ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Θεσσαλονικεῖς καὶ Μακεδόνες ψάλτες Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος (2)

PostHeaderIcon Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος (2)

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος καὶ χορῳδία, ναὸς ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. ἠ­χο­γρα­φή­σεις ᾿Ανδρέα ᾿Α., ἀπὸ ῥαδιοφωνικὴ μετάδοσι (ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.).

 

    ᾿Απόσπασμα λειτουργίας, ἴσως κυριακὴ τυρινῆς, 17/2/1980.

 

1777-01 χερουβικὸν γ΄ ἤχου, πλῆρες. ὁ ἱερεὺς ποὺ ἀναγινώσκει μεγαλοφώνως τὶς εὐχές, παραλλήλως μὲ τὸ χερουβικὸν καὶ δυνατώτερα ἀπὸ τοὺς ψάλτες, σὰν νὰ κάνῃ συναγωνισμὸ μαζί τους, ἀκούγεται ἄσχημα.

 

1777-02 πληρωτικὰ καὶ κυριελεησάρια. στὸ τέλος ὁ ἐκφωνητής.

 

 

    ᾿Απόσπασμα ἀπὸ τὴν ἀκολουθία τῶν β΄ χαιρετισμῶν, μᾶλλον παρα­σκευὴ 29/2/1980 ἑσπέρας.

 

1777-03 «Τῇ ὑπερμάχῳ» ἀργοσύντομον.

 

1777-04 «Χαῖρε, νύμφη», «Θεοδρόμον ἀστέρα» καὶ «ἀλληλούια».

 

1777-05 διάφορα ἄλλα «Χαῖρε, νύμφη» καὶ «ἀλληλούια».

 

1777-06 «Τῇ ὑπερμάχῳ» σύντομον καὶ «Εἰς πολλὰ ἔτη».

 

1777-07 «Τὴν ὡραιότητα» ἀργόν.


 

 

(δημοσίευσις 11/6/2012)