ΕΠΙΛΟΓΕΣ
10. Γενικὴ μουσική Διάφορα Γενικὲς πληροφορίες γιὰ τὶς μουσικὲς ἠχογραφήσεις

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων γενικῆς μουσικῆς

Διονυσίου ᾿Ανατολικιώτου καὶ συνεργατῶν

 

᾿Απὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ ξεκίνησα νὰ κρατῶ ἕνα ἀρχεῖο ἠχογραφήσεων ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, πρὶν ἀπὸ 30 χρόνια περίπου, συγκέντρωνα παράλληλα καὶ κάποιες ἠχογραφήσεις γενικῆς μουσικῆς, μὴ ἐκκλησιαστι­κῆς, ἑλληνικῆς, εὐρωπαϊκῆς, ἀνατολικῆς, κ.λπ.. φυσικὰ ἐπρόκειτο γιὰ ἕνα πολὺ μικρότερο σὲ ἔκτασι ἀρχεῖο, ὅπου κυριαρχοῦσαν κυρίως δημοτικὰ καὶ λαϊκὰ τραγούδια καὶ κάποιες συναυλίες κλασσικῆς εὐρωπαϊκῆς μουσι­κῆς. ὑπάρχουν ἀπὸ τότε κάποιες ἠχογραφήσεις ἐκπομπῶν καὶ ἀναμεταδό­σεων τοῦ ῥαδιοφωνικοῦ τρίτου προγράμματος, οἱ ὁποῖες ἐμπλουτίστηκαν καὶ στὰ νεώτερα χρόνια ἀπὸ ἠχογραφήσεις ἄλλων ῥαδιοφωνικῶν ἐκπομ­πῶν, ἀπὸ μεταδόσεις τοῦ τηλεοπτικοῦ καναλιοῦ τῆς βουλῆς τῶν ῾Ελλήνων, καὶ ἀπὸ λίγες μεταδόσεις διαφόρων ῥαδιοφωνικῶν σταθμῶνκλασσικῆς μουσικῆς τοῦ ἐξωτερικοῦ. ἔτσι σιγὰ σιγὰ δημιουργήθηκε ἕνα ἀρχεῖο, τὸ ὁποῖο ἦρθε πλέον ὁ καιρὸς νὰ ἀρχίσῃ νὰ παρουσιάζεται μέσῳ τῆς ἠλεκτρο­νικῶν σελίδων τῆς «Συμβολῆς».

Ἤδη κάποια μουσικὰ ἀρχεῖα ἔχουν παρουσιαστῆ σποραδικὰ εἴτε στὴν ἱστοσελίδα εἴτε στοὺς «διαλόγους τῆς Συμβολῆς» ὄχι μόνον ἀπὸ ἐμένα ἀλλὰ καὶ ἀπὸ διάφορα μέλη. καὶ πρέπει νὰ σημειώσω ἐδῶ ὅτι ὁ μεγαλείτερος ὄγκος τῶν ἠχογραφήσεων γενικῆς μουσικῆς προέρχεται ὄχι ἀπὸ ἐμένα, ἀλλὰ ἀπὸ συνεργάτες, φίλους, μέλη καὶ ἀναγνῶστες τῆς «Συμβολῆς». εἰδικὰ μὲ τὴν μεγάλη αὔξησι ἐπισκέψεων ποὺ παρουσίασε ἡ ἱστοσελίδα κατὰ τὸ β΄ ἑξάμηνο τοῦ 2012 πολλοὶ ἀναγνῶστες καὶ φίλοι ἐπικοινώνησαν καὶ θέλησαν νὰ μοιραστοῦν τὶς πολὺ προσεγμένες συλλογές τους μέσῳ τῶν διαδικτυακῶν σελίδων τῆς «Συμβολῆς».

