ΕΠΙΛΟΓΕΣ
4. Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ, ᾿Αθήνα 2018-2019 Σεμινάριον Τυπικοῦ στὴν ᾿Αθήνα 2018-2019

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

᾿Αθῆναι, 2018 - 2019

 

Οἱ «Φίλοι τοῦ Τυπικοῦ» σὲ συνεργασία μὲ τὸ χριστιανικὸ Βιβλιοπωλεῖο Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος [ὁδὸς Χαβρίου 3 (καὶ Κολοκοτρώνη), Σύνταγμα Ἀθηνῶν, τηλ. 210-322.4819] διοργανώνουν τὸ Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ γιὰ τὴν περίοδο 2018 - 2019.

Οἱ συναντήσεις θὰ λαμβάνουν χώρα στὴν αἴθουσα τοῦ ὡς ἄνω βιβλιοπω­λείου μία φορὰ τὸν μῆνα ἀπὸ τὶς 19.00 ἕως τὶς 21.00 τὸ βράδυ (7-9 μ.μ.). Κάθε φορὰ θὰ πραγματοποιῆται εἰδικὴ διάλεξι γιὰ ἐνδιαφέροντα θέματα τοῦ ἐκκλη­σιαστικοῦ τυπικοῦ καὶ θὰ ἀκολουθῇ σχετικὴ συζήτησι.

Τὸ σεμινάριο ἀπευθύνεται σὲ κάθε ἐνδιαφερόμενο γιὰ τὴν λατρεία καὶ τὸ τυπικὸ τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας (ψάλτες, βοηθοὺς τῶν ἀναλογίων, ἀναγνῶ­στες, χορῳδούς, μαθητὲς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, μουσικοδιδασκάλους, κληρι­κούς, ἀκόμη καὶ σὲ ἁπλοὺς πιστούς).

῾Η προσέλευσι γιὰ τὸ κοινὸ εἶναι ἐλεύθερη καὶ ἡ συμμετοχὴ ἐντελῶς δωρεάν.

 

Θεματικὸς κύκλος 2018-2019·

«Νεώτερες ἐξελίξεις στὸ λειτουργικὸ Τυπικό»

 

῾Η πρώτη διάλεξι θὰ πραγματοποιηθῇ στὴν αἴθουσα τοῦ Βιβλιοπωλείου Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος (διεύθυνσι· Χαβρίου 3 καὶ Κολο­κοτρώνη, Σύνταγμα, τηλ. 210 322 4819), τὴν Τετάρτη 25 ᾿Απριλίου 2018 καὶ ὥρα 19.00 τὸ βράδυ (7 μ.μ.), μὲ τίτλο «῾Η ἡμερολογιακὴ ἀλλαγὴ τοῦ 1924 καὶ οἱ ἐπιπτώσεις της στὸ τυπικὸ παλαιοῦ καὶ νέου ἑορτολογίου».

Σύντομα θὰ ἀνακοινωθοῦν μὲ λεπτομέρειες καὶ οἱ ἑπόμενες διαλέξεις τοῦ σεμιναρίου γιὰ τοὺς προσεχεῖς μῆνες.

Μὲ τὴν ὁλοκλήρωσι τοῦ σεμιναρίου θὰ δοθοῦν βεβαιώσεις συμμετοχῆς σὲ ὅσους ἐγγραφοῦν καὶ τὸ παρακολουθήσουν συστηματικῶς.

 

Γενικὲς πληροφορίες. Στὰ πλαίσια τῆς διδασκαλίας τῆς Βυζαντινῆς Μου­σικῆς (ἢ ᾿Εκκλησιαστικῆς Μουσικῆς ἢ Ψαλτικῆς Τέχνης) τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Τυπικὸ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ ὑποχρεωτικὰ μαθήματα γιὰ τὰ ᾠδεῖα καὶ τὶς σχολὲς Βυζαντινῆς Μουσικῆς σύμφωνα μὲ τὸ πρόγραμμα τοῦ ὑπουργείου πολιτισμοῦ. Τὸ τυπικὸ συνδέεται ἐπίσης καὶ μὲ ἄλλα θεωρητικὰ μαθήματα τοῦ ἴδιου κλά­δου, ὅπως εἶναι ἡ ῾Ιστορία τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ἡ Λειτουργική, ἡ ῾Υμνο­λογία, ἡ ᾿Απαγγελία καὶ ἀνάγνωσι ἐκκλησιαστικῶν κειμένων, κλπ..

Τὰ μαθήματα αὐτὰ συχνὰ θεωροῦνται «δευτερεύοντα», πρᾶγμα ποὺ δὲν εἶναι σωστό, διότι ἡ θεωρητικὴ κατάρτισι τῶν μουσικῶν εἶναι ἐξίσου ἀναγκαία μὲ τὴν πρακτική τους κατάρτισι. Μάλιστα στὶς ἡμέρες μας κρίνεται πλέον ἀ­παραίτητο τὰ μαθήματα αὐτὰ νὰ γίνουν «πρωτεύοντα», καθὼς οἱ νεώτε­ρες γενιὲς ἀποκτοῦν ὅλο καὶ λιγώτερη γραμματομάθεια, ἐνῷ λόγῳ καὶ τοῦ μονοτονικοῦ στὶς τελευταῖες δεκαετίες παρουσιάζεται ἔντονα τὸ φαινόμενο τῆς δυσκολίας ἀναγνώσεως πολυτονικῶν κειμένων καὶ κατανοήσεως τῆς ἐκκλησι­αστικῆς γλώσσας.

Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι νὰ ὑπάρχουν σοβαρὰ κενὰ στὴν γνῶσι καὶ κατανόησι τοῦ τυπικοῦ, θέμα γιὰ τὸ ὁποῖο μέχρι σήμερα δὲν λαμβάνεται καμμία οὐσιαστι­κὴ μέριμνα ἀντιμετωπίσεώς του ἀπὸ τοὺς ἁρμόδιους φορεῖς. Ἴσως κάποιοι νὰ μὴν ἔχουν ἀντιληφθῆ ἀκόμη τὴν οὐσία τοῦ προβλήματος καὶ τὴν ἀλλοίωσι ποὺ δημιουργεῖται ἔτσι σὲ σοβαρὲς πτυχὲς τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως καὶ τοῦ ὀρθοδόξου πολιτισμοῦ.

Τὸ παρὸν Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ ἐπιχειρεῖ νὰ καλύψῃ ἕνα σημαντικὸ κενὸ στὴν κατάρτισι ὅσων διακονοῦν στὸ ἱ. ἀναλόγιο καὶ στὸ ἅγ. βῆμα, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐνημερώσῃ κάθε πιστό, παρουσιάζοντας σημαντικὲς πτυχὲς ἀπὸ τὴν ἱστορία καὶ τὴν ἐξέλιξι τῆς ὀρθοδόξου λατρείας, ἐμβαθύνοντας στὴν «φιλοσοφία» τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ καὶ ἀναδεικνύοντας τὴν θεολογία ποὺ συχνὰ ὑποκρύπτεται στὶς «ξηρὲς» λειτουργικὲς διατάξεις.

 

 Μὲ ἐκτίμησιν

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης

δρ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ

Βυζαντινο-μουσικολόγος, Τυπικολόγος

πτυχ. Κοινωνικῆς Θεολογίας