ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Θεσσαλονικεῖς καὶ Μακεδόνες ψάλτες ᾿Αθανάσιος Καραμάνης, ἠχογραφήσεις 1958, 1966, 1970

PostHeaderIcon ᾿Αθανάσιος Καραμάνης, ἠχογραφήσεις 1958, 1966, 1970

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

᾿Ηχογράφησις τοῦ 1958

 

839-12  δύναμις Κρητός (Fa), 1958.

    Mία ἠχογράφησις πρὶν ἀπὸ μισὸν αἰῶνα, Θεσσαλονίκη 1958!

 (δημοσίευσις 30 μαΐου 2010)

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 ᾿Ηχογραφήσεις περὶ τὸ 1966

    ῾Η διαδρομὴ τοῦ ὑλικοῦ.  οἱ παροῦσες ἠχογραφήσεις ἔγιναν ἐν ὥρᾳ ἀκολουθίας στὸν ναὸ τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ Θεσ­σα­λο­νίκης.  προέρχονται ἀπὸ τὴν ταινιοθήκη τοῦ συλλέκτου Φραγκίσκου Μα­νιάτη, ὁ ὁποῖος στὶς 15 φεβρουαρίου 1996 τὶς ἀντέγραψε γιὰ τὸν φίλο του ἰατρὸν ᾿Ηλία Μπαστούνη.  σὲ ἐμένα παραχωρήθηκαν σὲ ψηφιακὴ ἤδη μορ­φὴ ἀπὸ τὸν ἱεροψάλτη Χρῖστο Λεβέντη, τὸν ὁποῖον εὐχαριστῶ.

    ᾿Εσημειοῦτο ὅτι οἱ ἠχογραφήσεις ἔγιναν περὶ τὸ 1965, ἐνῷ ἀπὸ αὐτὲς προκύπτει ὅτι εἶναι κυριακὴ 23η ἐπιστολῶν, ἦχος πλ. β΄.  τὸ 1965 ἀπο­κλεί­ε­ται, διότι τότε ἡ 23η κυριακὴ ἐπιστολῶν συνέπεσε 21 νοεμβρίου, ὁπότε διαβάστηκαν ἀναγνώσματα τῶν εἰσοδίων.  ἐπειδὴ ἡ 23η κυριακὴ ἐπιστο­λῶν εἶναι πάντοτε ἦχος πλ. β΄, μπορεῖ ἡ ἠχογράφησις νὰ ἔγινε ὁποιαδήποτε ἄλλη χρονιὰ ὅπως 1964 ἢ 1966 ἢ 1967.  ἂν ἀκουγόταν καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος, θὰ μπορούσαμε ἴσως νὰ προσδιορίσουμε ἀκρι­βέστερα τὸ ἔτος.


839-02 δοξολογία ἀργὴ ᾿Ιακώβου, β΄.

 

839-03 «῾Ο μονογενὴς υἱός».

 

839-04 τρισάγιον β΄ ἤχου, ἐνῷ ἀκούγεται καὶ ὁ ἱερεὺς Εὐτύχιος Παπαδόπουλος* νὰ ψάλλῃ ὡς ε΄ τρισάγιον ἐκ μέρους τῶν ἱερέων τὸ δύναμις τοῦ βήματος.

* ῞Οτι πρόκειται γιὰ τὸν ἀοίδιμο ἱερέα Εὐτύχιο Παπαδόπουλο μᾶς ἐνημέρωσε στὶς 29 Αὐγούστου 2012 ὁ Γιάννης Σελπεσάκης σημειώνοντας καὶ τὰ ἑξῆς· «ἦταν τὸ ἀηδόνι τῶν ἱερέων.  ὅταν κάμναμε μάθημα μὲ τὸν δάσκαλο μέσα στὸν μητροπολιτικὸ ναό, πολλές φορὲς ἐρχόταν καὶ μᾶς ἔκαμνε παρέα, ἀντλῶντας καὶ αὐτὸς ἀπὸ τὴν πηγὴ ποὺ λεγόταν ᾿Αθανάσιος Καραμάνης».  τὸν εὐχαριστοῦμε γιὰ τὶς πληροφορίες του.  Συμβολή.

 

839-05  δύναμις ᾿Αβαγιανοῦ (La)

 

839-06 πολυχρόνιον βασιλέως

 

839-07 ἀπόστολος κυριακῆς 23ης ἐπιστολῶν (᾿Εφ 2, 4-10).  «Δόξα σοι, Κύριε».

