ΕΠΙΛΟΓΕΣ
10. Γενικὴ μουσική ῾Ελληνικὴ δημοτικὴ καὶ παραδοσιακὴ μουσική ᾿Ιωάννης Σακελλαρίδης! (ἐθνικὰ ᾄσματα)

PostHeaderIcon ᾿Ιωάννης Σακελλαρίδης! (ἐθνικὰ ᾄσματα)

 
 ᾿Απὸ τὴν συλλογὴ τοῦ ᾿Αποστόλη Κ.

 

Ἄλλες δύο σπάνιες ἠχογραφήσεις τοῦ περιωνύμου μουσικοδιδασκάλου, πρωτοψάλτου καὶ χοράρχου τῶν ᾿Αθηνῶν ᾿Ιωάννου Σακελλαρίδη. τὶς ἀπέστειλε ὁ ὁμογενὴς ᾿Αποστόλης, ὁ ὁποῖος ἂν καὶ ζῇ μόνιμα στὴν ᾿Αμερική, ἡ καρδιά του εἶναι γεμάτη ῾Ελλάδα. ὅταν παρουσίασα τὶς δύο πρῶτες ἠχογραφήσεις (ὑπάρχουν παρακάτω) εἶχα πιθανολογήσει ὅτι θὰ χρονολογοῦνταν περὶ τὸ 1930, ὅταν ὁ ᾿Ι. Σακελλαρίδης ἦταν 77 ἐτῶν. ἀπὸ τὶς πληροφορίες τοῦ ᾿Αποστόλου διαπιστώνω ὅτι εἶναι τοὐλάχιστον μία δεκαετία (ἢ ἴσως καὶ εἰκοσαετία) παλαιότερες, δηλαδὴ περὶ τὸ 1919, ὅταν ὁ μελῳδικὸς ἐκτελεστὴς θὰ ἦταν στὴν ἡλικία τῶν 66 ἐτῶν. ἀπολαῦστέ τον!

 

317-19 Ἡ Βασιλική - Ἰωάννης Σακελλαρίδης – 1909.

 

317-20 Στὰ Σάλωνα - Ἰωάννης Σακελλαρίδης – 1919.


 

(δημοσίευσις 11/1/2013)

 


 

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων Δ.Α.

 

    ᾿Ιωάννης Σακελλαρίδης!

    Σύμφωνα μὲ τὸν κάτοχο τῶν παρακάτω σπανίων καὶ μᾶλλον ἀγνώστων ἠχογραφήσεων πρόκειται γιὰ τὴν φωνὴ τοῦ μου­σι­κοδιδασκάλου, ὑμνῳ­δοῦ καὶ φιλολόγου ᾿Ιωάννου Σακελλαρίδη (1853-1938), ὁ ὁποῖος ἐδῶ τραγουδᾷ δύο ἐθνικὰ ᾄσματα μὲ συν­ο­δεία πιάνου.  ὁ ᾿Ιωάννης Σα­κελ­λα­ρί­δης ἦταν πα­τέ­ρας τοῦ γνω­στοῦ δημιουργοῦ τῆς ἑλ­λη­νικῆς ὀπε­ρέτ­τας Θε­ο­­φρά­στου Σα­κελ­λαρίδη (1883-1952) καὶ ἐκοιμήθη τὸ 1938 σὲ ἡλικία 85 ἐ­τῶν.  οἱ ἠ­χο­γρα­φήσεις προ­έρ­χονται ἀπὸ δίσκους γραμ­μο­φώ­νου, ποὺ ἀρ­γό­τε­ρα μετα­φέρθηκαν σὲ μα­γνη­­το­ται­νίες, καὶ μᾶς πα­ρα­χω­ρή­θηκαν ἀπὸ τὸ προ­σωπικὸ ἀρχεῖο τοῦ ἱερο­ψάλ­του ᾿Ανδρέου ᾿Α., γι᾿ αὐτὸ καὶ ὑπάρ­χουν ἀρ­κε­τὰ προ­βλήματα στὸν ἦχο.  ἐὰν ὄντως ἰσχύουν οἱ πληροφορίες αὐτές, τότε πρό­κει­ται γιὰ σπανιώ­τα­τα καὶ ἱστορικὰ ἠ­χη­τικὰ ντο­κου­μέν­τα, ἀπὸ τὶς πρῶτες ἠ­χο­­γρα­φήσεις ῾Ελ­λήνων μουσουργῶν, οἱ ὁποῖες πι­θα­νὸν νὰ πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν περὶ τὸ 1930, ἂν μὴ καὶ ἐνωρί­τερον.  ἔτσι, τὸ πρῶτο τραγοῦδι «᾿Ε­σεῖς, πουλιὰ τοῦ κάμπου» εἶναι παλαιότερο ἀπὸ τὴν γνωστὴ ἠχογράφησί του στὰ 1939 ἀπὸ τὸν Γιῶργο Παπα­σι­δέ­ρη.  καθόσον γνω­ρίζω, ἡ φωνὴ τοῦ ᾿Ιωάννου Σα­κελ­λαρίδη παρου­σι­ά­ζε­ται γιὰ πρώτη φο­ρὰ στὸ διαδίκτυο μέ­σῳ τῆς παρού­σης ἱστοσελίδος.  (ψη­φι­οποίησις Δ.Α.)

 

1568-14 «᾿Εσεῖς, πουλιὰ τοῦ κάμπου καὶ τῆς ῾Ρούμελης».

᾿Ιδοὺ καὶ οἱ στίχοι.

    ᾿Ε­σεῖς, πουλιὰ τοῦ κάμπου καὶ τῆς ῾Ρούμελης,

    –δόλια ἡ μάνα μ᾿– καὶ τῆς ῾Ρούμελης.

    Αὐτοῦ ψηλὰ ποὺ πᾶτε, γιὰ χαμηλώσετε,

    –δόλια ἡ μάνα μ᾿– γιὰ χαμηλώσετε.

    Γιὰ νὰ σᾶς δώσω γράμμα, γράμμα καὶ γραφή,

    –δόλια ἡ μάνα μ᾿– γράμμα καὶ γραφή.

    Ζητοῦν νὰ μὲ παντρέψουν στὴν ᾿Ανατολή,

    –δόλια ἡ μάνα μ᾿– στὴν ᾿Ανατολή.

 

1568-15 «Οἱ Κολοκοτρωναῖοι».

 

(δημοσίευσις 21/1/2011)