ΕΠΙΛΟΓΕΣ
10. Γενικὴ μουσική ῾Ελληνικὴ θρησκευτικὴ μουσική (πολυφωνική) χορῳδία ἁγίου Διονυσίου ᾿Αρεοπαγίτου (᾿Αθηνῶν)

PostHeaderIcon χορῳδία ἁγίου Διονυσίου ᾿Αρεοπαγίτου (᾿Αθηνῶν)

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

Λειτουργία 18ης νοεμβρίου 2012 (ἐν ἡμέρᾳ κυριακῇ)

 

Χορῳδία τετράφωνος ἱεροῦ ναοῦ ἁγίου Διονυσίου τοῦ ᾿Αρεοπαγίτου ᾿Αθηνῶν. ὁ ἦχος προέρχεται ἀπὸ ἰδιωτικὴ ἠχογράφησι ἐντὸς τοῦ ναοῦ. (ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίη­σις Δ.Α.)

 

 

ἀποσπάσματα

 

1890-01 εἰρηνικά, «Κύριε, ἐλέησον».

 

1890-02 ἐφύμνια ἀντιφώνων, «῾Ο μονογενής».

 

1890-03 εἰσοδικόν, τροπάρια. 

 

1890-04 τρισάγιον καὶ δύναμις.

 

1890-05 ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα.

 

1890-06 εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα.

 

1890-08 χερουβικόν.

 

1890-09 πληρωτικά.

 

1890-10 λειτουργικά.

 

1890-11 «Ἄξιον ἐστίν».

 

1890-12 δεήσεις, «Εἷς ἅγιος».

 

1890-13 κοινωνικόν.

 

1890 -14 ψαλμός.

 

1890-15 ὕμνοι ἀπολύσεως.

 

(δημοσίευσις 27/12/2012)