ΕΠΙΛΟΓΕΣ
4. Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ, ᾿Αθήνα 2018-2019 Σεμινάριον Τυπικοῦ 4 ᾿Ιουνίου 2018

PostHeaderIcon Σεμινάριον Τυπικοῦ 4 ᾿Ιουνίου 2018

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

᾿Αθῆναι, 2018 - 2019

 

Θεματικὸς κύκλος·

«Νεώτερες ἐξελίξεις στὸ λειτουργικὸ Τυπικό»

 

 

᾿Αγαπητοὶ φίλοι τοῦ Τυπικοῦ,

 

῾Η 3η διάλεξι τοῦ σεμιναρίου θὰ πραγματοποιηθῇ στὸ βιβλιοπωλεῖο τῶν ᾿Εκδόσεων Ν. Παναγόπουλος (διεύθυνσι· Χαβρίου 3 καὶ Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα ᾿Αθηνῶν, τηλ. 210-322.4819)

— τὴν Δευτέρα 4 ᾿Ιουνίου 2018, ὥρα 19.00 (7 μ.μ.), μὲ θέματα·

α) «Πηγὲς καὶ βασικὲς ἀρχὲς τοῦ σύγχρονου ἐτήσιου Τυπικοῦ τῆς ᾿Εκκλησί­ας», καὶ

β) «Συχνὰ λάθη στὴν θ. Λειτουργία».

 

Κατὰ τοὺς μῆνες τοῦ καλοκαιριοῦ ᾿Ιούλιο καὶ Αὔγουστο δὲν θὰ πραγματο­ποιηθοῦν διαλέξεις, ἀλλὰ ὁ κύκλος τοῦ σεμιναρίου θὰ συνεχιστῇ κανονικῶς ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο. Λεπτομέρειες γιὰ τὶς ἑπόμενες διαλέξεις τοῦ σεμιναρίου (ἀπὸ Σεπτέμβριο καὶ μετὰ) θὰ ἀνακοινωθοῦν προσεχῶς (ἱστοσελὶς «Συμβολὴ» www.symbole.gr – φόρουμ «Διάλογοι Συμβολῆς» http://www.symbole.gr/forum/).

 

Τὸ σεμινάριο ἀπευθύνεται σὲ ὅσους διακονοῦν στὸ ἱερὸ ἀναλόγιο καὶ στὸ ἅγιο βῆμα ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε φιλακόλουθο πιστό.

῞Οποιος ἐνδιαφέρεται γιὰ τὶς βασικὲς ἀρχὲς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ (καὶ πρακτικῶν λειτουργικῶν θεμάτων), ἀρχὲς ἀντικειμενικὲς βάσει τῆς ἐπιστήμης καὶ ὄχι ἀπόψεις προσωπικὲς καὶ αὐθαίρετες, ἀσφαλῶς θὰ ὠφεληθῇ πολύ.

Μὲ τὴν ὁλοκλήρωσι τοῦ σεμιναρίου (Μάιος 2019) θὰ δοθοῦν βεβαιώσεις συμμετοχῆς σὲ ὅσους ἐγγραφοῦν καὶ τὸ παρακολουθήσουν συστηματικῶς.

῾Η συμμετοχὴ εἶναι ἐντελῶς ΔΩΡΕΑΝ.

 

ΧΟΡΗΓΟΙ

 

Χορηγοὶ τοῦ παρόντος Σεμιναρίου ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ 2018-2019 εἶναι·

— Βιβλιοπωλεῖον-᾿Εκδόσεις Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος

— ῾Ελληνικὲς ῾Υπεραγορὲς ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.

— ᾿Εκδόσεις «Κάλαμος», ᾿Αθῆναι

 

᾿Επισυνάπτονται (σὲ ἀρχεῖα εἰκόνος) 2 σχετικὲς ἀφίσσες γιὰ τὸ σεμινάριο καὶ τὴν 3η διάλεξι.

 

Μὲ ἐκτίμησιν

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης

δρ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ

Βυζαντινο-μουσικολόγος, Τυπικολόγος

πτυχ. Κοινωνικῆς Θεολογίας

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it