ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Θεσσαλονικεῖς καὶ Μακεδόνες ψάλτες Κυριαζῆς Δασκαλούδης, ὕμνοι πεντηκοστῆς καὶ ἄλλοι.

PostHeaderIcon Κυριαζῆς Δασκαλούδης, ὕμνοι πεντηκοστῆς καὶ ἄλλοι.

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Κυριαζῆς Δασκαλούδης, ὕμνοι πεντηκοστῆς καὶ ἄλλοι.  οἱ ἠχογραφή­σεις παρε­χω­ρήθησαν σὲ ψηφι­α­κὴ μορφὴ ἀπὸ τὴν συλλογὴ τοῦ ἱερέως ᾿Αθανασίου Σ..

 

963-01 στιχηρὰ αἴνων πεντηκοστῆς.

963-02 «Βασιλεῦ οὐράνιε».

963-03 δοξολογία.

963-04 δύναμις «῞Οσοι εἰς Χριστόν».

963-05 χερουβικόν.

963-06 λειτουργικά.

963-07 ἐξαποστειλάριον.

963-08 «Πᾶσα πνοὴ» βαρέος.

963-09 στιχηρὸν ἀναστάσιμον.

963-10 προσόμοιον.

963-11 ἑωθινόν.

963-12 δύναμις τρισαγίου.

963-13 χερουβικόν.

 

(δημοσίευσις 20/3/2011)