ΕΠΙΛΟΓΕΣ
4. Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ, ᾿Αθήνα 2018-2019 Πληροφορίες γιὰ τὰ Σεμινάρια ᾿Εκκλ. Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης»

 

Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ

«Γεώργιος Βιολάκης»

 

Τὰ Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» ξε­κίνησαν στὴν ᾿Αθήνα ἀπὸ τὸ 2016 χάρις σὲ μία ἰδιωτικὴ πρωτοβουλία, σὲ ἐθελοντικὴ βάσι, καὶ μὲ τὴν συνεργασία ἰδιωτικῶν φορέων, ὄχι ἐκκλησιαστικῶν. Διενερ­γοῦνται σὲ συνεργασία μὲ τὸ Σύγχρονο ᾿ῼδεῖο ᾿Αθηνῶν ἀρχικὰ (2016) καὶ κατόπιν μὲ τὸ Χριστιανικὸ βιβλιοπωλεῖο Νεκτάριος Δ. Παναγό­πουλος (ἀπὸ τὸ 2018).

 

Στὰ πλαίσια τῶν Σεμιναρίων ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» προβλέπονται οἱ ἑξῆς δραστηριότητες·

α) ἐτήσιο γενικὸ σεμινάριο τυπικοῦ μὲ δωρεὰν διαλέξεις (μία φορὰ τὸν μῆνα) καὶ σχετικὴ συζήτησι·

β) τακτικὰ μαθήματα τυπικοῦ, θεωρητικοῦ καὶ πρακτικοῦ χαρακτῆ­ρος, σὲ ἑβδομαδιαία βάσι μὲ ὀλιγομελῆ τμήματα μαθητῶν·

γ) ἔκτακτα σεμινάρια καὶ εἰσηγήσεις τυπικοῦ καὶ συναφῶν μουσι­κο-λειτουργικῶν θεμάτων σὲ συνεργασία μὲ διάφορους φορεῖς ἀνὰ τὴν ῾Ελλάδα·

δ) διάφορες λατρευτικὲς εὐκαιρίες μὲ τήρησι τοῦ σωστοῦ τυπικοῦ ὅσο ἀκριβέστερα γίνεται·

ε) ταχύρρυθμα εἰδικὰ σεμινάρια τυπικοῦ γιὰ μουσικοδιδασκάλους, δι­πλωματούχους βυζαντινῆς μουσικῆς, διδασκάλους τυπικοῦ κ.λπ., οἱ ὁποῖοι θὰ προετοιμάζωνται καταλλήλως, ὥστε νὰ διδάσκουν σωστὰ τὸ τυπικὸ στοὺς μαθητές τους (εἴδη τοῦ λειτουργικοῦ τυπικοῦ, τρόποι καὶ μέθοδοι διδασκαλίας, πηγές, διδακτικὰ βοηθήματα, κ.λπ.)·

f) οἱ «Φίλοι τοῦ Τυπικοῦ», μία φιλικὴ παρέα ἀνθρώπων ποὺ ἔχουν κοινὰ ἐνδιαφέροντα γύρω ἀπὸ τὸ λειτουργικὸ τυπικὸ τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας μας καὶ ἐπιδιώκουν νὰ διαδώσουν εὐρύτερα τὴν γνῶσι τοῦ τυπικοῦ.

ζ) ψαλτικὸς χορὸς ἐκκλησιαστικοῦ μέλους γιὰ τὴν τέλεσι πρότυπων ἀκολουθιῶν καὶ τὴν παρουσίασι εἰδικῶν περιπτώσεων τυπικοῦ καὶ ψαλτικῆς.

Γιὰ περισσότερες πληροφορίες οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νὰ ἀπευ­θύνωνται στὸ βιβλιοπωλεῖο τῶν ᾿Εκδόσεων Νεκτάριος Δ. Παναγό­πουλος, στὴν διεύθυνσι Χαβρίου 3 καὶ Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα ᾿Αθη­νῶν, τηλ. 210-322.4819.

