5. «Συμβολή» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ) Πληροφορίες ῾Η δημιουργία τῆς ἱστοσελίδος καὶ οἱ ἀρχικὲς δυσκολίες

PostHeaderIcon ῾Η δημιουργία τῆς ἱστοσελίδος καὶ οἱ ἀρχικὲς δυσκολίες

 

 

᾿Απὸ τὰ πρῶτα τεύχη της (2003) ἡ ἔντυπη ἐπιθεώρησις «Συμβολὴ εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας» φάνηκε νὰ ἑλκύῃ τὸ ἐνδιαφέρον καὶ τὴν προσοχὴ ἑνὸς ἀξιόλογου κοινοῦ, ποὺ προσέγγιζε τὴν λειτουργική μας παράδοσι καὶ κυρίως τὸ ἐκκλησιαστικὸ τυπικὸ μὲ πολὺ σεβασμὸ ἀλλὰ καὶ φιλερευνητικὴ διάθεσι. Τὸ 2006 ἕνας κληρικός, προϊστάμενος σὲ ναὸ τοῦ λεκανοπεδίου ᾿Αττικῆς, ὁ ὁποῖος ἐπιθυμοῦσε νὰ παραμείνῃ ἀνώνυμος, ἔδωσε μία γενναία οἰκονομικὴ χορηγία 1000 €, γιὰ νὰ δημιουργηθῇ μία ἱστοσελίδα ποὺ θὰ προβάλλῃ τὴν ἔντυπη «Συμβολὴ» καὶ διάφορες μελέτες γύρω ἀπὸ τὸ ἐκκλησιαστικὸ τυπικό. ᾿Αφοῦ βρέθηκε κάποιο πρόσωπο ποὺ ἀσχολεῖτο ἐπαγγελματικῶς μὲ τὴν δημιουργία ἱστοσελίδων καὶ τὸ ὁποῖο δέχθηκε ἔναντι καθωρισμένης ἀμοιβῆς νὰ φτιάξῃ τὴν ἱστοσελίδα τῆς «Συμβολῆς» μὲ προσυμφωνημένο περιεχόμενο καὶ νὰ ἀναλάβῃ ἐν συνεχείᾳ τὴν συντήρησι καὶ περαιτέρω ἀνάπτυξι τῆς ἱστοσελίδος, ξεκίνησαν ὅλες οἱ ἀπαραίτητες διαδικασίες καὶ ἐργασίες (κατοχύρωσι ὀνομασίας καὶ διαδι­κτυακοῦ χώρου, ἐπιλογὴ καὶ διόρθωσι τῶν πρὸς ἀνάρτησι ἄρθρων, μετατροπὴ τῶν κειμένων σὲ γραμματοσειρὰ κατάλληλη γιὰ τὸ διαδίκτυο, πληρωμὲς ἀμοιβῶν, κ.λπ.).

Πράγματι τὴν 1η νοεμβρίου 2006 δημιουργήθηκε στὸ διαδίκτυο ὁ χῶρος γιὰ τὴν παρουσία τῆς Συμβολῆς καὶ τῆς θεματολογίας της.  ᾿Επειδὴ τὸν πρῶτο καιρὸ ἡ λειτουργία αὐτοῦ τοῦ διαδικτυακοῦ χώρου ἦταν κάπως πειραματική, ἐφιλοξενεῖτο σὲ κάποιον πρόσφορο ἱστότοπο γιὰ τοὺς πρώτους μῆνες.  ᾿Εκεῖ ἄρχισε νὰ «χτίζεται» ὁ βασικὸς σκελετὸς ποὺ θὰ φιλοξενοῦσε ὅλο τὸ ὑλικὸ αὐτῆς τῆς προσπάθειας καὶ ἔγιναν καὶ οἱ πρῶτες δημοσιεύσεις ἄρθρων καὶ μελετῶν.  Οἱ δοκιμὲς ἦσαν πολλές, καὶ οἱ δυσκολίες ποὺ ἔπρεπε νὰ ξεπεραστοῦν ὄχι καὶ λίγες.

Τελικὰ τὴν 1η φεβρουαρίου 2007 ἡ ἱστοσελίδα τῆς «Συμβολῆς» μεταφέρθηκε σὲ δικό της χῶρο στὸ διαδίκτυο, καὶ ξεκίνησε τὴν κανονικὴ λειτουργία της μὲ τὸ δικό της διαδικτυακὸ «ὄνομα» καὶ διεύθυνσι, τὸ δὲ γεγονὸς ἀναγγέλθηκε καὶ στοὺς ἀναγνῶστες τῆς ἐπιθεωρήσεως στὸ τεῦχος ἰανουαρίου-μαρτίου τοῦ ἔτους ἐκείνου.

