ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Θεσσαλονικεῖς καὶ Μακεδόνες ψάλτες Χαρίλαος Ταλιαδῶρος, ῾Ηράκλειον Κρήτης, 2/4/2011

PostHeaderIcon Χαρίλαος Ταλιαδῶρος, ῾Ηράκλειον Κρήτης, 2/4/2011

    Μουσικὴ ἐκδήλωσις πρὸς τιμὴν τοῦ Χαριλάου Ταλιαδώρου, ῾Ηράκλειον  Κρήτης, σάββατον 2 ἀπριλίου 2011, ὥρα 19.00΄.

    Στὸ τέλος τῆς ἐκδηλώσεως ὁ τιμώμενος μουσικοδιδάσκαλος εἶπε μία σύντομη ὁμιλία, μὲ εὐστροφία καὶ χιοῦ­μορ, κατὰ τὴν ὁποία εὐχαρίστησε τοὺς διοργανωτὲς τῆς ἐκδηλώσεως καὶ ἔθιξε διάφορα θέ­ματα, ὅπως γιὰ τὸ πατριαρχικὸν ὕφος, γιὰ τὴν ἀνά­πτυ­ξι τῆς ὑμνογραφίας, γιὰ τὴν ἀναγ­και­ό­τητα τῶν ψαλτῶν, γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ γλῶσ­σα, γιὰ τὴν ἰδιαιτερότητα τῆς μεγάλης ἑ­βδο­μά­δος, γιὰ τὴν προσφορὰ τῶν Θεσσα­λο­νικέων στὴν βυ­ζαν­τινὴ μουσική, γιὰ τὰ βα­σι­κὰ στοι­χεῖα τοῦ ἰσοκρατήματος, ἀναφέρθηκε ἰδιαιτέρως στὸν πρωτοψάλτη ᾿Ιωάννη Δαμαρλάκη, καὶ ἐνημέωσε γιὰ τὶς ἤδη μαγνητοσκοποημένες ἐκπομπὲς του μὲ ἐπίκαιρους ὕμνους στὴν ΕΤ3 κατὰ τὴν μεγάλη ἑβδομάδα στὶς 11 τὸ βράδυ.  ἐν συνεχείᾳ ἔψαλε ὕμνους ἐκ τῆς μεγάλης ἑβδομάδος.

    Μετὰ τὸ τέλος τῆς ἐκδηλώσεως μεταβήκαμε σὲ κεντρικὸ ἑστιατόριο τοῦ ῾Ηρακλείου ὅπου τὸ διοικητικὸ συμβούλιο τοῦ συλλόγου παρέθεσε δεῖπνο στὸν τιμώμενο πρωτοψάλτη, στὸ ὁποῖο παρεκάθισε καὶ ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος.  μέχρι νὰ ξεκινήσῃ τὸ δεῖπνο, ὁ δάσκαλος μᾶς εἶπε δύο κουβέντες ἀκόμη γιὰ τὸν τρόπο ἑρμηνείας τῶν χα­ρα­κτήρων ποιότητος, γιὰ τὶς ἀναλύσεις, γιὰ τὸν Σίμωνα Καρρᾶ καὶ τοὺς ἀκο­λου­θοῦντες τὴν σχο­λή του, καὶ γιὰ τὰ χερουβικά.

    ᾿Απὸ τὴν ἐρασιτεχνικὴ καὶ πρόχειρη ἠχογράφησι (καὶ ψηφιοποίησι) ποὺ πραγματοποίησα παραθέτω τὴν ὁμιλία τοῦ τιμηθέντος δασκάλου στὸ τέλος τῆς ἐκδηλώσεως, τοὺς ὕμνους ποὺ ἔψαλε, καὶ τὴν σύντομη συνομιλία πρὸ τοῦ δείπνου.  ὁ ἦχος ἔχει διάφορα προβλήματα, εἰδικὰ δὲ ἡ συνομιλία στὸ ἑστιατόριο ἀκούγεται μὲ δυσκολία.  ἴσως ἀργότερα νὰ ἔχω στὴν διάθεσί μου κάποιες ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἠ­χο­γραφήσεις μὲ καλλίτερο ἦχο.

 

1644-2 σύντομος ὁμιλία Χαριλάου Ταλιαδώρου.

1644-3 «῾Η ἁμαρτωλὸς ἔδραμε».  στὸ τέλος σχόλια περὶ μικροφώνου.

1644-4 «᾿Εν ταῖς λαμπρότησι τῶν ἁγίων σου». ὁ ᾿Ιωάννης Δαμαρλάκης μεταφέρει ἕνα σχόλιον τοῦ μακαριστοῦ καθηγητοῦ λειτουργικῆς ᾿Ιωάννου Φουντούλη γιὰ τὸν δάσκαλο Χαρίλαο Ταλιαδῶρο.

1644-5 «Δύο καὶ πονηρὰ ἐποίησεν».

1644-6 «᾿Εξέδυσάν με».

1644-7 συνομιλία μὲ τὸν Χ. Ταλιαδῶρο, γιὰ τὸν τρόπο ἑρμηνείας τῶν χα­ρα­κτήρων ποιότητος, κ.λπ..

 

(δημοσίευσις 5/4/2011)