ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Θεσσαλονικεῖς καὶ Μακεδόνες ψάλτες ᾿Ιωάννης Κλωναρίδης στὸ Δρέπανο Πατρῶν

PostHeaderIcon ᾿Ιωάννης Κλωναρίδης στὸ Δρέπανο Πατρῶν

 

᾿Αρχεῖον Παναγιώτη Παπασταύρου

 

    Δρέπανο Πατρῶν. ἑσπερινὸς ὄρθρος καὶ λειτουργία 15ης αὐγούστου σὲ κυριακή (δὲν ἀναφέρεται χρονολογία). ᾿Ιωάννης Κλωναρίδης μὲ τὸν τότε μητροπολίτη Πατρῶν Νικόδημο. ἠχο­γραφήσεις ἀπὸ τὸ ἀρ­χεῖον τοῦ θεολό­γου καὶ πρωτοψάλτου Πα­να­γιώτη Παπα­σταύ­ρου, παραχωρηθεῖσες στὶς 14/10/2010, τὸν ὁποῖον ἰ­δι­αι­τέρως εὐχαριστῶ. στὸν ἴδιον ἐπίσης ὀφείλονται ἡ ψηφιοποίησις καὶ τὰ κείμενα (λεζάντες) τῶν ἀρ­­χείων. ἐπεξερ­γασία-ἐπιμέλεια Δ.Α..

 

 

1322-01 «Εἰς πολλὰ ἔτη, δέσποτα».

 

1322-02 «Ἀνοίξαντός σου τὴν χεῖρα».

 

1322-03 «Ἀντανελεῖς τὸ πνεῦμα αὐτῶν».

 

1322-04 «Ἑξαποστελεῖς τὸ πνεῦμά σου».

 

1322-05 «Ἤτω ἡ δόξα Κυρίου εἰς τοὺς αἰῶνας».

 

1322-06 «Ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν».

 

1322-07 «ᾌσω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου».

 

1322-08 «῾Ηδυνθείη αὐτῷ».

 

1322-09 «Ἐκλείποιεν ἁμαρτωλοί».

 

1322-10 «Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον».

 

1322-11 ἀλληλουϊάρια.

 

1322-12 «Κύριε, ἐκέκραξα», Νικόδημος.

 

1322-13 «Κατευθυνθήτω».

 

1322-14 «Ἑσπερινὸν ὕμνον».

 

1322-15 «Κύριε Κύριε, μὴ ἀπορρίψῃς ἡμᾶς».

 

1322-16 «Χαῖρε, Σιὼν ἁγία».

 

1322-17 «Ὁ ἐκ Θεοῦ Πατρὸς Λόγος».

 

1322-18 «Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος».

 

1322-19 «Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος».

 

1322-20 «Βαβαὶ τῶν σῶν μυστηρίων».

 

1322-21 «Τὴν σὴν δοξάζουσι κοίμησιν».

 

1322-22 δοξαστικὸν «Θεαρχίῳ νεύματι».

 

1322-23 πληρωτικὰ μὲ τὸν π. Χρύσανθο Στελλάτο.

 

1322-24 δοξαστικὸν ἀποστίχων «῞Οτε ἐξεδήμησας».

 

1322-25 ἀπολυτίκια.

 

1322-26 κρατήματα.

 

1323-01 τάξις εὐαγγελίου ὄρθρου.

 

1323-02 «Πεποικιλμένη».

 

1323-03 «Τὸ θεῖον καὶ ἄρρητον κάλλος».

 

1323-04 «Ἰταμῷ θυμῷ τε καὶ πυρί».

 

1323-05 ἡ ἐνάτη ᾠδή.

 

1323-06 «Νενίκηνται τῆς φύσεως».

 

1323-07 ἐξαποστειλάρια.

 

1323-08 «Πᾶσα πνοή», ἦχος πλ. δ΄.

 

1323-09 «Κύριε, εἰ καὶ κριτηρίῳ παρέστης».

 

1323-10 «Κύριε, ὅπλον κατὰ τοῦ διαβόλου».

 

1323-11 «Τῇ ἐνδόξῳ κοιμήσει σου».

 

1323-12 δοξαστικὸν «Τῇ ἀθανάτῳ σου κοιμήσει».

 

1323-13 δοξολογία Γ. Βιολάκη, ἦχος πλ. β΄.

 

1323-14 τρισάγιον, ἦχος β΄, δύναμις Κορώνῃ.

 

1323-15 ἀπόστολος.

 

1323-16 ὁ ἴδιος ἀπόστολος σὲ ἄλλη ψηφιοποίησι.

 

1323-17 χερουβικόν, ἦχος πλ. δ΄.

 

1323-18 λειτουργικά, ἦχος πλ. α΄.

 

1323-19 πληρωτικά.

 

 

(δημοσίευσις 20/2/2012)