ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Θεσσαλονικεῖς καὶ Μακεδόνες ψάλτες Χαρίλαος Ταλιαδῶρος, ὕμνοι τριῳδίου (1)

PostHeaderIcon Χαρίλαος Ταλιαδῶρος, ὕμνοι τριῳδίου (1)

 

᾿Αρχεῖον Παναγιώτη Παπασταύρου

 

    Κυριακὴ τελώνου καὶ φαρισαίου, χωρὶς χρονολογία (ἴσως 1974 ἢ 1987), ἀποσπάσματα ὄρθρου καὶ λειτουργίας. ἠχο­γραφήσεις ἀπὸ τὸ ἀρ­χεῖον τοῦ θεολόγου καὶ πρωτοψάλτου Πα­να­γιώτη Παπα­σταύ­ρου, παραχωρηθεῖσες στὶς 14/10/2010, τὸν ὁποῖον ἰ­δι­αι­τέρως εὐχαριστῶ. εἰς τὸν ἴδιον ἐπίσης ἀνήκουν ἡ ψηφιοποίησις καὶ τὰ κείμενα (λεζάντες) τῶν ἀρ­­χείων. ἐπεξεργασία-ἐπιμέλεια Δ.Α..

 

1128-01 ὁ πεντηκοστὸς ψαλμός, ἦχος πλ. δ΄.

 

1128-02 «Τῆς μετανοίας», «Τὰ πλήθη».

 

1128-03 «Τὴν τιμιωτέραν»

 

1128-04 ἐνάτη ᾠδή, ἦχος γ΄.

 

1128-05 ἐξαποστειλάριον «Μετὰ τὴν θείαν ἔγερσιν».

 

1128-06 «Πᾶσα πνοή», ἦχος πλ. δ΄.

 

1128-07 ἀναστάσιμα στιχηρὰ αἴνων, ἦχος πλ. δ΄.

 

1128-08 «Μὴ προσευξώμεθα φαρισαϊκῶς, ἀδελφοί».

 

1128-09 «Τοῦ τελώνου καὶ τοῦ φαρισαίου τὸ διάφορον».

 

1128-10 Δόξα, «Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι».

 

1128-11 δοξολογία Ἰακώβου, ἦχος πλ. δ΄.

 

1128-12 «Κύριε, ἐλέησον».

 

1128-13 τυπικὰ στάσις α΄.

 

1128-14 τυπικὰ στάσις β΄.

 

1128-15 μακαρισμοί.

 

1128-16 «Χαῖρε, κεχαριτωμένη».

 

1128-17 τρισάγιον, δύναμις Κορώνη.

 

1128-18 χερουβικόν, ἦχος πλ. β΄.

 

1128-19 λειτουργικά, «Ἄξιον ἐστίν», ἦχος πλ. β΄.

 

1128-20 κοινωνικὸν «Αἰνεῖτε», ἦχος πλ. δ΄.

 

* * *

 

᾿Αρχεῖον Παναγιώτη Παπασταύρου

 

    ᾿Αποσπάσματα ὄρθρου καὶ λειτουργίας ἀπὸ ναὸ ἀποστόλου Παύλου Πατρῶν, 27/3/1994, β΄ κυριακὴ τῶν νηστειῶν. ἠχο­γραφήσεις ἀπὸ τὸ ἀρ­χεῖον τοῦ θεολόγου καὶ πρωτοψάλτου Πα­να­γιώτη Παπα­σταύ­ρου, παραχωρηθεῖσες στὶς 14/10/2010, τὸν ὁποῖον ἰ­δι­αι­τέρως εὐχαριστῶ. εἰς τὸν ἴδιον ἐπίσης ἀνήκουν ἡ ψηφιοποίησις τοῦ ὑ­λι­κοῦ καὶ τὰ κείμενα (λεζάντες) τῶν ἀρ­­χείων.

 

1120-01 εὐλογητάρια - ἀναβαθμοὶ ἦχος α΄.

 

1120-02 «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου», «Τὴν τιμιωτέραν», ἡ θ΄ ᾠδή.

 

1120-03 50ὸς ψαλμὸς – «Τῆς μετανοίας» - «Τὰ πλήθη».

 

1120-04 ἐξαποστειλάριον 9ον «Συγκεκλεισμένων».

 

1120-05 αἶνοι.

 

1120-06 Δόξα, «Τοῖς ἐν σκότει καθεζομένοις».

 

1120-07 δοξολογία Γ. Βιολάκη, ἦχος πλ. β΄.

 

1120-08 τυπικὰ - μακαρισμοὶ – ἀπολυτίκια.

 

1120-09 τρισάγιον - δύναμις Στανίτσα.

 

1120-10 χερουβικὸν ἦχος α΄.


    (δημοσίευσις 5/2/2012)