ΕΠΙΛΟΓΕΣ
10. Γενικὴ μουσική ῾Ελληνικὴ θρησκευτικὴ μουσική (πολυφωνική) ῾Επτανησιακὸν ὕφος

PostHeaderIcon ῾Επτανησιακὸν ὕφος

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων Δ.Α.

 

    ῾Επτανησιακὸν ὕφος, Ζάκυνθος καὶ Κέρκυρα, ἰδιωτικὲς ἠχογραφήσεις τοῦ ἔτους 1987, ἀπὸ τὴν συλλογὴ τοῦ ᾿Ανδρέα ᾿Α. (ψηφιοποίησις Δ.Α.).

 

    α) Λειτουργία στὸν ναὸ τοῦ ἁγίου Διονυσίου Ζακύνθου, κυριακὴ 12/7/1987, ἦχος δ΄. πολυφωνικὴ χορῳδία, χωρὶς ἁρμόνιο.

 

79-01 ἐφύμνια ἀντιφώνων, ἀπολυτίκια.

 

79-02 τρισάγιος ὕμνος καὶ δύναμις.

 

79-03 ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα.

 

79-04 «Δόξα σοι, Κύριε».

 

79-05 χερουβικόν, «ἅγια»!

 

79-06 «Πατέρα, Υἱόν». – σύμβολον τῆς πίστεως.

 

79-07 λειτουργικά.

 

79-08 «Εἷς ἅγιος». κοινωνικὸν «Αἰνεῖτε» καὶ ψαλμικοὶ στίχοι.

 

79-09 «Εἴδομεν τὸ φῶς».

 

 

    β) ᾿Αποσπάσματα ἀπὸ λειτουργία στὸν ναὸ τοῦ ἁγ. Σπυρίδωνος Κερκύρας, ἰούλιος 1987. πολυφωνικὴ χορῳδία, γίνεται χρῆσις ἁρμονίου.

 

79-10 «Πατέρα, Υἱόν».

 

79-11 «Εἷς ἅγιος». κοινωνικὸν «Αἰνεῖτε» καὶ ψαλμικοὶ στίχοι.

 

79-12 «Εἴη τὸ ὄνομα».

 

 

(δημοσίευσις 11/6/2012)


 


 

    ᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Δείγματα ἑπτανησιακοῦ ὕφους. ἀπὸ ῥαδιοφωνικὴ μετάδοσι, πιθανὸν ἐκ Ζακύν­θου, δεκαπενταύγουστος 1989.

 

97-08 τὰ τροπάρια «῾Αγίῳ Πνεύματι» καὶ προκείμενον ἑορτασίμου ὄρθρου.

 

97-09 «Πᾶσα πνοὴ» πρὸ τοῦ ἑωθινοῦ εὐαγγελίου.

 

    ᾿Ιδιαίτερον ἐνδια­φέ­ρον παρουσιάζει ἐδῶ ἡ ἐμμελὴς ἀπαγγελία πλήρους τοῦ 1ου στίχου τοῦ πα­σαπνοαρίου τῶν αἴνων πρὸ τῆς ψαλμῳδήσεως τοῦ προκειμένου. ἐρευ­νη­τέα ἀσφαλῶς πόθεν ἡ καταγωγὴ τῆς ἑπτανησιακῆς ταύτης παρα­δόσεως, ἀφοῦ ἐνδεχομένως ἔτσι λαμβάνει ἀ­πάν­τησιν ἐκ τῆς πα­ραδόσεως ἡ ἀπορία ποῖος εἶναι ὁ ἐλλείπων στίχος αὐτοῦ τοῦ προ­κει­μένου· εἶναι ὁ 1ος στίχος τοῦ 148 ψαλμοῦ καὶ ὄχι ὁ 1ος τοῦ 150, ἴσως διότι τὸ «Πᾶσα πνοὴ» χρη­σι­μο­ποιεῖται ὡς ἐπιγραφὴ καὶ τῶν τριῶν ψαλμῶν τῶν αἴνων, εἶναι πλέον ἀρ­χὴ καὶ τέλος τῶν ψαλ­μι­κῶν αἴνων. τὴν παράδοσιν αὐτὴν (ἡ ὁποία ἐνι­σχύ­ε­ται καὶ ἐξ ἄλλων ἐνδεί­ξε­ων) ἴσως νὰ μὴν εἶχεν ὑπό­ψει του ὁ μακαριστὸς λει­τουρ­γιο­λόγος ᾿Ιω­άν­νης Φουντούλης (Α.Λ.Α. 307).

 

    (δημοσίευσις 12/8/2011)