ΕΠΙΛΟΓΕΣ
10. Γενικὴ μουσική Θρησκευτικὴ μουσικὴ διαφόρων λαῶν Κοπτικὸς ὕμνος σὲ μετάφρασι, μὲ σχόλια καὶ εἰκόνες

PostHeaderIcon Κοπτικὸς ὕμνος σὲ μετάφρασι, μὲ σχόλια καὶ εἰκόνες

 

    Στὸ διαδίκτυον ἀνηρτήθη μεταξὺ ἄλλων ὀπτικοακουστικὸν ἀρχεῖον μὲ ὕμνον εἰς τὴν κοπτικὴν γλῶσσαν. ἐπειδὴ ὑπῆρξεν ἀπορία περὶ τῆς γλώσ­σης καὶ τῆς ἐννοίας τοῦ ὕμνου, παραθέτω διάφορες παρα­τη­ρή­σεις, στὶς ὁποῖες ἐπίσης συνάπτονται

α) σύνδεσμος στοὺς «διαλόγους» διὰ τὴν παρακολούθησιν τοῦ ὀπτικοῦ ἀρχείου,

β) ὁ ὕμνος εἰς ἠχητικὸν ἀρχεῖον,

γ) εἰκόνες τοῦ κειμένου τοῦ ὕμνου καὶ ἐκ τοῦ ὀπτικοῦ ἀρχείου.

 

        στίχος 1                               στίχος 2                           στίχος 3

 

         στίχος 4                       στίχος 5                     στίχος 8


        στίχος 10                        στίχος 13                        στίχος 14


            στίχος 15


 

1) Γενικὲς παρατηρήσεις γιὰ τὴν κοπτικὴ γλῶσσα


    §1. ῾Η κοπτικὴ γλῶσσα ἔχει μεγάλη σχέσι μὲ τὴν ἑλληνική.

1) τὸ πλῆθος τῶν ἑλληνικῶν λέξεων ποὺ ὑπάρχει στὴν κοπτικὴ ὑπερβαίνει τὸ 50%, σὲ ὡ­­ρισμένες δὲ περιπτώσεις φτάνει καὶ τὸ 70%.

2) αὐτὲς οἱ ἑλληνικὲς λέξεις ἄλλοτε εἶναι αὐτούσιες («γάρ») καὶ ἄλλοτε ἐλαφρῶς παρηλλαγμένες.

3) ἡ κοπτικὴ γράφεται ἐ­πί­σης μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες· χρησιμοποιεῖ τὰ 24 γράμματα τῆς με­γαλο­γράμ­μα­της ἑλληνικῆς γραφῆς (τὰ κεφαλαῖα δηλαδὴ) σὺν ἕνα ἀκόμη γράμ­μα γιὰ τὴν ἑλληνικὴ δασεῖα σὺν 3 ἢ 4 ἀκόμη γράμ­μα­τα τῆς κοπτικῆς γλώσσης, ποὺ καὶ αὐτὰ προέρχονται κυρίως ἀπὸ τὰ συμ­πλέγ­ματα τῶν ἑλλη­νι­κῶν χειρογράφων.

4) στὰ κοπτικὰ κείμενα συναν­τοῦ­με συχνάκις ἑλληνικὰ ἢ καὶ ἄλλα γνω­στὰ κύρια ὀνόματα, πολλὲς κοινὲς ἑλ­λη­νικὲς λέξεις, ὅπως προ­αναφέρ­θηκε, χωρία ἢ ἔννοιες τῆς Βίβλου, φράσεις γνωστὲς τῆς ἐκκλη­σια­στικῆς γραμ­μα­τείας.

5) μεγάλο ποσοστὸ κοπτικῶν κει­μένων εἶναι μετά­φρασις ἢ διασκευὴ ἀντιστοίχων ἑλληνικῶν.

