ΕΠΙΛΟΓΕΣ
10. Γενικὴ μουσική Ἔντεχνη ἑλληνικὴ μουσική (εὐρωπαϊκοῦ ὕφους) Πολυφωνικὲς συνθέσεις

PostHeaderIcon Πολυφωνικὲς συνθέσεις

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων Δ.Α.

 

    Σωκράτης Βενάρδος, «῾Ηλιοτρόπια», 6 τραγούδια μὲ «βυζαντινὴ» χορῳ­δία καὶ ὀρχήστρα (μονῳδοὶ ὁ Π. Μακαρώνης καὶ ὁ Γ. Λαμπρό­που­λος), 2 συμφωνικά (κιθάρα ὁ Γεράσιμος Μηλιαρέσης)· διευθύνει ὁ συν­θέ­της, περὶ τὸ 1973. ἐκ τῆς συλλογῆς τοῦ ᾿Ανδρέου ᾿Α. (ψηφιοποίησις Δ.Α., 2010).

 

    βυζαντινὴ χορῳδία καὶ ὀρχήστρα

 

64-1 Σὰν τὰ ἡλιοτρόπια (μονῳδία· Π. Μακαρώνης).

 

64-2 Μὲ τοὺς πυρσοὺς τῆς καλωσύνης.

 

64-3 Σαλπίσματα ἀγγέλων.

 

    συμφωνικὴ ὀρχήστρα

 

64-4 «Φαεινὴ λαμπάδα» (συμφωνικὸς χορός).

 

    βυζαντινὴ χορῳδία καὶ ὀρχήστρα

 

64-5 Γλυκὲ νυμφίε (μονῳδία· Π. Μακαρώνης).

 

64-6 Σήμαντρα θεϊκά (μονῳδία· Γ. Λαμπρόπουλος).

 

64-7 Τὴν ἀγάπη μὲ ἔργα (μονῳδία· Γ. Λαμπρόπουλος).

 

    συμφωνικὴ ὀρχήστρα

 

64-8 Παράκλησι (συμφωνικὸς κανόνας).

 

 

 (δημοσίευσις 11/6/2012)