ΕΠΙΛΟΓΕΣ
4. Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» Φίλοι τοῦ Τυπικοῦ Φίλοι τοῦ Τυπικοῦ

 

Φίλοι τοῦ Τυπικοῦ

 

Μέσα στὸ 2017 μία ὁμάδα ἀνθρώπων ποὺ ἔχουν κοινὰ ἐνδιαφέρον­τα γύρω ἀπὸ τὸ λειτουργικὸ τυπικὸ τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας μας γνωρίστηκαν καὶ συνδέθηκαν φιλικὰ μεταξύ τους. ᾿Απὸ χτὲς 11/12/2017 ἡ ὁμάδα αὐτὴ ὀνομάζεται «Φίλοι τοῦ Τυπικοῦ».

Ἄνθρωποι κάθε ἡλικίας, ἄλλοι ψάλτες, ἄλλοι μαθητευόμενοι, ἄλλοι ἁπλοὶ πιστοί, ὅλοι ὅμως μὲ κοινὸ χαρακτηριστικὸ ὅτι ἐνδιαφέρονται νὰ μάθουν περισσότερα καὶ ὀρθότερα πράγματα γιὰ τὸ τυπικὸ τῆς ἐκκλησίας, καὶ μὲ θέλησι νὰ διαδώσουν αὐτὲς τὶς γνώσεις καὶ εὐρύτερα.

Οἱ «Φίλοι τοῦ Τυπικοῦ» θὰ φροντίζουν νὰ διοργανώνουν συναντή­σεις-συζητήσεις γιὰ θέματα τυπικοῦ καθὼς καὶ λατρευτικὲς ἀκολουθίες μὲ σκοπὸ νὰ ἐφαρμόζεται στὴν πρᾶξι ἡ ὅσο τὸ δυνατὸν πληρέστερη τήρησι τοῦ ὀρθοῦ τυπικοῦ. ῾Ως βάσι θὰ ἀκολουθῆται κατὰ κύριον λόγον τὸν ἰσχῦον Τυπικὸν τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας, συνταχθὲν καὶ ἐκδοθὲν ὑπὸ τοῦ πρωτοψάλτου Γεωργίου Βιολάκη στὸ πατριαρχικὸ τυπογραφεῖ­ο Κωνσταντινουπόλεως τὸ 1888.

Εὐχαριστῶ ὅλα τὰ μέλη τῆς συγκεκριμένης ὁμάδος, ποὺ μὲ ἔκαμαν κοινωνὸ τῶν ὁραμάτων τους καὶ τῶν ἐπιδιώξεών τους, καὶ θέλησαν νὰ εἴμαστε συνοδοιπόροι σὲ αὐτὸ τὸ ταξίδι.

Ἤδη χτὲς 11/12/2017 πραγματοποιήθηκε ἡ δεύτερη συνάντησί τους, οὐσιαστικὰ ὅμως ἡ πρώτη σὰν ἱδρυτικὴ τῆς συγκεκριμένης ὁμάδος, ἀφοῦ ἡ προηγούμενη συνάντησι πρὶν ἀπὸ 6 μῆνες περίπου ἦταν περισ­σότερο μία συνάντησι φίλων. Τώρα ἀποφάσισαν γιὰ τὴν ὀνομασία, γιὰ τὶς ἐπιδιώξεις καὶ δράσεις τους καὶ γιὰ μία ἁπλὴ ὀργανωτικὴ δομή.

Εὔχομαι ὁλοκαρδίως αὐτὴ ἡ μικρὴ καὶ νεοφανὴς προσπάθεια, ποὺ τώρα μόλις ξεκινᾷ, νὰ συνεχιστῇ, νὰ εὐοδωθῇ καὶ νὰ προκόψῃ.

 

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης

Τρίτη 12 δεκεμβρίου 2017, 00:38:56

 

* * * *

 

Ἦταν πολὺ ὄμορφα καὶ χρήσιμα ὅλα ὅσα συζητήσαμε, κυρίως δὲ τὸ πολύτιμο δῶρο –ὅσοι πήραμε– τὸ Κανονάριον ἔτους 2018.

Συμφωνήσαμε σὲ καίρια θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν ὁμάδα «Φίλοι τοῦ Τυπικοῦ» καὶ τὸ μέλλον αὐτῆς.

Τέλος, εὐχαριστοῦμε ἀκόμα καὶ ὅσους φίλους δὲν ἦρθαν γιὰ διάφορους λόγους ἀλλὰ μὲ τὸ πνεῦμα τους ἦταν παρόντες.

 

Γιάννης

Πέμπτη 14 δεκεμβρίου 2017, 16:31:07

 

* * * *

 

Ἐξ ἀφορμῆς τοῦ σημερινοῦ ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος Κυρ. γ΄ Πράξεων (Πρξ 6: 1-7), Κυριακὴ τῶν μυροφόρων (22 Ἀπριλίου 2018).

 

Ὅπως ὁ Στέφανος, ὁ Φίλιππος, ὁ Πρόχορος, ὁ Νικάνορας, ὁ Τίμωνας, ὁ Παρμενᾶς καὶ ὁ Νικόλαος ἐξ Ἀντιόχειας –καὶ οἱ ἑφτὰ αὐτοὶ ἄνδρες, ποὺ ἦσαν πλήρεις Πνεύματος Ἁγίου– ἀνέλαβαν τὴν ἀποφόρτισι τοῦ ἔργου τῶν ἀποστόλων, κάπως ἔτσι, μιμούμενοι τοὺς ἄνδρες αὐτούς, ἂς λειτουργήσουν καὶ οἱ «Φίλοι τοῦ Τυπικοῦ» μὲ τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ, τὶς προσευχὲς καὶ τὶς εὐχὲς τῆς Ἐκκλησίας μας, ὄχι γιὰ νὰ διανείμουν τροφὴ στὶς Χριστιανὲς χῆρες, σύμφωνα μὲ τὸ ὡς ἄνω ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα, ἀλλὰ γιὰ νὰ δώσουνε γνώση καὶ νὰ ρίξουνε φῶς σὲ ἄγνωστες πτυχὲς τοῦ τυπικοῦ καὶ νὰ οἰκοδομήσουνε στέρεες βάσεις γιὰ τὶς ἑπόμενες γενιὲς τῶν ἱεροψαλτῶν καὶ ὅσων ἀσχολοῦνται μὲ θέματα τόσο εὐαίσθητα.

 

᾿Ιωάννης Μ

Κυριακὴ 22 ἀπριλίου 2018, 20:22:38