6) χρη­σι­μο­ποιοῦνται ἐπίσης στὰ κοπτικὰ κείμενα καὶ κάποιες συντομογραφίες τῶν ἑλληνικῶν χειρογράφων· ἐπὶ παραδείγματι ΙS = ᾿Ιησοῦς, ΧS = Χριστός, ΠΝΑ = Πνεῦμα.

    §2. ῞Ολα αὐτὰ τὰ στοιχεῖα δίνουν στὸν ῞Ελληνα ἐρευνητὴ μία δυνα­τό­τη­τα εὔκολης προσεγγίσεως τῶν κοπτικῶν κειμένων, ἂν μάλιστα λάβῃ ὑ­πό­ψιν του καὶ κάποιες ἀπὸ τὶς κυριώτερες διαφορὲς τῶν δύο γλωσσῶν.

1) στὰ κοπτικὰ κείμενα οἱ ἑλληνικὲς λέξεις κατὰ βάσιν γράφονται ἑλ­λη­νι­κῶς ἄκλιτες.

2) ἡ κλίσις τῶν ἑλληνικῶν ὀνομάτων κατὰ τὴν κοπτικὴ γλῶσ­σα (δηλαδὴ τὸ γένος, ὁ ἀ­ριθ­μός, καὶ ἡ πτῶσις αὐτῶν) δεικνύεται μὲ διά­φο­ρα κοπτικὰ προσφύματα.

3) μὲ ἀνάλογο τρόπο φαίνεται ἡ ἔννοια τοῦ δύο, ὅπου ὑπάρχουν ζεύγη ὁμοίων πραγμάτων.

4) σὲ πολλὰ σημεῖα στὶς ἑλληνικὲς λέξεις προστίθενται τὰ γράμματα μ καὶ ν λόγῳ τῆς ἐντόνου ἐρρίνου προφορᾶς τῶν Αἰγυπτίων καὶ τῶν Βορείων ᾿Αφρικανῶν γενικῶς· ἐπὶ παραδείγματι τὸ ὄνομα Πέτρος Πέ­τρου Γάλης γίνεται Μποῦτρος Μποῦτρος Νγκάλη.

5) ἐνίοτε κάποιες μι­κρὲς ἑλληνικὲς λέξεις γράφονται στὴν κοπτικὴν ὡς μία.

6) ἄλλοτε συμ­βαί­νει τὸ ἀντίθετον· μία σύνθετος ἑλληνικὴ λέξις γράφεται ὡς δύο λέξεις (μὲ ἀνάλυσιν στὰ συνθετικά). [τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ παραπάνω στοι­χεῖα προέρχονται ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Κωνσταντίνου Σιαμάκη «῾Η λθ΄ ἑορ­ταστικὴ ἐπιστολὴ τοῦ μεγάλου ᾿Αθανασίου», Θεσσαλονίκη 1973.]

ἑπο­μέ­νως ἀπὸ τὴν φύσιν της ἡ μὲν κοπτικὴ γραφὴ εἶναι σχεδὸν ἐξ ὁλο­κλή­ρου ἑλ­λη­νικὴ (κεφα­λαι­ογράμματη τῶν 25 γραμμάτων) ἡ δὲ κοπτικὴ γλῶσ­σα εἶ­ναι ἑλ­λη­νι­κὴ κατὰ τὸ ἥμισυ!

 

 

2) Εἰδικὲς παρατηρήσεις γιὰ τὸν ὑπὸ μετάφρασιν ὕμνον

 

