ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Θεσσαλονικεῖς καὶ Μακεδόνες ψάλτες ᾿Απόστολος Καλπακίδης (ἠχογραφήσεις)

PostHeaderIcon ᾿Απόστολος Καλπακίδης (ἠχογραφήσεις)

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ᾿Απόστολος Καλπακίδης καὶ ᾿Ιωάννης ᾿Αρβανίτης (δεξιά), Νικόλαος Χού­πας (ἀριστερά), κυριακὴ 11/3/2012, ναὸς Παναγίας Βλαχερνῶν λεωφόρου Κηφισίας (ἠ­χο­γρά­φη­σις καὶ ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.).

 

1783-07 δοξολογία σύντομος, πλ. β΄ (᾿Απόστολος Καλπακίδης καὶ Νικό­λαος Χούπας).

 

1783-09 ἀντίφωνον α΄.

 

1783-10 ἀντίφωνον β΄.

 

1783-11 ἀντίφωνον γ΄, ἀπολυτίκιον (᾿Απόστολος Καλπακίδης), εἰσοδικόν, ἀπολυτίκιον (Νικόλαος Χούπας), «Τῇ ὑπερμάχῳ» (᾿Απόστολος Καλπακίδης).

 

1783-12 τρισάγιον (ὅλοι), δύναμις (᾿Ιωάννης ᾿Αρβανίτης).

 

1783-14 ἀλληλουιάριον πλ. β΄, τὸ 1ον (᾿Απόστολος Καλπακίδης) καὶ τὸ 3ον (᾿Ιωάννης ᾿Αρβανίτης).

 

1783-20 λειτουργικὰ μεγ. Βασιλείου, ἐπινίκιος ὕμνος (᾿Απόστολος Καλπακίδης).

 

1783-22 «᾿Επὶ σοὶ χαίρει» ἀπαγγελία (᾿Απόστολος Καλπακίδης), «Τὴν γὰρ σὴν μήτραν» πλ. β΄ (νενανώ), μέλος ᾿Ιωάννου ᾿Αρβανίτη, ἐκτέλεσις ᾿Ιωάννης ᾿Αρβανίτης καὶ ᾿Απόστολος Καλπακίδης.

 

1783-23 λοιπὰ λειτουργικά.

 

1783-27 κοινωνικὸν «Αἰνεῖτε», πλ. β΄ (᾿Απόστολος Καλπακίδης καὶ ᾿Ιωάννης ᾿Αρβανίτης).

 

(δημοσίευσις 11/3/2012)