᾿Εκτὸς ἀπὸ καθαρὰ μουσικὲς ἠχογραφήσεις ὑπάρχουν καὶ λίγα θεατρικὰ ἀποσπάσματα καὶ ἄλλες τέτοιες καλλιτεχνικὲς ἐκδηλώσεις ποὺ θὰ συμπαρουσιαστοῦν μαζὶ μὲ τὰ μουσικὰ ἀρχεῖα. Οἱ ἀκριβεῖς μουσικὲς κατηγορίες καὶ ὑποκατηγορίες, στὶς ὁποῖες θὰ ἐνταχθῇ τὸ ὑπάρχον ὑλικό, θὰ σχηματίζωνται σταδιακῶς κατὰ τὴν διάρκεια τῆς παρουσιάσεως. Πρὸς τὸ παρὸν σὲ μιὰ γενικὴ καὶ ὄχι ἀπολύτως ἀκριβῆ κατάταξι τὸ δημοσιευόμενο ὑλικὸ ἐντάσσεται στὶς ἀκόλουθες κατηγορίες.

– Εὐρωπαϊκὴ κλασσικὴ μουσική

– ῾Ελληνικὴ πολυφωνικὴ μουσική

– ῾Ελληνικὴ παραδοσιακὴ καὶ δημοτικὴ μουσική

– ῾Ελληνικὸ ῥεμπέτικο καὶ λαϊκὸ τραγοῦδι

– Λόγια μεταμεσαιωνικὴ μουσικὴ ῾Ελλάδος καὶ ἄλλων λαῶν τοῦ παραμεσογειακοῦ δακτυλίου

– ᾿Ανατολικὴ καὶ ἀσιατικὴ μουσική.

 

Στὴν συνέχεια ἀναφέρω τοὺς κυριώτερους συντελεστς καὶ συνεργάτες τν χογραφήσεων γενικῆς (μὴ ἐκκλησιαστικῆς-ψαλτικῆς) μουσικῆς πο θὰ παρουσιάζωνται στν παροῦσα στοσελίδα. Σημειώνω ὅτι πολὺ ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι παράλληλα ψάλτες ἢ συλλέκτες καὶ ψαλτικῶν ἠχογραφήσεων.

– Χ. Θ., δεξις ψάλτης, Πάτραι·

– Κωνσταντνος Σ., συλλέκτης, ᾿Αθναι·

– Δημήτριος ᾿Ιωαννίδης, πρωτοψάλτης κα μουσικοδιδάσκαλος, ­ποος χει διαθέσει πάρα πολλ μουσικ κείμενα (κα κα­ταγραφς) κα χογραφήσεις παραδοσιακῶν ἀκουσμάτων·

– Γεώργιος Χατζηθεοδώρου, πρωτοψάλτης κα μουσικοδιδάσκαλος·

᾿Ιωάννης Δαμαρλάκης, πρωτοψάλτης ρχιεπισκοπς Κρήτης·

– Χρστος Λεβέντης, θεολόγος, φιλόλογος, εροψάλτης, ᾿Αθναι·

– Παναγιώτης Παπασταύρου, θεολόγος, πρωτοψάλτης, Πάτραι·

᾿Ανδρέας ᾿Α., συλλέκτης, Γέρακας·

– Νικόλαος Κιουρκτσόγλου, συλλέκτης, ᾿Αθναι·

– Γιῶργος Π., συλλέκτης κλασσικῆς εὐρωπαϊκῆς μουσικῆς·

– Χρῖστος Δρούγγας, συλλέκτης, ᾿Αθῆναι·

– ᾿Αντώνιος Στέλιος, συλλέκτης, ᾿Αθῆναι·

– ᾿Αποστόλης Κ., συλλέκτης ἑλληνικοῦ τραγουδιοῦ·

– Γιῶργος ᾿Α., συλλέκτης ἑλληνικῶν παραδοσιακῶν ᾀσμάτων·

– διάφοροι λλοι συνεργάτες καὶ ἐπισκέπτες τῆς «Συμβολῆς».

 

Ολους τοὺς συνεργάτες, καὶ τοὺς προαναφερθέντες καὶ ὅσους δὲν ἀναφέρθηκαν γιὰ ὁποιονδήποτε λόγο, τοὺς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν πρόθυμη καὶ ἀφιλοκερδῆ συνεισφορά τους, γιὰ τὴν καλὴ καὶ συνεχιζόμενη συνεργασία, καὶ γιὰ τὶς πλούσιες πληροφορίες (ἱστορικές, δισκογραφικές, καὶ ἄλλες) ποὺ προσφέρουν.

 

 

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης

ἰανουάριος 2013