Στὶς ἑπόμενες ἑβδομάδες δημοσι­εύθηκαν σκέτα τὰ ἐξώφυλλα τῶν ἐκδεδομένων τευχῶν τῆς «Συμβολῆς» (ὄχι ὅλα), τὰ ἄρθρα μόνον τοῦ πρώτου τεύχους (ἐπίσης ὄχι ὅλα), 2-3 πληροφοριακὰ κείμενα, δύο κείμενα σχετικὰ μὲ τὶς ᾿Εκδόσεις «Κάλαμος», ἄλλα 2-3 κείμενα δικά μου, καὶ 5-6 ἀκόμη κείμενα ἄλλων συγγραφέων. Καὶ ἐνῷ αὐτὸ ἦταν ἕνα μόνο μέρος τῆς συμφωνημένης ἐργασίας, ὁ ἄνθρωπος ποὺ εἶχε ἀναλάβει τὴν τεχνικὴ εὐθύνη μᾶς ἀνακοίνωσε αἰφνιδίως μία ἡμέρα, λίγον καιρὸ μετὰ τὴν ἔναρξι τοῦ νέου διαδικτυακοῦ χώρου, ὅτι ἡ ἐργασία ποὺ εἶχε ἐπιτελέσει εἶχε πλέον ἐξαντλήσει τὸ συμφωνημένο ποσό, τὸ ὁποῖο τὸ εἶχε ἤδη προπληρωθῆ, καὶ αὐτὸ προφανῶς ἦταν τὸ λάθος μου. ᾿Αθετῶντας τὴν μέχρι τότε συμφωνία μας, ἀνέφερε ὅτι δὲν ἐπρόκειτο νὰ δημοσιεύσῃ ἄλλα κείμενα (ὁ λόγος εἶναι πάντοτε γιὰ ἁπλὰ κείμενα καὶ ὄχι γιὰ φωτογραφίες ἢ ἠχογραφήσεις ἢ ἄλλα παρόμοια ἀρχεῖα), ἐὰν δὲν πληρω­νόταν περισσό­τερα χρήματα. Παραλλήλως ἐνημέρωσε σχεδὸν ἐκβιαστικῶς ὅτι τὸ μέχρι τότε περιεχόμενο τῆς ἱστοσελίδος θὰ παρέμενε ἀνηρτημένο γιὰ λίγον καιρὸ ἀκόμη καὶ κατόπιν θὰ ἀποσυρόταν!

Προσωπικῶς εἶχα στενοχωρηθῆ πολὺ μὲ αὐτὴν τὴν ἐξέλιξι, διότι ὁ τεχνικὸς ἐκεῖνος ἀποδείχθηκε ἀσυνεπὴς στὶς δεσμεύσεις του καὶ ἀνειλικρινὴς στὶς ὑποσχέσεις του, πρᾶγμα ποὺ φαινόταν νὰ ὁδηγῇ στὴν διακοπὴ τῆς ἱστοσελίδος, ἀφοῦ δὲν ὑπῆρχε ἡ οἰκονομικὴ δυνατότης νὰ δοθοῦν ἐπιπλέον χρήματα σ᾿ αὐτὸν ἢ νὰ ἐξευρεθῇ ἄλλος συνεργάτης συνεπέστερος.  Περισσότερο ἀπ᾿ ὅλα λυπόμουν γιὰ τὸ ὅτι τὰ χρήματα τῆς δωρεᾶς εἶχαν δοθῆ ἔναντι μικρᾶς ἐργασίας, χωρὶς νὰ ἐπιτευχθῇ ἐκεῖνο ποὺ ἤθελε ὁ χορηγός.  Κυρίως ἐγὼ βρισκόμουν ἐκτεθειμέ­νος ἀπέναντί του καὶ ἀπέναντι στοὺς ἄλλους ἀναγνῶστες τῆς «Συμβολῆς».  Δόξα τῷ θεῷ ὅμως, ὕστερα ἀπὸ λίγον καιρὸ βρέθηκε κάποια λύσι.

