ΕΠΙΛΟΓΕΣ
10. Γενικὴ μουσική ῾Ελληνικὴ θρησκευτικὴ μουσική (πολυφωνική) Χορῳδία Μιχαὴλ Χατζῆ (τρίφωνη)

PostHeaderIcon Χορῳδία Μιχαὴλ Χατζῆ (τρίφωνη)


᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

Τρίφωνη χορῳδία Μιχαὴλ Χατζῆ, Καπνικαρέα 1/1/1971, ἀρχιερατικὴ λειτουργία, ἠχογράφησις τοῦ συλλέκτου ᾿Ανδρέα ᾿Α., μᾶλλον ἀπὸ ῥαδιοφωνικὴ μετάδοσι (ψηφιοποίησις Δ.Α.)

1734-01 ἰδιόμελα «᾿Εξεχύθη ἡ χάρις» καὶ «Συγκαταβαίνων ὁ σωτήρ» (ἡμιτελές). 
1734-02 δύο στίχοι δοξολογίας.  ἀποσπάσματα ἀντιφώνων. 
1734-03 ἀπολυτίκιον «Μορφὴν ἀναλλοιώτως». 
1734-04 τρισάγιον καὶ δύναμις, «Κύριε, σῶσον τοὺς εὐσεβεῖς», «Εἰς πολλὰ ἔτη», ἀρχὴ χερουβικοῦ. 
1734-05 ἀπόσπασμα λειτουργικῶν λειτουργίας μεγάλου Βασιλείου καὶ «᾿Επὶ σοὶ χαίρει». 
1734-06 μεγαλυνάριον «Τὸν οὐρανοφάντορα». 
1734-07 αἰτήσεις, «Εἷς ἅγιος». 
1734-08 κοινωνικὸν «Αἰνεῖτε».  «Τοῦ δείπνου σου». 
1734-09 ἕνας εἱρμός. «Εἴη τὸ ὄνομα». 

(δημοσίευσις 21/1/2012)