ΕΠΙΛΟΓΕΣ
4. Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ, ᾿Αθήνα 2018-2019 Μαθήματα ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ 2018-2019

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΛΑΚΗΣ»

ΑΘΗΝΑΙ 2018 - 2019

 

 

Μαθήματα ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ

 

᾿Απὸ τὸν Νοέμβριο 2018 θὰ πραγματοποιοῦνται μαθήματα τυπικοῦ στὴν ᾿Αθήνα στὸ βιβλιοπωλεῖο τῶν ᾿Εκδόσεων Ν. Παναγόπουλος (διεύθυνσι· Χαβρίου 3 καὶ Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα ᾿Αθηνῶν, τηλ. 210-322.4819).

 

Τὰ μαθήματα τοῦ τυπικοῦ θὰ διαρκέσουν μέχρι τέλος Μαΐου, καὶ θὰ γίνωνται μία φορὰ τὴν ἑβδομάδα. Κάθε μάθημα θὰ ἔχῃ διάρκεια 2 ἐκπαιδευτικῶν ὡρῶν. Συνολικὰ 8 ἐκπαιδευτικὲς ὧρες τὸν μῆνα.

 

Τὰ μαθήματα θὰ εἶναι μεθοδικὴ διδασκαλία τοῦ τυπικοῦ ἀπὸ τὰ πρῶτα καὶ βασικὰ βήματα μέχρι τὶς πιὸ ἐξειδικευμένες καὶ δύσκολες περιπτώσεις.

 

Τὰ τμήματα μαθημάτων θὰ εἶναι ὀλιγομελῆ. Τὸ τυπικὸ δὲν εἶναι κάτι ποὺ διδάσκεται ὁμαδικὰ σὲ πλῆθος μαθητῶν· εἶναι ἕνα ἰδιαίτερα ἀπαιτητικὸ ἀντικείμενο διδασκαλίας.

 

Τὰ μαθήματα τυπικοῦ εἶναι ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ σεμινάριο. Δηλαδὴ κάποιος ποὺ δὲν παρακολουθεῖ τὸ σεμινάριο μπορεῖ νὰ παρακολουθήσῃ τὰ μαθήματα, καὶ τὸ ἀντίθετο φυσικά.

 

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νὰ ἀπευθύνωνται γιὰ πληροφορίες στὸ βιβλιοπωλεῖο τῶν ᾿Εκδόσεων Ν. Παναγόπουλος, Χαβρίου 3 καὶ Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα ᾿Αθηνῶν, τηλ. 210-322.4819).