 

839-08 χερουβικὸν πλ. β΄ (μέχρι «...ὑποδεξόμενοι»).

 

839-09 χερουβικὸν β΄ μέρος.  λειτουργικὰ πλ. β΄ (μέχρι «Ἄξιον ἐστίν»).

 

(δημοσίευσις 22 σεπτεμβρίου 2010)

 

* * *

   ᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

᾿Ηχογραφήσεις τοῦ 1970

 

   ῞Υμνοι λειτουργίας ἀπὸ ἠχογράφησι σὲ πομπίνα τοῦ ἔτους 1970.

 

   007_ 10 Λειτουργικὰ τὰ λεγόμενα πατριαρχικά, εἰς ἦχον α΄ Πολὺ ὡραῖα στὸ συγκεκριμένο «Ἄξιον ἐστὶν» ὁ πρωτοψάλτης κάνει τὴν κατάληξι στὴν βάσι τοῦ μέλους, τὸν κάτω Πα, ὅπως εἶναι τὸ ὀρθόν, καὶ ὄχι στὴν ἀντιφωνία ἄνω Πα, πρᾶγμα ποὺ εἶναι ἐπίδρασις ἀπὸ τὶς ὄπερες τῆς εὐρωπαϊκῆς μουσικῆς ἢ ἀπὸ ᾄσματα τῆς ἀνα­τολῆς, καὶ φυσικὰ δὲν εἶναι σωστὸ γιὰ ἐκκλησιαστικὸ μέλος. ἡ ἀντι­φω­νία δημιουργεῖ καὶ παρατονισμόν· «μεγαλυνομέν»!

 

    «Ἄξιον ἐστὶν» εἰς σπάθιον μέλος Μισαὴλ Μισαηλίδου

    007_ 11 ῞Ετερα «Σὲ ὑμνοῦμεν» καὶ «Ἄξιον ἐστίν»

 

    007_ 12 ῞Ετερον «Ἄξιον ἐστίν»

 

    007_ 13 ῞Ετερον «Ἄξιον ἐστίν»

 

    007_ 14 ᾿Απὸ τὸ ὀκτώηχον «Θεοτόκε παρθένε» τοῦ Πέτρου τοῦ Γλυκέος. «Καὶ εὐλογημένος», ἦχος πλ. α΄. «῾Ο καρπὸς», ἦχος πλ. β΄.

 

    Λειτουργικὰ «ἀτζὲμ κιουρδί» (ἔτσι ἔγραφε τὸ ἀντίγραφο ποὺ μοῦ ἔδωσαν)

    007_ 15 ῞Ετερα «Σὲ ὑμνοῦμεν» καὶ «Ἄξιον ἐστίν»

 

    007_ 16 ῞Ετερον «Ἄξιον ἐστίν»

 

    007_ 17 «Κύριε, ἐκέκραξα» ἀργὸν ᾿Ιακώβου, ἦχος β΄, καὶ τὸ μέγα προ­κείμενον «Μὴ ἀποστρέψῃς»

 

    007_ 18 τὸ μέγα προκείμενον «Ἔδωκας κληρονομίαν» καὶ τὸ ἰδιό­με­λον «Χαλινοὺς» ᾿Ιακώβου

 

    007_ 19 ῞Ετερα «Σὲ ὑμνοῦμεν» καὶ «Ἄξιον ἐστίν»

(δημοσίευσις 24 ἀπριλίου 2009)

 

* * * 

   ᾿Εκ τοῦ ἀρχείου τῆς μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, στὴν ἱστοσελίδα τῆς ὁποίας παραπέμπουν καὶ οἱ σύνδεσμοι.

    Αἶνοι ἀναστάσιμοι α΄ ἤχου, ᾿Αθανάσιος Καραμάνης, ναὸς ῾Αγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, Θεσσαλονίκη.

    Αἶνοι ἀναστάσιμοι γ΄ ἤχου, ᾿Αθανάσιος Καραμάνης, ναὸς ῾Αγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, Θεσσαλονίκη.


    Αἶνοι ἀναστάσιμοι βαρέος ἤχου, ᾿Αθανάσιος Καραμάνης, ναὸς ῾Αγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, Θεσσαλονίκη.