοι ὑγείας, καὶ λοιπά. Ἴσως σὲ ἄλλη εὐκαιρία νὰ γίνῃ μία ἀναλυτικώτερη ἀναφορά. ᾿Εφεξῆς ἡ «Συμβολὴ» συνεχίζει τὴν παρουσία της μόνον στὸν χῶρο τοῦ διαδικτύου μὲ διευρυμένη πλέον θεματολογία, ἐνῷ ἐκκρεμεῖ ἡ ἔντυπη ἔκδοσις ἑνὸς τόμου, ποὺ θὰ περιλαμβάνῃ τὴν ὕλη τῶν μὴ ἐκδοθέντων τεσσάρων τευχῶν τοῦ ἔτους 2009.

 

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης

30/4/2012

 

 

Σχετικὰ κείμενα

Τὰ πρῶτα βήματα τς «Συμβολς» στὸ διαδίκτυο

῾Η δημιουργία τῆς ἱστοσελίδος καὶ οἱ ἀρχικὲς δυσκολίες

Οἱ «Διάλογοι Συμβολῆς»

῾Η κανονικὴ λειτουργία τῆς ἱστοσελίδος