Κάποιος φίλος, ἀπόστρατος στρατιωτικός, μοῦ ὑπέδειξε ἕναν καθηγητὴ τῆς πληροφορικῆς, ἄνθρωπο ὑψηλοῦ ἐπιπέδου, πιστὸ καὶ μὲ χριστιανικὴ ζωή, ὁ ὁποῖος θὰ μποροῦσε νὰ βοηθήσῃ.  Πράγματι ὁ νέος συνεργάτης, ὅταν συναντηθήκαμε γύρω στὸν ἰούνιο τοῦ 2007 καὶ τοῦ ἐξήγησα πῶς ἔχουν τὰ πράγματα καὶ ὅταν εἶδε ὅτι ἡ ἱστοσελίδα ἔχει τὸ συγκεκριμένο περιεχόμενο, ὑποσχέθηκε νὰ βοηθήσῃ, νὰ ἀναλάβῃ τὸν ἐκ νέου σχεδιασμὸ τῆς ἱστοσελίδος μὲ καλλίτερο τρόπο, τὴν διάσωσι τοῦ μέχρι τότε δημοσιευθέντος ὑλικοῦ, καθὼς καὶ τὴν ἐπέκτασι τῆς ἱστοσελίδος σὲ πιὸ δυναμικὴ μορφὴ περιεχομένου, καὶ ὅλα αὐτὰ χωρὶς νὰ δεχτῇ τὴν παραμικρὰ οἰκονομικὴ ἀμοιβή!  Ἔτσι, πρὸς τὸ τέλος τοῦ ἔτους 2007 ἔγιναν οἱ ἀπαραίτητες ἐνέργειες, ὥστε νὰ διασωθῇ τὸ μέχρι τότε διαδικτυακὸ ὑλικὸ τῆς «Συμβολῆς», ἐνῷ ταυτόχρονα ἡ ἱστοσελὶς ἄρχισε νὰ ἐκπέμπεται πλέον ἀπὸ ἄλλον διαδικτυακὸ κόμβο (μὲ τὸ ἴδιο ὅμως διαδικτυακὸ ὄνομα), μὲ ἀλλαγὲς στὴν ἐμφάνισί της.  Αὐτὸ ἦταν μόνον ἡ ἀρχή.

Μὲ τὴν ἔναρξι τοῦ 2008 ἡ ἱστοσελίδα τῆς «Συμβολῆς» βρισκόταν ἀκόμη στὸ ἴδιο σημεῖο ἀπὸ τὸ ὁποῖο εἶχε ξεκινήσει πρὶν ἀπὸ ἕνα περίπου ἔτος. Μάλιστα ἕνα μέρος τοῦ ὑλικοῦ ποὺ δημοσιεύτηκε τὸ 2006 καὶ τὸ 2007 τώρα πλέον δὲν ἐμφανιζόταν, διότι ἔπρεπε νὰ ἀναρτηθῇ ἐκ νέου, ἀφοῦ γίνονταν οἱ ἀπαραίτητες τεχνικὲς ἀλλαγές.  Πάντως ἔπρεπε ἡ ἱστοσελίδα νὰ σχεδιαστῇ ἀπὸ τὴν ἀρχή, μὲ προσεκτικώτερο τρόπο καὶ διαφορετικὴ «φιλοσοφία».  ῾Ο νέος τεχνικὸς συνεργάτης ἔπρεπε νὰ δοκιμάσῃ διάφορες λύσεις καὶ ἐφαρμογές.  Νέοι στόχοι τέθηκαν, νέες ἰδέες δημιουργήθηκαν.  Οἱ συνεχῶς ἀναπτυσσόμενες ἐφαρμογὲς τοῦ διαδικτύου πρόσφεραν νέες δυνατότητες γιὰ ἀξιοποίησι ὑλικοῦ πέρα ἀπὸ τὰ ἔντυπα τεύχη τῆς «Συμβολῆς» καὶ τὶς ἐργασίες γύρω ἀπὸ τὸ τυπικό· μποροῦσε ἐπὶ παραδείγματι νὰ διευρυνθῇ ἡ θεματολογία τῆς ἱστοσελίδος μὲ ὑλικὸ θεολογικὸ καὶ διεπιστημονικό, νὰ δημιουργηθῇ χῶρος συμμετοχῆς καὶ ἄλλων μελῶν, νὰ παρουσιασθῇ μία συλλογὴ ἠχογραφήσεων ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, καὶ ἄλλα παρόμοια θέματα.  Οἱ ἐργασίες ὅμως αὐτὲς ἀπαιτοῦσαν πολὺν χρόνο κόπο καὶ ἔρευνα, ἐκμάθησι διαφόρων ἐφαρμογῶν καὶ προγραμμάτων, καὶ ἐξοικείωσι μὲ τὶς ἐπιλογὲς ποὺ παρεῖχαν, γι᾿ αὐτὸ καὶ ἐπιτελοῦνταν μὲ ἀργοὺς ῥυθμούς, ὅπως συνήθως συμβαίνει μὲ τὶς ἐθελοντικὲς ἐργασίες τέτοιου εἴδους.  Αὐτὸ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα ἡ ἱστοσελίδα νὰ ὑπάρχῃ μὲν στὸ διαδίκτυο, ἀλλὰ γιὰ ἕνα μεγάλο χρονικὸ διάστημα νὰ μὴν μπορῇ νὰ γίνῃ κάποια οὐσιαστικὴ ἀνανέωσι στὰ περιεχόμενά της.