    §3. ῾Ο ψαλλόμενος κοπτικὸς ὕμνος στὸ ὀπτικοακουστικὸ ἀρχεῖο ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕνα συντομώτατο προοίμιο δύο λέξεων καὶ ἀπὸ 16 στίχους, τοὺς ὁποίους δίδω παρακάτω ἀριθμημένους. κάθε στί­χος χω­ρίζεται σαφῶς σὲ δύο ἡμιστίχια, σπανίως καὶ σὲ τρία. καθὼς ψάλ­λονται οἱ στίχοι, ἐμφα­νίζεται τὸ κείμενό τους μὲ τὴν μορφὴ ὑποτίτλων στὴν κο­πτι­κὴ γραφὴ (= ἑλληνικὴ μεγαλογράμματη) καὶ γλῶσσα· δὲν σημειώνονται ὅμως οἱ δύο λέξεις τοῦ προοιμίου καὶ ἐμφανί­ζε­ται ὁ­λό­κληρον τὸ κείμενον 14 στίχων, διότι σὲ δύο στίχους (11 καὶ 16) παρα­λεί­πεται τὸ β΄ μισό τους. στὸν δὲ ὑπότιτλο τοῦ 6ου στίχου ἡ ἑλληνικὴ λέξις «ἀρχι­στρά­τη­γος» (ἡ ὁποία ἀκούεται εὐκρινέστατα ὑπὸ τοῦ ψάλλοντος) μετα­γρά­φε­ται ὡς «᾿Αρίσταρχος».

    §4. Στὴν διαδικτυακὴ σελίδα ὅπου ἀναρτήθηκε ἡ ὀπτι­κο­γρά­φη­σις προσ­φέρεται καὶ ἀγγλικὴ μετάφρασις τῶν ὕμνων. ἡ μετάφρασις αὐ­τὴ ἀ­πο­τελεῖται μόνον ἀπὸ 11 στίχους, ἀλλὰ ὁ ἕνας (ὁ 4ος στίχος τῆς ἀγ­γλι­κῆς μεταφράσεως) ἔχει παρεισφρήσει προφανῶς ἀπὸ ἀλλοῦ, διότι δὲν ὑ­πάρ­χει στὸν ψαλλόμενο ὕμνο· ἑπομένως ἡ προσφερομένη ἀγγλικὴ μετά­φρα­σις ἀ­να­­φέρεται μόνον στοὺς 10 ἀπὸ τοὺς 16 στίχους τοῦ ὕμνου. συγ­κε­­κρι­μένως δὲν μεταφράζονται τὸ προοίμιον καὶ οἱ στίχοι 6, 7, 9, 11, 12, 16.

