ΕΠΙΛΟΓΕΣ
4. Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ, ᾿Αθήνα 2018-2019 Τὸ Σεμινάριον Τυπικοῦ συνεχίζεται! (δελτίον τύπου)

Τὸ Σεμινάριον Τυπικοῦ συνεχίζεται!

 

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

 

Συνεχίζεται στὴν ᾿Αθήνα τὸ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ 2018 - 2019, ποὺ συνδιοργανώνουν οἱ ᾿Εκδόσεις Ν. Παναγόπου­λος καὶ «Οἱ Φίλοι τοῦ Τυπικοῦ» μὲ γενικὸ θέμα γιὰ ἐφέτος· «Νεώτερες ἐξε­λίξεις στὸ λειτουργικὸ Τυπικό».

Πραγματοποιοῦνται μηνιαῖες συναντήσεις στὸ βιβλιοπωλεῖο τῶν ᾿Εκδόσε­ων Ν. Παναγόπουλος (διεύθυνσι· Χαβρίου 3 καὶ Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα ᾿Αθηνῶν, τηλ. 210-322.4819), μὲ εἰδικὴ διάλεξι γιὰ θέματα τυπικοῦ καὶ σχετι­κὴ συζήτησι. ῾Υπεύθυνος τοῦ σεμιναρίου· Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, διδά­κτωρ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ, Βυζαντινο-μουσικολόγος, Τυπικολό­γος, πτυχιοῦχος Κοινωνικῆς Θεολογίας.

Τὸ σεμινάριο ἀπευθύνεται σὲ ὅσους διακονοῦν στὸ ἱερὸ ἀναλόγιο καὶ στὸ ἅγιο βῆμα ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε φιλακόλουθο πιστό. ῾Η προσέλευσι γιὰ τὸ κοινὸ εἶναι ἐλεύθερη καὶ ἡ συμμετοχὴ ἐντελῶς ΔΩΡΕΑΝ.  

῞Οποιος ἐνδιαφέρεται γιὰ τὶς βασικὲς ἀρχὲς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ (καὶ πρακτικῶν λειτουργικῶν θεμάτων), ἀρχὲς ἀντικειμενικὲς βάσει τῆς ἐπιστήμης καὶ ὄχι ἀπόψεις προσωπικὲς καὶ αὐθαίρετες, θὰ ὠφεληθῇ πολύ.

 

Μέχρι σήμερα ἔχουν ἔχουν πραγματοποιηθῆ οἱ ἑξῆς διαλέξεις·

1) 25 ᾿Απριλίου 2018, «῾Η ἡμερολογιακὴ ἀλλαγὴ τοῦ 1924 καὶ οἱ ἐπιπτώ­σεις της στὸ τυπικὸ παλαιοῦ καὶ νέου ἑορτολογίου».

2) 14 Μαΐου 2018, «῾Η ἐμφάνισις καὶ ἐξέλιξις τῶν ἐτησίων τυπικῶν βοηθημάτων (1924-σήμερα) σὲ συνάρτησι μὲ τὸ Τυπικὸν Βιολάκη».

3) 4 ᾿Ιουνίου 2018, α) «Πηγὲς καὶ βασικὲς ἀρχὲς τοῦ σύγχρονου ἐτήσιου Τυπικοῦ»· β) «Συχνὰ λάθη στὴν θ. Λειτουργία».

 

῾Επόμενη διάλεξις

4) 24 Σεπτεμβρίου 2018, ὥρα 19.00, α) «῾Η προσφορὰ τοῦ Γ. Μπεκατώρου στὸ τυπικό», καὶ β) «Τάξις ἱ. ἀκολουθιῶν» 1951-1993 (παρουσίασις). (βλ. ἐδῶ)

 

Πρόγραμμα ὑπολοίπων διαλέξεων

5) ᾿Οκτώβριος 2018, «Προσθῆκες ἀκολουθιῶν στὰ μηναῖα καὶ προβλήματα τυπικοῦ».

6) Νοέμβριος 2018, «Οἱ ἀκολουθίες τῆς 25ης νοεμβρίου καὶ τῆς 4ης δεκεμβρίου — τυπικολογικὴ θεώρησις».

7) Δεκέμβριος 2018, «Νεώτεροι συντάκτες τυπικῶν».

8) ᾿Ιανουάριος 2019, «Τὸ Σύστημα Τυπικοῦ τοῦ ἱερέως Κωνσταντίνου Παπαγιάννη».

9) Φεβρουάριος 2019, «᾿Ετήσια τυπικὰ ἐπισήμων ᾿Εκκλησιῶν».

10) Μάρτιος 2019, «῾Η ἀκολουθία τοῦ Εὐαγγελισμοῦ – ἀνάπτυξι τῆς ἑορτῆς καὶ μεταβολὲς τοῦ τυπικοῦ».

11) ᾿Απρίλιος 2019, «Νεώτερα ἰδιωτικὰ τυπικά».

12) Μάιος 2019, «Δυσκολίες στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ Τυπικοῦ σήμερα».

῾Ο παραπάνω πίνακας εἶναι ἐνδεικτικὸς καὶ ὄχι ὁριστικός, καθὼς ἡ θεμα­τολογία καὶ ἡ σειρὰ τῶν διαλέξεων ὑπόκεινται σὲ πιθανὲς μεταβολὲς καὶ βελτι­ώσεις. Οἱ τελικὲς λεπτομέρειες ἀνακοινώνονται ἐγκαίρως γιὰ κάθε διάλεξι χωριστά (ἱστοσελὶς «Συμβολὴ» www.symbole.gr – φόρουμ «Διάλογοι Συμβο­λῆς» http://www.symbole.gr/forum/).

 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 2018-2019

— Βιβλιοπωλεῖον-᾿Εκδόσεις Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος

— ῾Ελληνικὲς ῾Υπεραγορὲς ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.

— ᾿Εκδόσεις «Κάλαμος», ᾿Αθῆναι

 

Μὲ τὴν ὁλοκλήρωσι τοῦ σεμιναρίου (Μάιος 2019) θὰ δοθοῦν βεβαιώσεις συμμετοχῆς σὲ ὅσους ἐγγραφοῦν καὶ τὸ παρακολουθήσουν συστηματικῶς.