ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Θεσσαλονικεῖς καὶ Μακεδόνες ψάλτες Χαρίλαος Ταλιαδῶρος (5)

PostHeaderIcon Χαρίλαος Ταλιαδῶρος (5)

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Χαρίλαος Ταλιαδῶρος, 1980. ἠ­χο­γρα­φή­σεις ᾿Ανδρέα ᾿Α., ἀπὸ ῥαδιοφωνικὲς μεταδόσεις (ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.).

 

1777-08 χερουβικὸν πλ. δ΄ ἤχου, πλῆρες.

 

1777-09 λειτουργικά.

 

1777-10 «Ἄξιον ἐστίν».

 

1777-11 «Σὲ ὑμνοῦμεν» – «Ἄξιον ἐστίν».

 

1777-12 κοινωνικὸν «Αἰνεῖτε» μετὰ κρατήματος.

 

1777-13 «Μυστικὸς εἶ, θεοτόκε».

 

 

(δημοσίευσις 11/6/2012)