    §5. Λόγῳ τῆς πληθώρας τῶν ἑλληνικῶν λέξεων κατανοοῦμε ὅτι καὶ ὁ πα­ρὼν ὕμνος εἶναι κοπτικὴ μετάφρασις καὶ διασκευὴ κάποιου ἀρχαιο­χρι­στια­νικοῦ ἑλ­λη­νι­κοῦ πρωτοτύπου. μὲ τὸν γλωσσικὸν ἐξαραβισμὸν ὅλων τῶν χωρῶν τῆς ᾿Εγ­γὺς ᾿Ανατο­λῆς καὶ τῆς Βορείου ᾿Αφρικῆς ἀπὸ τὸν 7ον αἰ­ῶνα καὶ μὲ τὴν πά­ρο­δον τῶν αἰώνων μέχρι σήμερα εἶναι ἀναμενόμενον οἱ ἑλ­ληνικὲς λέξεις τῆς κοπτικῆς νὰ μὴν εἶναι εὔκολα κατανοητὲς ἀπὸ τοὺς ση­μερινοὺς Κό­πτες. αὐτὸ φαί­νε­ται τόσον ἀπὸ τὸν προαναφερθέντα 6ο στί­­χο, ὅπου στοὺς ὑποτίτλους ὁ «ἀρχιστράτηγος» γράφεται ὡς «᾿Αρί­σταρ­χος», ὅσον καὶ ἀπὸ ἄλ­λα δύο ση­μεῖα. στὸν ὑπότιτλο τοῦ στίχου 9 τὸ κο­πτι­κὸν κείμενον τοῦ ὕ­μνου ἔχει τὴν ἑλληνικὴ λέξι «σαλπιστής», ἄλλη μορ­φὴ τῆς λέξεως «σαλ­πιγ­κτής», τὴν ὁποία ἐπίσης εὐκρινῶς προφέρει ὁ ψάλ­λων· στὴν ἀγ­γλικὴ με­τά­φρασι ὅμως σημειώνουν ὅτι ἡ ἄγνωστη γι᾿ αὐτοὺς λέξις ση­μαί­νει... «ἀ­στρα­πή»!   ἡ ἑλληνικὴ λέ­ξις «πρεσβύτερος» στὰ ἐκκλη­σι­α­στικὰ κεί­με­να ἄλ­λοτε δι­α­τηρεῖ τὴν ἀρχαία της σημασία «μεγαλείτερος» καὶ ἄλ­λοτε ἔχει τὴν χρι­στιανική της «ἱερεύς». προφανῶς στὸ πρωτότυπο ἑλ­ληνικὸ κείμενο τοῦ στίχου 13 ὑπῆρχεν ἡ λέξις «πρεσβύτερος» καὶ προσ­δι­ωρίζετο ἔτσι ὁ πρό­δρομος ᾿Ιωάν­νης ὡς μεγαλείτερος κατὰ 6 μῆνες συγ­γε­νὴς τοῦ ᾿Εμ­μα­νουήλ, δηλαδὴ τοῦ Κυ­ρίου ᾿Ιησοῦ· ὁ Κό­πτης με­τα­φραστὴς μᾶλλον δὲν κα­τε­νόησε τὴν ἔν­νοια τῆς λέξεως, γι᾿ αὐτὸ σή­μερα στὸ συγκεκριμένο σημεῖο φέρεται ὁ ᾿Ιω­άν­νης ὡς ἱερεύς (= πρεσβύτερος)! τέλος ἐπισημαίνω ὅτι στὸν 5ο στίχο ἡ παρθένος Μαρία καλεῖται «ἁγιοτόκος», «μητέρα τοῦ ἁγίου»· ἂν ἡ φράσις χρησιμοποιῆται πρὸς ἀποφυγὴν (καὶ ἀν­τι­κατάστασιν) τοῦ ὀρθοδόξου καὶ βιβλι­κοῦ ὅρου «θεοτόκος», «μητέρα τοῦ Κυρίου», τότε ἴσως εἶναι ἐπί­δρα­σις νε­στοριανιζούσης ἀντι­λή­ψεως, ἂν καὶ οἱ Κόπται ἀνήκουν στὶς μο­νο­φυ­σιτικὲς ἐκκλησίες.

    §6. ῾Ο ἦχος τῆς ψαλ­μῳδίας νο­μίζω ὅτι προσεγγίζει τὸν ἡμέτερον β΄ ἦχον τῆς ἐκκλη­σια­στικῆς («βυζαν­τι­νῆς») μουσικῆς· ἔχει σταθερὰ καὶ ἐπα­να­λαμ­βανόμενα ἀνὰ στίχον μουσικὰ μοτίβα, τὰ ὁποῖα ὡρισμένως θυμίζουν κα­τα­λήξεις τοῦ ἡ­με­τέρου ἀργοῦ καὶ ἀρ­χαίου «Φῶς ἱλαρόν». εἶναι εὔλογον νὰ ὑποθέσῃ κα­νεὶς ὅτι, ὅπως στὰ κοπτικὰ κείμενα διετηρήθησαν σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀρχαῖες ἑλ­λη­νικὲς λέξεις καὶ φράσεις, κάτι παρόμοιον ἴσως νὰ συμ­βαίνῃ καὶ στὴν μουσική. εἶναι ἄλλωστε γνωστὸν καὶ εἰς τοὺς τωρινοὺς ἐκ­κλη­­σια­στικοὺς μου­σικοὺς ὅτι τὰ ἀρχαιότερα μέλη τῆς ἐκκλησίας μας εἶχαν στα­θερὴ καὶ σχετικῶς πτωχὴ μελῳδία μὲ ἐπαναλαμβανόμενα μοτίβα, ἐνῷ ὁ σημερινὸς μελῳδικὸς πλοῦ­τος ἀναπτύσσεται σταδιακῶς ἀπὸ τὸν 9ον καὶ κυρίως τὸν 12ον αἰῶνα καὶ μετά.

    §7. ῾Ο ὕμνος στὸ πρωτότυπο ἐμφανίζει ὁμοιοκαταληξίαν σὲ πολλοὺς στί­χους, ἐνῷ θυμίζει ἐπίσης τοὺς δικούς μας χαιρετισμούς, κα­θὼς σχεδὸν σὲ κάθε ἡμιστίχιο ἐπαναλαμβάνεται ἡ λέξις «Χαῖρε», γι᾿ αὐτὸ καὶ προσπά­θη­σα στὴν μετάφρασι νὰ διατηρήσω ἕνα παρόμοιο ὕφος. ἐν συνε­χείᾳ προσ­φέρω τὴν με­ταφραστικὴν ἀπόπειραν τοῦ ὕμνου στηρι­ζό­με­νος ἐν πολ­λοῖς στὸ κείμενον αὐτοῦ ὅπως παραδίδεται στοὺς ὑποτίτ­λους τῆς ὀ­πτι­­κο­γραφήσεως καὶ στὶς πολλὲς ἑλληνικὲς λέξεις. γιὰ τὶς κοπτικὲς λέ­ξεις ποὺ δὲν ἤξερα κατέφυγα στὴν ὑπάρχουσαν ἀγγλικὴν μετάφρασιν. στοὺς ὑπο­τί­τ­λους τοῦ στίχου 11 σημειοῦται μόνον τὸ πρῶτον ἡμιστίχιον· ἀλλὰ κα­­θὼς στὸ τέλος τοῦ δευτέρου ἡμιστιχίου ἀκούεται ἡ λέξις «ἀετός», συμ­πέ­ρα­να ὅτι ἀνα­φέ­ρεται στὸ ᾿Αποκαλ. 4,7 καὶ συνεπλήρωσα τὸν στίχο, τοὐ­λά­χιστον κατ᾿ ἔννοιαν. γιὰ τὸν τελευταῖο στίχο (16) ἐπίσης δὲν ὑπάρχουν κοπτικοὶ ὑπό­τιτ­λοι οὔτε ψάλλεται ὁλόκληρος, ἀλλὰ ἀκούγεται εὐκρινῶς ἡ λέξις «εἴ­δω­λον». ἡ ἀτελὴς ὁπωσδήποτε ἀπόπειρα με­ταφράσεως (ἢ ὀρθό­τε­ρον ἐπα­να­μετα­φράσεως) τοῦ ἀρχαϊκοῦ αὐ­τοῦ ὕμνου γί­νεται εἰς ἀρχαΐ­ζου­σαν γλῶσ­σαν τὸ κατὰ δύναμιν.

 

3) ᾿Απόπειρα μεταφράσεως τοῦ κοπτικοῦ ὕμνου

 

    §8. (προοίμιον) Κύριε, ἐλέησον.

(1) Δεῦτε προσκυνήσωμεν τῇ Τριάδι τῇ ἁγίᾳ, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ.

(2) ῾Ημεῖς ἐσμὲν λαὸς Χριστιανῶν· οὗτος γάρ ἐστιν Θεὸς ἡμῶν ἀληθινός.

(3) Ἔχομεν τὴν ἐλπίδα ἡμῶν τῇ ἁγίᾳ Μαρίᾳ· ὅτι Θεὸς ἐλεήσει ἡμᾶς ταῖς αὐτῆς πρεσβείαις.

(4) Χαῖρε σύ, Μαρία, ἡ καλὴ περιστερά, ἡ γεννήσασα ἡμῖν τὸν Θεὸν Λό­γον.

(5) Χαῖρε σύ, Μαρία κεχαριτωμένη· χαῖρε σύ, Μαρία ἁγιοτόκε.

(6) Χαῖρε, Μιχαήλ, ὁ μέγας ἀρχάγγελος· χαῖρε, ἀρχιστράτηγε τῆς οὐ­ρα­νίου τάξεως.

(7) Χαῖρε, Γαβριήλ, ὁ μέγας ἀρχάγγελος· χαῖρε, ὁ κήρυξ Μαρίας τῆς παρθένου. 


(8) Χαῖρε, Μιχαήλ, ὁ μέγας ἀρχάγγελος· χαῖρε, Γαβριήλ, ὁ εὐαγ­γε­λι­σάμενος.


(9) Χαῖρε, ῾Ραφαήλ, ὁ εὐφραίνων καρδίας· χαῖρε, Σουριήλ, ὁ σαλπι­στής.

(10) Χαίρετε, χερουβίμ· χαίρετε, σεραφίμ· χαίρετε, τάγματα ἅπαντα ἐ­που­ρά­νια.

(11) Χαίρετε, τέσσαρα ζῷα ἀσώματα, φέροντα τὸ ἅρμα τοῦ Θεοῦ· τὸ ὅ­μοιον λέοντι, τὸ ὅμοιον μόσχῳ, τὸ ὅμοιον ἀνθρώπῳ, τὸ ὅμοιον ἀετῷ.

(12) Μεγάλη ἡ δόξα τῶν ἁγίων ἀσωμάτων, τῶν ἱερέων τῆς ἀληθείας, τῶν εἴκοσι τεσσάρων πρεσβυτέρων. 

(13) Χαῖρε, ᾿Ιωάννη, ὁ μέγας πρόδρομος· χαῖρε, ὁ πρεσβύτερος συγ­γενὴς τοῦ ᾿Εμμανουήλ.

(14) Χαίρετε, κύριοί μου καὶ πατέρες, ἀπόστολοι· χαίρετε, μαθηταὶ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ.

(15) Χαῖρε σύ, ὁ μάρτυς, χαῖρε, ὁ εὐαγ­γε­λι­στής· χαῖρε, ὁ ἀπόστολος, πάτερ Μᾶρκε, ὁ τὸν Θεὸν ὁρῶν.

(16) Χαῖρε, πάτερ Μᾶρκε εὐαγγελιστά· χαῖρε, ὁ ὀλοθρευτὴς τῶν εἰ­δώλων, ὁ μέγας κήρυξ ἐν Αἰγύπτῳ.

 

 

4) Κατακλείς

 

    §9. Αὐτὰ τὰ ἐνδιαφέροντα συμπεράσματα ἐξάγονται γιὰ τὴν παγκόσμια καὶ διαχρονικὴ προσφορὰ τῶν ῾Ελλήνων στὴν γλῶσσα, τὰ γράμματα, τὴν μουσική, τὶς τέ­χνες, τὴν ἐκκλησία καὶ τὸν ἐν γένει πολιτισμὸ ἀπὸ τεκμήρια σὰν τὸν ἀρχαϊκὸ ὕμνο ποὺ ἐσχολίασα καὶ ἀτελῶς μετέφρασα. τέτοιου εἴ­δους τεκμήρια ἀποδεικνύονται ἰδιαίτερα σημαντικὰ καὶ ἀξιόλογα, ἔστω καὶ ἂν σήμερα ἐμεῖς οἱ Νεοέλληνες, ἀποκομμένοι ἀπὸ τὶς ῥίζες τοῦ πολι­τι­σμοῦ μας καὶ τῆς παραδόσεώς μας καὶ παραπαίοντες ἀνάμεσα σὲ ἀλ­λό­τριες παραδόσεις καὶ λιγώτερο καλλιεργημένες «σύγχρονες» πολιτι­στικὲς καὶ ἄλλες ἐπιδράσεις, ἀδυνατοῦμε νὰ κατανοήσουμε καὶ νὰ προσεγ­γί­σου­με τὴν ἀξία τους.

 

 

copyright Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης

8 ἰουνίου τοῦ σ. ἔτους 2011