 

᾿Ονομασία. ῾Η σειρὰ αὐτὴ σεμιναρίων καὶ συναφῶν δραστηριοτήτων φέρει τὸ ὄνομα «Γεώργιος Βιολάκης», γιὰ νὰ τιμηθῇ καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ὁ συντάκτης τοῦ ἀκόμη καὶ σήμερα ἐπισήμου λειτουργικοῦ τυπικοῦ τῆς ὀρθοδόξου λατρείας, αὐτὸς ὁ ταπεινόφρων πρωτοψάλτης τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ᾿Εκκλησίας, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν ἔκδοσι τοῦ τυπικοῦ του συνε­χίζει ἐδῶ καὶ 130 χρόνια (1888-2018) νὰ ὑπηρετῇ ἀφανῶς ἀλλὰ καίρια τὴν ἐκκλησία. Στὴν διδακτορικὴ διατριβὴ Διονυσίου ᾿Ανατολικιώτου: «Γεώργιος Βιολάκης — ὁ πρωτοψάλτης, ὁ μουσικολόγος, ὁ τυπικολόγος (1820-1911)» ἐξετάζονται ἡ προσωπικότητά του καὶ ὁ βίος του, ἡ ψαλ­τικὴ καὶ μουσικοδιδασκαλικὴ δραστηριότητά του, ἡ πρωτοψαλτική του θητεία, τὸ μουσικό του ἔργο, οἱ μουσικολογικές του ἔρευνες καὶ δημοσι­εύσεις, καὶ ἡ ἐπίσης σπουδαία τυπικολογική του συμβολή.

Σύντομο ἱστορικό. Πρὶν ἀπὸ τὴν δημιουργία τῶν Σεμιναρίων ᾿Εκ­κλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» εἶχαν προηγηθῆ διάφορες εἰσηγήσεις καὶ διαλέξεις μουσικολογικοῦ-ψαλτικοῦ, λειτουργικοῦ καὶ κυρίως τυπικολογικοῦ περιεχομένου σὲ εἰ­δικὰ συνέδρια καὶ σεμινάρια καθὼς καὶ συμμετοχὲς σὲ συναφεῖς συναν­τήσεις σὲ διάφορες περιοχὲς τῆς χώρας (᾿Αθήνα, Πειραιᾶ, Θεσσαλονίκη, Αἴγινα, Φλώρινα, Λέσβο, Λῆμνο, ᾿Ιωάννινα, Σαλαμῖνα, κ.ἀ.). ᾿Επίσης κα­θοριστικῆς σημασίας ὑπῆρξαν μία διημερίδα γιὰ θέματα τυπικοῦ στὸν Βόλο (8-9/11/2014), ἡ συμμετοχὴ στὸ Σεμινάριον Λειτουργικῆς Κατηχή­σεως στὴν Πάτρα (18/11/2016), καὶ ἕνα Διήμερο ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπι­κοῦ στὴν Κρήτη (25-26/11/2016). ᾿Απὸ ὅλες αὐτὲς τὶς ἐμπειρίες σιγὰ σιγὰ δημιουργήθηκε ἡ ἰδέα ἑνὸς σεμιναρίου διαρκείας, ποὺ θὰ ἔχῃ κύ­ριο ἀντικείμενό του τὸ λειτουργικὸ τυπικὸ τῆς ἐκκλησίας καὶ ποὺ ἐντέλει πραγματώθηκε μὲ τὴν παροῦσα μορφή.

Γενικὸς συντονιστὴς καὶ τακτικὸς εἰσηγητὴς στὰ σεμινάρια εἶναι ὁ Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, διδάκτωρ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ ᾿Εθνι­κοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν, μουσικολόγος-τυπι­κολόγος, πτυχιοῦχος κοινωνικῆς θεολογίας.