ΕΠΙΛΟΓΕΣ
4. Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ, ᾿Αθήνα 2018-2019 Διευκρινίσεις γιὰ τὸ Σεμινάριον Τυπικοῦ 2018-2019

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

(᾿Αθῆναι 2018-2019)

 

᾿Επειδὴ διάφοροι κληρικοί, ψάλτες, ἀλλὰ καὶ φιλακόλουθοι χρι­στιανοὶ ἐκδηλώνουν τὸ ἐνδιαφέρον τους γιὰ τὶς διαλέξεις καὶ λοιπὲς ἐκδηλώσεις σχετικὰ μὲ τὸ λειτουργικὸ τυπικὸ καὶ ἐπειδὴ ἐπίσης ἔχουν διατυπώσει ἐρωτήσεις, ἀλλὰ καὶ ἀξιόλογες προτάσεις μὲ σκο­πὸ τὴν προώθησι καὶ εὐρύτερη γνωστοποίησι τοῦ σεμιναρίου, κρίνε­ται ἀναγκαῖο νὰ δοθοῦν οἱ ἀκόλουθες διευκρινίσεις.

 

1. Τὸ παρὸν σεμινάριον διεξάγεται ΔΩΡΕΑΝ ἀπὸ τὸν περασμένο ἀπρίλιο 2018 καὶ γιὰ τὴν πραγματοποίησί του ἐνημερώνονται τακτι­κῶς μὲ e-mail, δελτία τύπου, ἀφίσσες κ.λπ. ὅλοι οἱ διαδικτυακοὶ τό­ποι ἐκκλησιαστικῶν εἰδήσεων (καὶ ὄχι μόνο), ὅλες οἱ μητροπόλεις τῆς ἐκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος, ὅλες οἱ μητροπόλεις τῆς Κρήτης καὶ τῶν Δω­δεκανήσων, καὶ ὅλες οἱ μητροπόλεις τῆς ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, κα­θὼς καὶ πολλὲς ἰδιωτικὲς ἢ ἐπίσημες ἱστοσελίδες ἐκκλησιαστικοῦ, χριστιανικοῦ καὶ ψαλτικοῦ περιεχόμενου.

Σκοπὸς αὐτῆς τῆς μεγάλης καὶ δύσκολης προσπάθειας εἶναι ἡ ἐνημέρωσι τοῦ εὐρύτερου ἐκκλησιαστικοῦ κοινοῦ, πρᾶγμα ποὺ βε­βαίως ἐξαρτᾶται καὶ ἀπὸ τὸ πόσοι ἀπὸ τοὺς παραπάνω ἱστοτόπους θὰ θελήσουν νὰ γράψουν κάποια σχετικὴ εἴδησι, νὰ ἀναδημοσιεύσουν τὰ δελτία τύπου καὶ τὶς ἀφίσσες, καὶ νὰ ἐνημερώσουν τὸ κοινό τους γι᾿ αὐτὸ τὸ σεμινάριο, ποὺ εἶναι ἴσως μοναδικὸ πανελληνίως καὶ τὸ ὁποῖο, ἐπιτρέψτε μου νὰ ἐπαναλάβω, εἶναι ΔΩΡΕΑΝ καὶ θὰ διατηρη­θῇ δωρεὰν στὴν μορφὴ τῶν τακτικῶν διαλέξεων (παρὰ τὸ ὅποιο προ­σωπικὸ κόστος τὸ δικό μου καὶ τῶν συνεργατῶν μου).

 

2. Ἡ παραπέρα ἀξιοποίησι τοῦ διαδικτύου γιὰ μαθήματα ἢ δια­λέξεις ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ εἶναι κάτι ποὺ εὔκολα λέγεται, δὲν εἶναι ὅμως καὶ τόσο εὔκολο στὴν πραγματοποίησί του, καθὼς χρειά­ζεται· α) τεχνικὴ ὑποστήριξι μὲ ἐνδεχομένως εἰδικὸ ἐξοπλισμὸ ἢ εἰδικὰ προγράμματα διαδικτυακῆς πλατφόρμας, β) ἐπιτελεῖο συνερ­γατῶν, καὶ γ) ἄλλες προϋποθέσεις (π.χ. προσωπικὴ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς ἐνδιαφερομένους, κ.λπ.), οἱ ὁποῖες πρὸς τὸ παρὸν δὲν συντρέ­χουν. Ἔχουμε ὅμως ὑπόψει μας καὶ αὐτὰ τὰ θέματα, καὶ ἀνάλογα μὲ τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἀνθρώπων καὶ τὴν ζήτησι ποὺ θὰ ὑπάρξῃ στὸ μέλλον, θὰ προχωρήσουμε.

 

3. Τὸ σεμινάριο ποὺ ἔχουμε ξεκινήσει στηρίζεται κυρίως σὲ ἐθε­λοντικὴ προσφορὰ καὶ στὴν ἐλάχιστη συνδρομὴ λίγων χορηγιῶν.

Τὸ βιβλιοπωλεῖον Νεκτάριος Παναγόπουλος εἶναι βασικός μας καὶ κύριος συνεργάτης καὶ συνοδοιπόρος σ᾿ αὐτὸ τὸ ἔργο, καὶ χωρὶς τὴν δική του ἀμέριστη συμπαράστασι καὶ ἔμπρακτη συμμετοχὴ τὸ ἐν λόγῳ σεμινάριο δὲν θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ πραγματοποιηθῇ. Γι᾿ αὐτὸ ἄλλωστε ὁ τηλεφωνικὸς ἀριθμὸς τοῦ βιβλιοπωλείου εἶναι καὶ τηλέ­φωνο ἐπικοινωνίας τοῦ σεμιναρίου.

 

4. Εὐτυχῶς ἡ σύγχρονη τεχνολογία (κυρίως τὸ διαδίκτυο) διευκο­λύνει μὲ πολλοὺς νέους τρόπους τὴν ἐπικοινωνία τῶν ἀνθρώπων, ὥστε νὰ καλύπτωνται ἐπαρκῶς σχεδὸν ὅλες οἱ ἀνάγκες καὶ ἀπαιτή­σεις. Γιὰ ὁποιαδήποτε ἐπικοινωνία σχετικὰ μὲ τὶς διαλέξεις καὶ ἄλλες παράλληλες ἐκδηλώσεις γιὰ τὸ τυπικὸ ὑπάρχουν πάντοτε στὴν διάθεσι κάθε ἐνδιαφερομένου τὰ στοιχεῖα τοῦ σεμιναρίου (http://www.symbole.gr/typikon/thty/1450-deltsem) καὶ οἱ τρόποι ἐπι­κοινωνίας ποὺ σημειώνονται στὴν ἱστοσελίδα τῆς Συμβολῆς (http://www.symbole.gr/contact). Βάσει αὐτῶν ἐπιδιώκουμε μία ἀ­μοιβαίως ἐπωφελῆ ἐπικοινωνία μὲ ὅποιον ἐνδιαφέρεται γιὰ τὶς ὑγιεῖς ἀρχὲς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ (καὶ πρακτικῶν λειτουργικῶν θε­μάτων), ἀρχὲς ἀντικειμενικὲς βάσει τῆς ἐπιστήμης, καὶ ὄχι γιὰ ἀπό­ψεις προσωπικὲς καὶ αὐθαίρετες.

 

Μὲ ἐκτίμησι

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης