ΕΠΙΛΟΓΕΣ
4. Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ, ᾿Αθήνα 2018-2019 Σεμινάριον Τυπικοῦ 14 Μαΐου 2018

PostHeaderIcon Σεμινάριον Τυπικοῦ 14 Μαΐου 2018

 

 

Οἱ «Φίλοι τοῦ Τυπικοῦ» σὲ συνεργασία μὲ τὶς Ἐκδόσεις Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος [ὁδὸς Χαβρίου 3 (καὶ Κολοκοτρώνη), Σύνταγμα Ἀθηνῶν, τηλ. 210-322.4819] διοργανώνουν τὸ Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ γιὰ τὴν περίοδο 2018 - 2019.

Οἱ συναντήσεις θὰ γίνωνται στὴν αἴθουσα τοῦ βιβλιοπωλείου τῶν ἐκδόσε­ων Ν. Παναγόπουλος (ὡς ἄνω) μία φορὰ τὸν μῆνα ἀπὸ τὶς 19.00 ἕως τὶς 21.00 τὸ βράδυ (7-9 μ.μ.). Κάθε φορὰ θὰ πραγματοποιῆται εἰδικὴ διάλεξι γιὰ ἐνδια­φέροντα θέματα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ καὶ θὰ ἀκολουθῇ σχετικὴ συζή­τησι.

 

Θεματικὸς κύκλος 2018-2019·

«Νεώτερες ἐξελίξεις στὸ λειτουργικὸ Τυπικό»

 

Τὸ γενικὸ θέμα τοῦ σεμιναρίου γιὰ ἐφέτος 2018-2019 εἶναι «Νεώτερες ἐξε­λίξεις στὸ λειτουργικὸ Τυπικό». Τὸ σεμινάριο ἀπευθύνεται σὲ κάθε ἐνδιαφερό­μενο γιὰ τὴν λατρεία καὶ τὸ τυπικὸ τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας, σὲ ὅσους δια­κονοῦν στὸ ἱερὸ ἀναλόγιο καὶ στὸ ἅγιο βῆμα, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε φιλακόλουθο πιστὸ ποὺ ἐνδιαφέρεται καὶ θέλει νὰ μάθῃ κάποια πράγματα παραπάνω γιὰ τὴν σημασία καὶ τοὺς κανόνες ποὺ διέπουν ἢ πρέπει νὰ διέπουν τὴν δημόσια λα­τρεία στοὺς ναούς μας, ὥστε νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὴν παθητικὴ παρακολούθησι τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν καὶ νὰ προχωρήσῃ στὴν κατ᾿ ἐπίγνωσι συμμετοχή του.

῾Η προσέλευσι γιὰ τὸ κοινὸ εἶναι ἐλεύθερη καὶ ἡ συμμετοχὴ ἐντελῶς ΔΩΡΕΑΝ.

 

Οἱ ἑπόμενες διαλέξεις

 

῾Η ἔναρξι τοῦ σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε στὴν αἴθουσα τοῦ βιβλιοπω­λείου τῶν ᾿Εκδόσεων Ν. Παναγόπουλος στὸ Σύνταγμα (διεύθυνσι· Χαβρίου 3 καὶ Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα, τηλ. 210 322 4819), τὴν Τετάρτη 25 ᾿Απριλίου 2018 καὶ ὥρα 19.00 μ.μ., μὲ διάλεξι ὑπὸ τὸν τίτλο «῾Η ἡμερολογιακὴ ἀλλαγὴ τοῦ 1924 καὶ οἱ ἐπιπτώσεις της στὸ τυπικὸ παλαιοῦ καὶ νέου ἑορτολογίου».

Οἱ δύο ἑπόμενες διαλέξεις θὰ πραγματοποιηθοῦν στὸν ἴδιο χῶρο ὡς ἑξῆς·

— Τὴν Δευτέρα 14 Μαΐου 2018, ὥρα 19.00 (7 μ.μ.), μὲ τίτλο «῾Η ἐμφάνισις καὶ ἐξέλιξις τῶν ἐτησίων Τυπικῶν Βοηθημάτων (1924-σήμερα) σὲ συνάρτησι μὲ τὸ Τυπικὸν Βιολάκη».

— Τὴν Δευτέρα 4 ᾿Ιουνίου 2018, ὥρα 19.00 (7 μ.μ.), μὲ τίτλο «Πηγὲς καὶ βασικὲς ἀρχὲς τοῦ σύγχρονου ἐτήσιου Τυπικοῦ τῆς ᾿Εκκλησίας».

Κατὰ τοὺς μῆνες τοῦ καλοκαιριοῦ ᾿Ιούλιο καὶ Αὔγουστο δὲν θὰ πραγματο­ποιηθοῦν συναντήσεις, ἀλλὰ ὁ κύκλος τοῦ σεμιναρίου θὰ συνεχιστῇ κανονικῶς ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο. Λεπτομέρειες γιὰ τὶς διαλέξεις τοῦ σεμιναρίου κατὰ τοὺς ἑπόμενους μῆνες (ἀπὸ Σεπτέμβριο καὶ μετὰ) θὰ ἀνακοινωθοῦν προσεχῶς (ἱστοσελὶς «Συμβολὴ» www.symbole.gr – φόρουμ «Διάλογοι Συμβολῆς» http://www.symbole.gr/forum/).

Μὲ τὴν ὁλοκλήρωσι τοῦ σεμιναρίου (Μάιος 2019) θὰ δοθοῦν βεβαιώσεις συμμετοχῆς σὲ ὅσους ἐγγραφοῦν καὶ τὸ παρακολουθήσουν συστηματικῶς.

 

Χρήσιμες πληροφορίες

 

Στὰ πλαίσια τῆς διδασκαλίας τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς (ἢ ᾿Εκκλησιαστι­κῆς Μουσικῆς ἢ Ψαλτικῆς Τέχνης) τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Τυπικὸ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ ὑποχρεωτικὰ μαθήματα γιὰ τὰ ᾠδεῖα καὶ τὶς σχολὲς Βυζαντινῆς Μουσικῆς σύμφωνα μὲ τὸ πρόγραμμα τοῦ ὑπουργείου πολιτισμοῦ. Τὸ τυπικὸ συνδέεται ἐπίσης καὶ μὲ ἄλλα θεωρητικὰ μαθήματα τοῦ ἴδιου κλάδου, ὅπως εἶναι ἡ ῾Ιστο­ρία τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ἡ Λειτουργική, ἡ ῾Υμνολογία, ἡ ᾿Απαγγελία καὶ ἀνάγνωσι ἐκκλησιαστικῶν κειμένων, κλπ..

Τὰ μαθήματα αὐτὰ συχνὰ θεωροῦνται «δευτερεύοντα», πρᾶγμα ποὺ δὲν εἶναι σωστό, διότι ἡ θεωρητικὴ κατάρτισι τῶν μουσικῶν εἶναι ἐξίσου ἀναγκαία μὲ τὴν πρακτική τους κατάρτισι. Μάλιστα στὶς ἡμέρες μας κρίνεται πλέον ἀ­παραίτητο τὰ μαθήματα αὐτὰ νὰ θεωροῦνται «πρωτεύοντα», καθὼς οἱ νεώτε­ρες γενιὲς ἀποκτοῦν ὅλο καὶ λιγώτερη γραμματομάθεια, ἐνῷ λόγῳ καὶ τοῦ μο­νοτονικοῦ στὶς τελευταῖες δεκαετίες παρουσιάζεται ἔντονα τὸ φαινόμενο τῆς δυσκολίας ἀναγνώσεως πολυτονικῶν κειμένων καὶ κατανοήσεως τῆς ἐκκλησι­αστικῆς γλώσσας.

Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι νὰ ὑπάρχουν σοβαρὰ κενὰ στὴν γνῶσι καὶ κατανόησι τοῦ τυπικοῦ, θέμα γιὰ τὸ ὁποῖο μέχρι σήμερα δὲν λαμβάνεται καμμία οὐσιαστι­κὴ μέριμνα ἀντιμετωπίσεώς του ἀπὸ τοὺς ἁρμόδιους φορεῖς. Ἴσως κάποιοι νὰ μὴν ἔχουν ἀντιληφθῆ ἀκόμη τὴν οὐσία τοῦ προβλήματος καὶ τὴν ἀλλοίωσι ποὺ δημιουργεῖται ἔτσι σὲ σοβαρὲς πτυχὲς τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως καὶ τοῦ ὀρθοδόξου πολιτισμοῦ.

Τὸ παρὸν Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ ἐπιχειρεῖ νὰ καλύψῃ ἕνα σημαντικὸ κενὸ στὴν κατάρτισι ὅσων διακονοῦν στὸ ἱ. ἀναλόγιο καὶ στὸ ἅγ. βῆμα, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐνημερώσῃ κάθε πιστό, παρουσιάζοντας σημαντικὲς πτυχὲς ἀπὸ τὴν ἱστορία καὶ τὴν ἐξέλιξι τῆς ὀρθοδόξου λατρείας, ἐμβαθύνοντας στὴν «φιλοσοφία» τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ καὶ ἀναδεικνύοντας τὴν θεο­λογία ποὺ συχνὰ ὑποκρύπτεται στὶς «ξηρὲς» λειτουργικὲς διατάξεις.

῞Οποιος ἐνδιαφέρεται νὰ μάθῃ κάποιες βασικὲς ἀρχὲς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ (καὶ πρακτικῶν λειτουργικῶν θεμάτων), ἀρχὲς ἀντικειμενικὲς βάσει τῆς ἐπιστήμης καὶ ὄχι ἀπόψεις προσωπικὲς καὶ αὐθαίρετες, ἀσφαλῶς θὰ βοη­θηθῇ πολύ.

Σᾶς περιμένουμε λοιπὸν στὶς ἑπόμενες διαλέξεις στὸ βιβλιοπωλεῖο Ν. Παναγόπουλος (Χαβρίου 3, Σύνταγμα, τηλ. 210-322.4819).

 

Μὲ ἐκτίμησιν

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης

δρ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ

Βυζαντινο-μουσικολόγος, Τυπικολόγος

πτυχ. Κοινωνικῆς Θεολογίας

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

Βλέπε καὶ  Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ στὴν ᾿Αθήνα 2018-2019