ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Θεσσαλονικεῖς καὶ Μακεδόνες ψάλτες Γεώργιος ᾿Αγγελόπουλος, Φλώρινα

PostHeaderIcon Γεώργιος ᾿Αγγελόπουλος, Φλώρινα


᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

῞Υμνοι ἁγίας Παρασκευῆς.  ψάλλει ὁ ἐν Φλωρίνῃ δεξιὸς ψάλτης Γεώργιος Εὐαγ. ᾿Αγγελόπουλος.  ἰσοκράτημα· Νῖκος Κοζάρης, Δημήτρης ᾿Αγγελόπουλος, Θωμᾶς ᾿Αγγελόπουλος.  ῥ/σ τῆς μητροπόλεως Φλωρίνης 1992, ἀπὸ ἰδιωτικὴ ἠχογράφησι ποὺ ἔγινε εἰδικὰ γιὰ τὸν ῥ/σ. (ψηφιοποίησις Δ.Α., 2010).

1024-01 κεκραγάρια, προσόμοια ἑσπερινοῦ. 
1024-02 δοξαστικὸν ἑσπερίων.
1024-03 ἀπόστιχα προσόμοια. 
1024-04 δοξαστικον ἀποστίχων.
1024-05 καθίσματα.
1024-06 τροπάρια κανόνος.
1024-07 μεσωδιον κάθισμα.
1024-08 καταβασίαι «᾿Ανοίξω τὸ στόμα μου».
1024-09 «Τὴν τιμιωτέραν» καὶ 9η ᾠδή.
1024-10 ἐξαποστειλάριον.
1024-11 πασαπνοάρια καὶ στιχηρὰ αἴνων.
1024-12 δοξαστικὸν αἴνων.
1024-13 δοξολογία σύντομος.
1024-14 ἀπολυτίκιον.
1024-15 «Καθεῖλε δυνάστας», ἀργὸν μάθημα.

(δημοσίευσις 21/1/2012)