5. «Συμβολή» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ) Πληροφορίες Γενικὰ γιὰ τὴν ἔντυπη «Συμβολή»

 

συμβολὴ

 

εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας

 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

 

ISSN 1109-883Χ      e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

τριμηνιαία ἐπιθεώρησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ «ΣΥΜΒΟΛΗ εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας» ἐξετάζει κυρίως θέματα τυπικοῦ, συναφῆ λειτουργικὰ καὶ λατρευτικὰ ζη­τήματα, ἐνῷ δημοσιεύονται καὶ γενικώτερα ἄρθρα βιβλικοῦ καὶ πνευματικοῦ περιε­χο­μένου, βιβλιοπαρουσιάσεις, καὶ ἄλλα. Ἡ Συμβολὴ ἀπευθύνεται εἰδικῶς στοὺς κληρικούς, μοναχούς, ψάλτες, τυπικαρίους, ἱεροσπουδαστές, ἐρευ­νη­τὲς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ καὶ τῆς ὀρθοδόξου λειτουργικῆς παρα­δό­σεως, καὶ γενικῶς σὲ κάθε φιλακόλουθο πιστό.

῾Η ἔκδοσις ξεκίνησε τὸ ἔτος 2003 καὶ ἐξεδόθησαν ἐντύπως 24 τεύχη μέχρι τὸ τέλος τοῦ ἔτους 2008. Ἤδη ἀπὸ τὸ 2006 ὑπῆρχε καὶ χῶρος στὸ διαδίκτυο γιὰ τὴν προβολὴ τῆς ἐκδόσεως καὶ τῆς ὅλης προσπάθειας. ᾿Απὸ τὸ 2009 ἡ Συμβολὴ συνεχίζει τὴν παρουσία της μόνον στὸν χῶρο τοῦ διαδικτύου (www.symbole.gr) μὲ διευρυμένη πλέον θεματολογία, ἐνῷ ἐκκρεμεῖ ἡ ἔντυπη ἔκδοσις ἑνὸς τόμου, ποὺ θὰ περιλαμβάνῃ τὴν ὕλη τῶν μὴ ἐκδοθέντων τεσσάρων τευχῶν τοῦ ἔτους 2009.

 

 

Ὕλη τῆς ἔντυπης ἐπιθεωρήσεως «Συμβολὴ»

κατὰ θεματικὲς ἑνότητες

 

– Ἄρθρα καὶ μελέται περὶ γενικῶν θεμάτων τοῦ τυπικοῦ

– Εἰδικαὶ περιπτώσεις τυπικοῦ

– Ἀνέκδοτοι ἢ σπάνιαι ᾀσματικαὶ ἀκολουθίαι

– Συμπληρώσεις εἰς τὸ ἐτήσιον τυπικόν

– Ἀναπληρώσεις τῶν ἀκολουθιῶν τῶν μηναίων

– Τυπικὰ ἀκολουθιῶν τοπικῶν ἑορτῶν

– Ἀπορούμενα τοῦ τυπικοῦ (ἐρωταποκρίσεις)

– Ἄρθρα γενικοῦ λειτουργιολογικοῦ ἐνδιαφέροντος

– Συνεντεύξεις – Τυπικοὶ διάλογοι

– Ἁγία Γραφή

– Θεολογικά (δογματικά, ἀντιαιρετικά, ἀπολογητικὰ καὶ ἄλλα)

– Ἁγιολογικὸν δελτίον (ἐρωταποκρίσεις)

– Θέματα κανονικοῦ καὶ ἐκκλησιαστικοῦ δικαίου

– Διάφορα (ἐπίκαιρα σχόλια, ἐποικοδομητικὰ ἄρθρα, λογοτεχνικὰ κ.λπ.)

– Ἀλληλογραφία

– Βιβλιοπαρουσιάσεις – βιβλιοκρισίαι

 

 

Διάθεσι τευχῶν

 

Τεύχη τῶν ἐτῶν 2003-2005, ἕκαστο 4 εὐρώπια (4 €).

Τεύχη τοῦ ἔτους 2006, ἕκαστο 4,50 εὐρώπια (4,50 €).

Τεύχη τοῦ ἔτους 2007, ἕκαστο 5 εὐρώπια (5 €).

Τεύχη τοῦ ἔτους 2008, ἕκαστο 7 εὐρώπια (7 €).

Κατὰ τὸ ἔτος 2008 ἡ ἐτήσια συνδρομὴ γιὰ Ἑλλάδα καὶ Κύπρο ἦταν 25€, καὶ γιὰ τὶς λοιπὲς χῶρες 40€.

Οἱ τιμὲς τῶν τευχῶν παραμένουν καὶ σήμερα ἴδιες μὲ τὶς παραπάνω ἀναφερόμενες, ἐνῷ τὸ σύστημα τῶν ἐτησίων συνδρομῶν δὲν ἰσχύει πλέον.

῞Ολα τὰ ἔντυπα τεύχη τῆς «Συμβολῆς» εἶναι διαθέσιμα πρὸς πώλησιν καὶ διατίθενται ἀπὸ τὸ βιβλιοπωλεῖον τοῦ Νεκταρίου Παναγοπούλου (κεντρικὴ διάθεσις). Σὲ περίπτωσι ἐξαντλήσεως κάποιου τεύχους αὐτὸ ἐπανεκδίδεται πάραυτα. Σὲ ὁμαδικὲς παραγγελίες ἄνω τῶν 10 ἀντιτύπων γίνεται ἔκπτωσι 30%. Οἱ ταχυδρομικὲς ἀποστολὲς ἐπιβαρύνονται μὲ ἔξοδα ἀντικαταβολῆς. ᾿Επίσης τὰ τεύχη διατίθενται καὶ ἀπὸ τὰ χριστιανικὰ καὶ γενικὰ βιβλιοπωλεῖα κατόπιν ἐπικοινωνίας μὲ τὸν κεντρικὸ διαθέτη (Νεκτάριο Παναγόπουλο).

 

 

᾿Εκδότης – κεντρικὴ διάθεσις – ἐπιταγὲς – ἐπιστολὲς – συνεργασίες στὴν διεύθυνσι

Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος (βιβλιοπωλεῖον)

Χαβρίου 3, Τ.Κ. 10562 Ἀθῆναι

γιὰ «ΣΥΜΒΟΛΗ» (ἐπιθεώρησι τυπικοῦ)

Τηλ. καὶ φὰξ 210.322.4819