ΕΠΙΛΟΓΕΣ
10. Γενικὴ μουσική ῾Ελληνικὴ θρησκευτικὴ μουσική (πολυφωνική) Γεωργίου Χατζηθεοδώρου, «ΩΔΑΙ»

PostHeaderIcon Γεωργίου Χατζηθεοδώρου, «ΩΔΑΙ»

 

᾿ῼδὴ Χριστουγέννων

 

᾿Αρχεῖον Γεωργίου Χατζηθεοδώρου

 

Ἄλλη μία σύνθεσις τοῦ πρωτοψάλτου καὶ μουσικοδιδασκάλου Γεωργίου Χατζηθεοδώρου προστίθεται στὶς «ᾨδές» του. πρόκειται γιὰ τὴν «᾿ῼδὴ χριστουγέννων». τὸ ἔργο παρουσιάστηκε στὴν Κάλυμνο στὶς 21/12/2011 ἀπὸ τὴν δημοτικὴ χορῳδία Καλύμνου ὑπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ ἴδιου τοῦ μουσικοσυνθέτου, ὁ ὁποῖος καὶ ἀπέστειλε τὴν παροῦσα ἠχογράφησι πρὸς δημοσίευσι στὴν ἱστοσελίδα τῆς «Συμβολῆς». εὐχαριστῶ τὸν κ. Γ. Χατζηθεοδώρου γιὰ ἄλλη μία φορά.

 

 

ᾨδὴ χριστουγένων, Κάλυμνος 21/12/2011.

 

 

(δημοσίευσις 18/6/2012)

 


᾿ῼδὴ εἰς τὴν ᾿Απο­κά­λυψιν τοῦ ᾿Ιωάννου

 

᾿Αρχεῖον Γεωργίου Χατζηθεοδώρου

 

    Γεωργίου Χατζηθεοδώρου, συνθέτου, πρωτοψάλτου, ὀφφι­κι­ού­­χου ἄρ­χον­τος μαΐστορος τῆς μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας, «᾿ῼδὴ εἰς τὴν ᾿Απο­κά­λυψιν τοῦ ᾿Ιωάννου».  5ο θρησκευτικὸ φεστιβὰλ Πάτμου, 9/9/2005. κεί­με­να δρος ᾿Αλεξάνδρου Παπαδεροῦ (γενικοῦ διευθυντοῦ τῆς ὀρθοδόξου ἀ­κα­­δη­μίας Κρήτης), σύν­θε­σις Γεωργίου Χατζηθεοδώρου.  τὸ ἔργο ἑρμη­νεύ­ουν τὸ σύνολο ἐγ­χόρ­δων κρατικῆς ὀρχήστρας καὶ ἡ δημοτικὴ χορῳδία Κα­λύ­μνου, διευθύνει ὁ ἴδιος ὁ συνθέτης (λοιπὰ στοιχεῖα γιὰ τὸ ἔργο καὶ τὴν ἐκτέλεσί του ἀναφέρονται στὸν ἀκουόμενο πρόλογο).  ἡ ἠχο­γρά­φησις πα­ρα­χωρεῖται ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν μουσικοσυνθέτη γιὰ δημοσίευσι στὴν πα­ροῦ­σα ἱστοσελίδα τῆς «συμβολῆς» (μετατροπὴ σὲ ἀρχεῖα mp3 Δ.Α.).

    Εὐχαριστῶ θερμῶς τὸν μου­σι­κο­δάσκαλο καὶ συνθέτη Γ. Χατζη­θε­ο­δώ­ρου καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν θέσι γιὰ τὴν προσφορά του.  μὲ συγκίνησι ἀναφέρω ὅτι ἔλαβα ἐκ τῶν χειρῶν του τὸ δίπλωμα βυζαντινῆς μουσικῆς, καθόσον ἦ­ταν καὶ αὐτὸς μέ­λος τῆς τότε ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς.  ἡ συνεργασία του τώ­ρα στὴν «συμ­βο­λὴ» εἶναι ἰ­δι­αιτέρως σημαντικὴ καὶ τιμητικὴ δι᾿ ἐμέ.

 

70-1 πρόλογος στὴν ἑλληνική.

70-2 πρόλογος στὴν ἀγγλική.

70-3 «᾿ῼδὴ εἰς τὴν ᾿Απο­κά­λυψιν τοῦ ᾿Ιωάννου».

 

(δημοσίευσι 22/2/2011)

 

 

 


 

 

᾿ῼδὴ εἰς τὸν ὅσιον Σάββαν τὸν ἐν Καλύμνῳ

 

᾿Αρχεῖον Γεωργίου Χατζηθεοδώρου

 

    Γεωργίου Χατζηθεοδώρου, συνθέτου, πρωτοψάλτου, ὀφφι­κι­ού­­χου ἄρ­χον­τος μαΐστορος τῆς μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας, «᾿ῼδὴ εἰς τὸν ὅσιον Σάββαν τὸν ἐν Καλύμνῳ».  ῾Ρόδος 2001. Γράμματα καὶ μέλος Γεωργίου Χατζηθεοδώρου.  τὸ ἔργο ἑρμηνεύουν τὸ μικρὸ σύνολο ἐγ­χόρ­δων κρατικῆς ὀρχήστρας καὶ ἡ δημοτικὴ χορῳδία Κα­λύ­μνου, διευθύνει ὁ ἴδιος ὁ συν­θέ­της.

    Τὸ ἔργο παρατίθεται σὲ δύο ἐκτελέσεις.  ἡ πρώτη, διφωνική, εἶναι νεώ­τερη, τοῦ ἔτους 2009, πιθανὸν στὸ 9ο θρησκευτικὸ φεστιβὰλ τῆς Πά­τμου, μὲ ἠχογράφησι τεχνικῶς ἄρτια.  ἡ δεύτερη εἶναι παλαιότερη, ἀπὸ τὴν πα­ρουσίασι τοῦ ἔργου στὴν ῾Ρόδο τὸ 2001, μὲ ἠχογράφησι τεχνικῶς ἀτε­λέ­στερη, ἀλλὰ μὲ ἑρμηνεία καὶ παλμὸ ἐξίσου σπουδαία καὶ σημαντική.  οἱ ἠ­χο­γραφήσεις παραχωροῦνται ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν μουσικοσυνθέτη, τὸν ὁποῖο εὐ­χαριστῶ ἰδιαιτέρως, γιὰ δημο­σίευσι στὴν παροῦσα ἱστοσελίδα τῆς «συμ­βολῆς» (μετατροπὴ σὲ ἀρχεῖα mp3 Δ.Α.).

 

    Νεώτερη ἐκτέλεσι, τοῦ ἔτους 2009

 

71-1 α΄. προοίμιον.

 

71-2 β΄. βίος.

 

71-3 γ΄. ὕμνος.

 

71-4 δ΄. ἱκεσία.

 

 

    Παλαιότερη ἐκτέλεσι τοῦ ἴδιου ἔργου, ῾Ρόδος 2001.

 

71-5 α΄. προοίμιον.

 

71-6 β΄. βίος.

 

71-7 γ΄. ὕμνος.

 

71-8. δ΄. ἱκεσία.

 

 

(δημοσίευσι 22/2/2011)