ΕΠΙΛΟΓΕΣ
4. Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ, ᾿Αθήνα 2018-2019 Σεμινάριον Τυπικοῦ 19 Νοεμβρίου 2018

PostHeaderIcon Σεμινάριον Τυπικοῦ 19 Νοεμβρίου 2018

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΛΑΚΗΣ»

᾿Αθῆναι, 2018 - 2019

 

Θεματικὸς κύκλος·

«Νεώτερες ἐξελίξεις στὸ λειτουργικὸ Τυπικό»

 

 

᾿Αγαπητοὶ φίλοι τοῦ Τυπικοῦ,

 

῾Η 6η διάλεξι τοῦ σεμιναρίου θὰ πραγματοποιηθῇ στὸ βιβλιοπωλεῖο τῶν ᾿Εκδόσεων Ν. Παναγόπουλος (διεύθυνσι· Χαβρίου 3 καὶ Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα ᾿Αθηνῶν, τηλ. 210-322.4819)

— τὴν Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018, ὥρα 19.00 (7 μ.μ.), μὲ θέμα·

«Οἱ ἀκολουθίες τῆς 25ης Νοεμβρίου καὶ τῆς 4ης Δεκεμβρίου — τυπικολογικὴ θεώρησις».

Παρακαλοῦνται ὅσοι ἀκροατὲς μπορέσουν νὰ ἔχουν μαζί τους τὸ μηναῖον τοῦ Νοεμβρίου ἢ τοῦ Δεκεμβρίου.

 

Σὲ κάθε διάλεξι παρουσιάζονται βασικὲς ἀρχὲς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπι­κοῦ (καὶ πρακτικῶν λειτουργικῶν θεμάτων), ἀρχὲς ἀντικειμενικὲς βάσει τῆς ἐπιστήμης καὶ ὄχι ἀπόψεις προσωπικὲς καὶ αὐθαίρετες.

Τὸ σεμινάριο ἀπευθύνεται σὲ ὅσους διακονοῦν στὸ ἱερὸ ἀναλόγιο καὶ στὸ ἅγιο βῆμα, στοὺς μαθητὲς τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε φι­λακόλουθο πιστό.

Μὲ τὴν ὁλοκλήρωσι τοῦ σεμιναρίου (Μάιος 2019) θὰ δοθοῦν βεβαιώσεις συμμετοχῆς σὲ ὅσους ἐγγραφοῦν καὶ τὸ παρακολουθήσουν συστηματικῶς.

῾Η συμμετοχὴ εἶναι ἐντελῶς ΔΩΡΕΑΝ.

 

Λεπτομέρειες γιὰ τὶς ἑπόμενες διαλέξεις τοῦ σεμιναρίου θὰ ἀνακοινωθοῦν προσεχῶς (ἱστοσελὶς «Συμβολὴ» www.symbole.gr – φόρουμ «Διάλογοι Συμβολῆς» http://www.symbole.gr/forum/).

 

ΧΟΡΗΓΟΙ

— Βιβλιοπωλεῖον-᾿Εκδόσεις Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος

— ῾Ελληνικὲς ῾Υπεραγορὲς ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.

— ᾿Εκδόσεις «Κάλαμος», ᾿Αθῆναι

 

᾿Επισυνάπτεται ἡ ἀφίσσα γιὰ τὴν 6η διάλεξι τοῦ σεμιναρίου.

 

Μὲ ἐκτίμησιν

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης

δρ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ

Βυζαντινο-μουσικολόγος, Τυπικολόγος

πτυχ. Κοινωνικῆς Θεολογίας

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it