5. «Συμβολή» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ) Πληροφορίες ῾Η κανονικὴ λειτουργία τῆς ἱστοσελίδος

PostHeaderIcon ῾Η κανονικὴ λειτουργία τῆς ἱστοσελίδος

 

 

Τὸ 2009 ἦταν μία κρίσιμη χρονιὰ γιὰ τὴν ἔντυπη «Συμβολή», καθὼς δὲν κατέστη ἐφικτὸ νὰ ἐκδοθοῦν τὰ προγραμματισμένα 4 τεύχη, καὶ ἔκτοτε ἡ ἔκδοσι τῆς ἐπιθεωρήσεως ἀνεστάλη.  Οἱ λόγοι ποὺ ἐμπόδισαν τὴν ἐκδοτικὴ συνέχεια τῆς «Συμβολῆς» ἦσαν πολλοί· οἰκονομικοὶ λόγοι, προβλήματα συνεργασίας μὲ ἀρθρογράφους καὶ ἄλλους συνεργάτες, τὸ ἐτήσιον τυπικὸν καὶ ἄλλες εὐθῦνες ἐπαγγελματικῆς φύσεως, ἡ ἐκπόνησις διδακτορικῆς διατριβῆς, οἰκογενειακὲς ὑποχρεώσεις, λόγοι ὑγείας, καὶ λοιπά.  Ἴσως σὲ ἄλλη εὐκαιρία νὰ γίνῃ μία ἀναλυτικώτερη ἀναφορά. ἀκόμη πάντως προβληματίζομαι στὸ ἂν καὶ κατὰ πόσον συνέβαλε σ᾿ αὐτὸ καὶ ἡ παροῦσα ἱστοσελίδα μὲ τὰ προβλήματά της καὶ τὶς ἀπαιτήσεις της, διότι εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ πολυδιάσπασι σὲ πολλὰ μέτωπα δὲν ἐπιτρέπει τὴν ὁλοκλήρωσι ὅλων τῶν στόχων.  Τέλος πάντων, ὅσο κι ἂν ἦταν δυσάρεστο, ἡ ἀναστολὴ τῆς ἐκδόσεως εἶναι μία πραγματικότητα, καὶ ἀπομένει ἡ ἐπιθυμία αὐτὸ νὰ εἶναι ἕνα γεγονὸς προσωρινὸ καὶ ὄχι μόνιμο.

Τὸ καλοκαῖρι τοῦ 2010 ὡλοκληρώθηκαν ἐπιτέλους οἱ διάφορες τεχνικὲς ἐργασίες καὶ ἔκτοτε ἡ κύρια ἱστοσελίδα τῆς «Συμβολῆς» ἀρχίζει νὰ λειτουργῇ πλήρως καὶ κανονικά.  Οἱ «Διάλογοι Συμβολῆς» ἀπὸ κύρια σελίδα γίνονται ἁπλῶς ἕνα τμῆμα ὁλόκληρης τῆς ἱστοσελίδος.  ῾Υπάρχουν βεβαίως κάποια σημεῖα τῆς ἱστοσελίδος ποὺ χρήζουν ἀκόμη βελτιώσεως καὶ ἀναπτύξεως, ἀλλὰ δὲν ἐπηρεάζουν τὸν κύριο ὄγκο τῶν περιεχομένων καὶ τῆς λειτουργίας της.

῾Η ἱστοσελίδα χωρίζεται σὲ 18 μεγάλα ἢ μικρὰ τμήματα ἢ μέρη, ποὺ τὸ καθένα διαιρεῖται μὲ τὴν σειρά του, ἐφόσον χρειάζεται, σὲ μικρότερες ἑνότητες καὶ ἐπὶ μέρους ὑποενότητες, ὅπου δημοσιεύονται ἄρθρα, μελέτες, εἰκόνες καὶ φωτογραφίες σὲ ψηφιακὴ μορφή, ἀρχεῖα ἤχου, ὀπτικοακουστικὰ ἀρχεῖα, καὶ ἄλλο ὑλικό.  Σὲ ὡρισμένες περιπτώσεις μάλιστα δημοσιεύτηκαν  καὶ ἐτήσια ἀφιερώματα σὲ κάποιο γεγονὸς ἢ πρόσωπο.

᾿Εργασίες ποὺ ἐκκρεμοῦν νὰ γίνουν ἢ εἶναι ὑπὸ ἐξέλιξι στὴν ἱστοσελίδα τῆς «Συμβολῆς» εἶναι οἱ ἑξῆς·

– δημοσίευσις κειμένων ποὺ εἶχαν ἀναρτηθῆ παλαιότερα σὲ διάφορες ἱστοσελίδες (ἔχει γίνει ἐν μέρει μόνο)·

– μεταφορὰ κειμένων καὶ λοιποῦ ὑλικοῦ ἀπὸ τοὺς «Διαλόγους» στὴν κύρια ἱστοσελίδα (καὶ αὐτὸ ἔχει γίνει ἐν μέρει)·

– παρουσίασι συλλογῶν διαφόρων ἠχογραφήσεων ἐκκλησιαστικῆς καὶ γενικῆς μουσικῆς (ἡ ἐργασία εἶναι ὑπὸ ἐξέλιξι)·

– ἐμπλουτισμὸς διαφόρων ἑνοτήτων καὶ θεμάτων μὲ ἤδη ὑπάρχον ὑλικό.

᾿Επίσης παρουσιάζονται ἐπιτέλους τὰ ἐξώφυλλα καὶ τὰ περιεχόμενα τῶν ἐκδοθέντων τευχῶν τῆς ἔντυπης «Συμβολῆς».  ῞Εξι χρόνια μετὰ τὴν ἔναρξι τῆς λειτουργίας τῆς ἱστοσελίδος ἐκπληρώνεται ἡ θέλησι τοῦ ἀρχικοῦ χορηγοῦ, ἔστω καὶ μὲ καθυστέρησι.  ῾Η παρουσίασι τῶν τευχῶν εἶχε ξεκινήσει τὸ 2007 μὲ τὴν ἔναρξι τῆς ἐπίσημης ἱστοσελίδος, ἀλλὰ ἦταν ἐλλιπής, ἀφοῦ οὐσιαστικὰ παρουσιαζόταν μόνον τὸ 1ο τεῦχος καὶ σκέτα τὰ ἐξώφυλλα ὡρισμένων ἀκόμη τευχῶν. ῾Η ἐδῶ παρουσίασι τῶν τευχῶν καὶ τῶν ἐξωφύλλων σταδιακῶς θὰ ἐμπλουτίζεται μὲ τὴν ἀνάρτησι κατ᾿ ἐπιλογὴν ἄρθρων ἀπὸ κάθε τεῦχος.

 

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης

30/4/2012

 

 

Σχετικὰ κείμενα

Τὰ πρῶτα βήματα τς «Συμβολς» στὸ διαδίκτυο

῾Η δημιουργία τῆς ἱστοσελίδος καὶ οἱ ἀρχικὲς δυσκολίες

Οἱ «Διάλογοι Συμβολῆς»

Σύντομον χρονικὸν τῆς ἐντύπου ἐπιθεωρήσεως «Συμβολή»