ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Θεσσαλονικεῖς καὶ Μακεδόνες ψάλτες Χαρίλαος Ταλιαδῶρος, ὕμνοι τριῳδίου (2)

PostHeaderIcon Χαρίλαος Ταλιαδῶρος, ὕμνοι τριῳδίου (2)

 

᾿Αρχεῖον Παναγιώτη Παπασταύρου

 

    Οἱ παρακάτω ἠχογραφήσεις τοῦ Χαριλάου Ταλιαδώρου (ἀπὸ συναυλία;) παραχωρήθηκαν ἐπίσης ἀπὸ τὸν θεολόγο καὶ πρωτοψάλτη Πα­να­γιώτη Παπα­σταύ­ρου, τὸν ὁποῖον ἰ­δι­αι­τέρως εὐχαριστῶ. εἶναι ἕνα τμῆμα ἀπὸ πομπίνα ἀγνώστου χρονολογίας, συνολικῆς διαρκείας ἄνω τῶν τεσσάρων ὡρῶν, τὴν ὁποία ψηφιοποίησε ὁ ἴδιος καὶ μὲ πολλὲς δυσκολίες διέσωσε τὸ περισσότερο ἠχητικὸ ὑλικό. γι᾿ αὐτὸ ἡ ποιότης τοῦ ἤχου σὲ πολλὰ σημεῖα εἶναι ἀνομοιογενής. (διαχωρισμὸς ὕμνων, τεχνικὴ ἐπιμέλεια καὶ ἐπεξεργασία Δ.Α.)

 

1520-01 κεκραγάριον. «Μὴ προσευξώμεθα».

 

1520-02 «Τὴν τοῦ ἀσώτου φωνήν». «Πάτερ ἀγαθέ».

 

1520-03 «᾿Εννοῶ τὴν ἡμέραν», «Ὢ ποία ὥρα».

 

1520-04 «Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν».

 

1520-05 «Μὴ ἀποστρέψῃς».

 

1520-06 «Οὐκ ἔστιν ἡ βασιλεία».

 

1520-07 «Ἤδη βάπτεται».

 

(δημοσίευσις 1/10/2012)

 

 

᾿Αρχεῖον Παναγιώτη Παπασταύρου

 

    Χαρίλαος Ταλιαδῶρος, διάφοροι ὕμνοι τριῳδίου. ἀπὸ τὸ ἀρ­χεῖον τοῦ θεολόγου καὶ πρωτοψάλ­του Πα­να­γιώτη Παπα­σταύ­ρου. πιθανώτατα οἱ ἠχογραφήσεις εἶναι ψηφιοποιήσεις ἀπὸ πομπίνες. ὡρισμένες εἶναι διπλές, διότι ἴσως προέρχονται ἀπὸ διαφορετικὴ ἐπεξεργασία.

 

1129-01 «Μὴ προσευξώμεθα».

 

1129-02 «Μὴ προσευξώμεθα».

 

1129-03 «Πάτερ ἀγαθέ».

 

1129-04 «Πάτερ ἀγαθέ».

 

1129-05 «Τὴν τοῦ ἀσώτου φωνήν».

 

1129-06 «Τὴν τοῦ ἀσώτου φωνήν».

 

1129-07 «Προκαθάρωμεν ἑαυτούς, ἀδελφοί».

 

1129-08 καταβασίες «Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας».

 

1129-09 «Τῆς μετανοίας», «Τὰ πλήθη».

 

1129-10 «Τῆς σοφίας, ὁδηγέ».

 

1129-11 «Ἐννοῶ τὴν ἡμέραν ἐκείνην».

 

1129-12 «Ἐννοῶ τὴν ἡμέραν ἐκείνην».

 

1129-13 «Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν».

 

1129-14 «Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν».

 

1129-15 «Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν».

 

1129-16 «Ὢ ποία ὥρα τότε».

 

1129-17 «Ὢ ποία ὥρα τότε».

 

1129-18 «Ὢ ποία ὥρα τότε».

 

1129-19 «Μὴ ἀποστρέψῃς».

 

1129-20 «Μὴ ἀποστρέψῃς».

 

1129-21 «Δεῦτε ἐργασώμεθα».

 

1129-22 προσόμοιον σταυροπροσκυνήσεως.

 

1129-23 «Τὴν ὑψηλόφρονα γνώμην».

 

1129-24 «Οὐκ ἔστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ».

 

1129-25 «Οὐκ ἔστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ».

 

(δημοσίευσις 5/2/2012)