ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Θεσσαλονικεῖς καὶ Μακεδόνες ψάλτες Κυριαζῆς Δασκαλούδης, ὕμνοι διάφοροι.

PostHeaderIcon Κυριαζῆς Δασκαλούδης, ὕμνοι διάφοροι.

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Κυριαζῆς Δασκαλούδης, ὕμνοι διάφοροι.  οἱ ἠχογραφή­σεις παρε­χω­ρή­θη­σαν σὲ ψηφι­α­κὴ μορφὴ ἀπὸ τὴν συλλογὴ τοῦ ἱερέως ᾿Α­θα­νασίου Σ..

 

965-01 στιχηρὰ αἴνων φώτων.

965-02 Δόξα, «Ἄγγελος ἐκ στειρωτικῶν».

965-03 δύναμις «῞Οσοι εἰς Χριστόν».

965-04 χερουβικόν.

965-05 «Ταῖς ἀγγελικαῖς».

965-06 λειτουργικά.

965-07 «Μεγάλυνον, ψυχή μου... Ὢ τῶν ὑπὲρ νοῦν».

965-08 «῾Ως ἐπ᾿ ἐσχάτων».

965-09 «Τὰ πλήθη».

965-10 «Τὴν τιμιωτέραν».

965-11 ἐξαποστειλάρια.

965-12 αἶνοι α΄ ἤχου.

965-13 Δόξα «Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι».

965-14 Καὶ νῦν «῾Υπερευλογημένη».

 

(δημοσίευσις 20/3/2011)