Τὴν ἴδια περίπου ἐποχὴ ἐμφανίστηκαν στὸ διαδίκτυο νέες ἱστοσελίδες μὲ περιεχόμενο κυρίως ψαλτικῆς μουσικῆς, ἀλλὰ ποὺ φιλοξενοῦσαν καὶ θέματα τυπικοῦ. Οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς ἱστοσελίδες αὐτές, ἀκόμη καὶ κάποιες ποὺ χρονικὰ ἐμφανίστηκαν μετὰ τὴν ἱστοσελίδα τῆς «Συμβολῆς», προώδευσαν πολὺ καὶ ξεπέρασαν γρήγορα τὶς ὅποιες τεχνικὲς δυσκολίες, διότι συνήθως οἱ διαχειριστές των ἦσαν γνῶστες τῆς σχετικῆς τεχνολογίας καὶ ἐξοικειωμένοι μὲ τὸ διαδίκτυο, σὲ ἀντίθεσι μὲ ἐμένα.  Παράλληλα οἱ τεχνικὲς δυσκολίες ποὺ συναντοῦσε ἡ δική μου προσπάθεια καὶ ἡ βραδύτης τῶν ἐργασιῶν γιὰ τὴν ἀξιοποί­ησι τοῦ διαδικτύου δὲν τὸ κρύβω ὅτι μοῦ ἐδημιούργησαν μία ἔντονη ἀβεβαιότητα γιὰ τὸν ἂν κάποια στιγμὴ θὰ λειτουργοῦσε κανονικὰ ἡ ἱστοσελίδα τῆς «Συμβολῆς».  ῞Ολα αὐτὰ συνετέ­λεσαν ὥστε κυρίως μέσα στὸ 2008 (ἀλλὰ καὶ ἀργότερα) νὰ συμμετάσχω καὶ σὲ ἄλλες ἱστοσελίδες παρουσιάζοντας θέματα τυπικοῦ καὶ ἐν μέρει τὰ τεύχη τῆς «Συμβολῆς», νὰ παροτρύνω δὲ καὶ ἄλλους συνεργάτες μου νὰ συμμετάσχουν καὶ ἐκεῖνοι παρὰ τοὺς ἀρχικοὺς δισταγμούς των.  Σὲ μία περίπτωσι μάλιστα ἀνέλαβα καὶ καθήκοντα διαχειριστοῦ γιὰ μικρὸ χρονικὸ διάστημα, ἐνῷ σὲ κάποιους ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἱστοχώρους συμμετέχω ἀκόμη, ἔστω καὶ ἀραιά.  Παρ᾿ ὅλες αὐτὲς τὶς ἀξιόλογες ἐναλλακτικὲς λύσεις συναντοῦσα καὶ ἄλλες δυσκολίες, ποὺ συνεχῶς πλήθαιναν, σχετικὰ μὲ τὴν ἔκδοσι τῆς ἔντυπης «Συμβολῆς», ὁπότε ἡ ἀνάγκη γιὰ τὸ ξεμπλοκάρισμα τῆς διαδικτυακῆς «Συμβολῆς» γινόταν μεγαλείτερη...

 

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης

27/4/2012

 

 

Σχετικὰ κείμενα

Τὰ πρῶτα βήματα τς «Συμβολς» στὸ διαδίκτυο

Οἱ «Διάλογοι Συμβολῆς»

῾Η κανονικὴ λειτουργία τῆς ἱστοσελίδος

Σύντομον χρονικὸν τῆς ἐντύπου ἐπιθεωρήσεως «Συμβολή»